(3)

Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

Järnvägen och järnvägsstationer har historiskt haft en stor betydelse för kommunikationer och välstånd, inte bara i Sverige, utan även globalt. Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. En utveckling av dessa samhällen kan möjliggöra en transportsnål samhällsplanering, hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region. Att förtäta i stationsnära lägen är en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter.

Det urbana stationssamhället är en kunskapsprocess som syftar till att öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen.

Kunskapsprocessen fokuserar på att vitalisera och stötta ordinarie planeringsprocesser för att vi ska kunna bygga en transporteffektiv region med attraktiva och täta stationssamhällen. Projektet kan:

 • Vara ett stöd i kommunens process, men processen måste kommunen driva själva
 • Hjälpa till att smörja och stötta med argument, bilder, andra förslag
 • Vara en katalysator- sprida kunskap från både praktiker och forskare för utveckling
 • Vara en mötesplats för dialog

inom ramen för kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället initieras olika projekt och aktiviteter vilka översiktligt beskrivs nedan.

Idén till projektet Det Urbana Stationssamhället föddes i december 2012 i samband med en workshop med fokus på Hållbar förtätning. Under 2013 skrevs en kunskapsöversikt "Det urbana stationssamhället – forsknings och praktikeröversikt" vilken finns att läsa under rapporter, längst ner på denna sida.

Deltagare i den övergripande kunskapsprocessen

I dagsläget medverkar följande i den övergripande kunskapsprocessen: Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och elva kommuner. Kommunerna som deltar bidrar med vardera ett pilotfall i form av ett stationssamhälle. De deltagande kommunerna är:

 • Ale (Nödinge)
 • Alingsås
 • Borås
 • Göteborg (Brunnsbo)
 • Härryda (Landvetter södra)
 • Kungälv (Ytterby)
 • Lerum
 • Partille
 • Stenungsund
 • Trollhättan (Upphärad)
 • Varberg

Genom workshops har deltagarna identifierat följande fokusområden som utmaningar för att utveckla urbana stationssamhällen.

 • Buller vibrationer och risker
 • Dialog och samverkan
 • Flexibla hållbara transporter
 • Struktur av ett hållbart samhälle och design
 • Livsstilsvärden, identitet och platsmarknadsföring
 • Markanvändning och markvärden
 • Stationens roll för ett omland

Aktiviteter och delprojekt initieras utifrån dessa fokusområden. Nedan beskrivs delprojekt och aktiviteter.

Projekt

Gångvänliga städer
 

Thomas Höjemo är doktorand Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre i Brasilien. Hans forskning kretsar kring städer ut de gåendes perspektiv och hur miljön runt omkring påverkar hur vi väljer, eller inte väljer att gå. I sin forskning kommer Thomas Höjemo studera områden i eller i närheten av Göteborg. Thomas berättar mer om sin forskning i nedanstående videoklipp. Handledare är professor Beatriz Fedrizzi vid Federal University of Rio Grande do Sul och bifrädande handledare är Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice vis Chalmers Tekniska Högskola.

 

 

Läs även rapporten "The Status of Walking in Policy and Planning - Views, Mistra Urban Futures Working Paper 2017:3 from different professions" där as Höjemo och  Beatriz Fedrizzi  utifrån djupintervjuer studerat uppfattningen av gång i relation till andra transportslag. Rapporten hittar du under rapporter.

För mer information, kontakta Thomas Höjemo

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Projektet drivs av idén att konkurrera med den egna bilen som den enkla lösningen. En effektiv parkering och smarta mobilitetstjänster kopplade till bonussystem gör tät bebyggelse, minskat bilinnehav och nya resvanor både möjligt och efterfrågat. Projektet kommer att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster kopplade till en effektiv markanvändning och hållbar lokal
mobilitet. Invånarnas delaktighet och medskapande i kombination med affärsmodellsmetodik kommer att vara centrala delar av projektet.

Projektet jobbar med:

 • Innovationer för en mer effektiv användning av värdefull stationsnära mark
 • Innovationer som skapar möjligheter och incitament att välja ett hållbart resande till och från stationen
 • Innovationer som stöttar tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning

Projektkonsortiet består av Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandregionen, Västtrafik, Ale kommun, Lerums kommun, ICA, Ale Bygg, Svensk Fastighetsförmedling, Derome, Wallenstam, Skanska, HSB, Förbo, Jutabo, Handelsbanken, Bzzt, CleverApps, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Reaserch Institutes of Sweden samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är initierat inom ramen för Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund.

För mer information, kontakta Åsa Hult, IVL.

