Det urbana stationssamhället

Idén till projektet Det urbana stationssamhället föddes i december 2012 i samband med en workshop med fokus på hållbar förtätning och resulterade i kunskapsöversikten "Det urbana stationssamhället - forsknings och praktikeröversikt". Järnvägen och