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Finansieras av: 2014 finansierades en förstudie av Trafikverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), numera RISE. I arbetet anlitades även White Arkitekter som en del av projektledningen.
Projektdeltagare: Arbetet inleddes genom ett uppstartsmöten med representanter från ett flertal kommuner, Länsstyrelsen, Boverket, White Arkitekter, SP och Trafikverket.

I dagsläget utgör problem med risker och buller/vibrationer hinder för förtätning med bostäder och verksamheter i stationsnära lägen. Dels på grund av otydlig ansvarsfördelning och motstridiga riktlinjer men även på grund av brister i dagens lösningar när det gäller krav på funktionalitet och estetik i urbana lägen. Arbetet fokuserar på hur man kan motverka dessa utmaningar.

En första förstudie från projektet går att finna under "files" nedan. 

Projektets mål:

 • Inventera och visa på goda exempel med befintliga lösningar.
 • Utveckla innovativa multifunktionella lösningar som kan bli attraktiva.
 • Demonstrera nya lösningar i några kommuner.

För mer information, kontakta Krister Larsson, krister.larsson@sp.se

Från kunskapskryp till transdiciplinära kunskapsagenter

Finansieras av: Mistra Urban Futures, Region Halland, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne
Projektdeltagare: Region Halland, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Radar Arkitekter, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Laholm, Båstad, Trollhättan och Stenungsunds kommuner.
I en förstudie vill projektet få bättre förståelse för hur relationen mellan olika aktörer påverkar möjligheterna för kommuner att utveckla stationssamhällen. Projektet har samlat empirisk kunskap om strukturer och relationer mellan aktörer som arbetar med att utveckla stationssamhällen genom fokusgrupper i kommunerna Laholm, Båstad, Stenungsund och Trollhättan. Fokusgrupperna har bestått av tjänstepersoner, politiker och eventuella aktörer som kommunen samarbetar med i arbetet med stationsutvecklingen. Du hittar rapporten under rubriken "Publikationer" nedan .

För mer information, kontakta Joakim Forsemalm, joakim@radar-arkplan.se

Stationens roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Finansieras av: Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, kommuner
Projektdeltagare: Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen, Västra Götalandsregionen, kommuner
Genom en kunskapssammanställning, en kartläggning och en analys fokuserar projektet på stationens roll för mindre orter. Vad krävs för att en station ska få en positiv effekt på utvecklingen? Hur stort upptagningsområde har en station? Vilka effekter förutom resande har en station på landsbygden? Detta är några av frågorna som som projektet ställer sig. Projektet är tänkt som ett kunskapsunderlag för exempelvis regionala framtidsbilder och avvägningar mellan olika prioriteringar inom kollektivtrafiken. Inom projektet har en serie om tre rapporter tagits fram: en kunskapsöversikt, skriven av Elin Slätmo, Kulturgeografi, Göteborgs universitet; en om tågstationers möjligheter att bidra till utveckling av mindre orter, skriven av Rambøll; och en avslutande rapport byggd på intervjuer med boende på tre mindre orter med stationer. Se vidunder rubriken "Files" nedan - rapporterna kan laddas ner. 

För mer information, kontakta Björn Johansson, Region Halland, Bjorn.K.Johansson@regionhalland.se  

Genomförda aktiviteter och seminarier

Temadag om stråk och stadslivsanalyser

Hur kan stråk och stadslivsanalyser bidra i planarbetet? Det var temat den 23 maj då drygt 25 deltagare från olika organisationer träffades i Borås.
Dagen arrangerades inom ramen för Mistra Urban Futures kunskapsprocess Det urbana stationssamhället. Borås stad stod genom Bengt Himmelman och Sebastian Andersson m fl som värd. Efter att processledare Amie Ramstedt kort introducerat Det urbana stationssamhället inleddes dagen  med att Elin Celic och Magnus Lövdahl från Ale kommun berättade om hur de arbetat med stadslivsanalyser som stöd i arbetet med fördjupningar av översiktsplanen.

Resterande del av dagen fokuserade på att i utveckla starka stråk utifrån samrådshandlingen för Borås översiktsplan som i delar inspirerats av det till Det urbana stationssamhället associerade forsknings och utvecklingsprojektet,  Klimatsmarta och attraktiva transportnoder. Deltagarna delades in i grupper och fick under ledning av Ulf Ranhagen arbeta med en rad olika verktyg såsom gåturer, kartbaserad SWOT, scenariomatris och multikriterieanalys.

Utvärderingen pekar på en mycket uppskattad dag där deltagarna tagit del av ny kunskap som de ser att de kommer ha nytta av i framtida arbete samtidigt som Borås stad fick värdefulla inspel till sitt arbete.
Denna dag är var en av flera som speglar hur fruktbart det är att arbeta med samskapande över organisations och stuprörsgränser. Dagens övningar och resultat kommer också att analyseras vidare inom ramen för det nya forskningsprojektet samskapande samhällsplanering som leds av Tekn Dr Tony Svensson, KTH.
 

Artikel i PLAN

Processverktyg i samskapande processer. Ulf Ranhagen arkitekt SAR/MSA, tekn dr och senior professor, verksam vid Sweco, KTH och Mistra Urban Futures om det urbana stationssamhället. PLAN, 8 Mars 2017. 

Seminarium

Den 2 december 2016 arrangerade processledningen seminarium om Utmaningar och prioriteringar i kunskapsprocessen "Det urbana stationssamhället" - inför programperioden 2017-2019. Från projektets olika parter medverkade 23 personer.

Temadag

Smart vardag - vardagslogistik och lokalisering av rörelseintensiva verksamheter i "Det urbana stationssamhället" genomfördes på initiativ av Kungälvs kommun som också var värd för eftermiddagen den 8 juni 2016. Dagens fokus var hur vi genom samhällsplaneringen kan underlätta för invånare att välja ett hållbart resande och samtidigt förbättra trafiksäkerheten vid rörelseintensiva verksamheter. Metoderna för att belysa ämnet var både föredrag och en workshop med diskussioner om framtidsbilder där case och backcasting användes.

Workshopdagar

Säkerhet och god ljudmiljö behandlades under två dagar 1 och 17 mars 2016 med multikriterieanalys i ett nytt metodstöd för samverksansprocessen som KTH, SKL och Trafikverket tagit fram. Forskare och flera myndigheter presenterade kunskap och uppdrag som ram för ämnesområdet och kommunerna Ale och Lerum deltog med praktikfall i planeringsläge i syfte att utveckla en gemensam syn på strukturerad samverkan kring problemen.

Urban Research: Low Carbon stations for Low Carbon Cities

Anne Leemans från Yellow Design Foundation, YDF, presenterade på ett Urban Research den 8 december 2015 resultaten från Low Carbon stations for Low Carbon Cities om hur utformningen av stationer och stationsområden kan ge minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som stationens funktioner för resenärerna förbättras. YDF har studerat stationer i flera världsdelar och även i Sverige för att få fram generell kunskap. Trafikverket har finansierat studien som finns publicerad i två rapporter under publikationer. En rapport med rekommendationer om utformning av stationer och stationsmiljöer finns för nedladdning från Trafikverket.

Urban Lunch-time: Stationens roll för mindre orter och deras omland

Linda Billberg från Västra Götalandsregionen presenterade slutrapporten från ett av delprojekten på en Urban Lunch-time den 11 november 2015. 

 

Hela presentationen med Linda Billberg, Västra Götalandsregionen, 52 minuter.

 

Intervju med Linda Billberg, projektledare, Västra Götalandsregionen, 2:43 min.

 

Urban Lunch-time: Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Erik Linn, White Arkitekter och Chalmers, presenterade 15 oktober 2015 resultaten från studien Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället som genomförts av SP och White. Studien vars resultat visar hur vi kan skapa förutsättningar för säkrare, attraktivare stationssamhällen med bättre ljudmiljö, finns även sammanfattade i en rapport med samma rubrik som föredraget under filer. 

Workshopdag

Den 12 maj 2015 deltog ca 35 personer från kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, universitet och experter i en workshopdag. Temat var två frågor som berör de flesta, pendelparkering och  god ljudmiljö (för respektive eftermiddag). Under workshopen arbetade deltagarna aktivt med reella case genom living labinspirerad metod under ledning av professor Ulf Ranhagen. Ulf Ranhagen har skrivit reflexioner från workshopdagen som du når via files nedan.

Inspirations och informationsmöte

Den 12 december 2014 bjöds projektdeltagare in till ett möte där de bland annat fick ta del av inspiration om hur Varbergs kommun arbetat med medborgardialog och komplexa samverksamprojekt. Deltagarna fick även lyssna till Susanne Ingo från Trafikverket som beskrev framtidsscenarier, behov och lösningar för resor och transporter i storstädernas stationssamhällen och arbetet med projektet "Den attraktiva regionen".

Seminarium: Det urbana stationssamhället - hur planerar vi för morgondagens resande?

Den 15 maj 2014 träffades tjänstemän från kommun, statliga och regionala organisationer, konsulter och politiker för att delta på seminariet "Det urbana stationssamhället - hur planerar vi för morgondagens resande." Seminariet arrangerades i samarbete med K2 som är ett nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Läs mer och ta del av presentationsmaterialet här

Kunskapsseminarium

Den 6 mars 2013 arrangerades ett kunskapsseminarium för att diskutera urbana stationssamhällen tillsammans med kommuner, region, myndigheter, akademi och näringsliv. På Kunskapsseminariet konstaterades att stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Läs mer

Seminarium om god ljudmiljö – från källa till mottagare

Den 21 januari 2014 arrangerades ett seminarium som syftade till att fokusera på dessa frågor kring god ljudmiljö utan för mycket störningar av buller och vibrationer. Under dagen presenterade forskare och experter olika aspekter på ämnet exempelvis akustisk design, hälsoeffekter och kostnader av buller. Seminariet anordnades genom ett samarbete mellan Trafikverket, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) webbplats hittar du filmsekvenser från seminariedagen.

Gå till http://www.splogin.se
och logga in med följande uppgifter:
Användarnamn: sp\Bullerseminarium
Lösenord: SP2014-01-21

Urban research

Den 6 december 2013 arrangerades ett seminarium, Urban Research, med tema urbana stationssamhällen. Inbjuden föreläsare var Anne Leemans från Yellow Design Foundation. På seminariet gavs även en lägesrapport för projektet. Läs mer

Kick-off

Den 13 september 2013 arrangerades en kick-off med bland annat representanter från nio kommuner som vardera valt ut ett stationssamhälle i sin kommun som kommer utgöra fall i projektet. Dessa stationssamhällen håller på att utvecklas eller planerar att utvecklas. Under hösten 2013 genomfördes möten och en bildworkshop med de deltagande kommunerna.

Är du intresserad av att vara med?

Är du och din organisation intresserad av att delta i projektet och dess utveckling. Ta kontakt med projektledarna.

Läs mer

Läs mer om projektet på Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida

 

Illustration: Emelie Göransson

Publikationer

 • The status of walking in policy and planning
  Höjemo, T. & Fedrizzi, B. The status of walking in policy and planning. Views from different professions. Mistra Urban Futures Working Paper 2017:3
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Co-creation in urban station communities
  Ranhagen, U., Dahlstrand, A. & Ramstedt, A. Co-Creation in Urban Station Communities. Mistra Urban Futures report 2017:2
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Samskapande i det urbana stationssamhället
  Ranhagen, U., Ramstedt, A., Dahlstrand, A. Samskapande i det urbana stationssamhället. Mistra Urban Futures rapport 2017:1
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Att utveckla regionen genom kommunen
  Forsemalm, J., Johansson, M. & Svetoft, I. Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. Mistra Urban Futures Report 2015:18
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Low carbon stations for low carbon cities
  Leemans, A., Cruz, J., Frommer, G., Ivkovic, M, "Low carbon stations for low carbon cities", Mistra Urban Futures and ydesignfoundation, 2015.
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Low Carbon Stations for Low Carbon Cities Quick-Scan Desk Research on Trends, Challenges and Opportunities in Adapting Urban Interchanges for Low Carbon Future
  Leemans, A. & Ivkovic, M. Brussels: Yellow design Foundation, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Det urbana stationssamhället: Forsknings- och praktikeröversikt
  Dahlstrand, A., Forsemalm, J. & Palmås, K. Mistra Urban Futures Report 2013:3. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
 • Station Community Transitions: A Matter of Push or Pull?
  Forsemalm, J., Palmås, K. & Hadasch, I. Mistra Urban Futures Paper 2013:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Process tools in creative processes
 • Stationens roll för små orter och dess omland
 • Stationers roll för utveckling av mindre orter
 • Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland - kunskapssammanställning och forskningsbehov
 • Årsrapport 2014, Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

Projektmedlemmar

 • Anna Gustafsson

  Anna Gustafsson works as a regional planner at the Gothenburg Region Association of Local Authorities.

  Kontakta mig
 • Ulf Ranhagen

  Dr Ulf Ranhagen, Professor emeritus from KTH in Stockholm, Adjunct  Professor at Lulea University and Honoray Professor at Tongji University in Shanghai and Senior Chief Architect at SWECO in Stockholm. He was member of the Swedish Delegation of Sustainable Cities 2008-2012 and Mistra Urban Futures Board 2011-2013. At present he is chairman of ARKUS and board member of  E2B2 and Richerts. During 2015 he will serve as senior advisor for the urban station community project.

  Kontakta mig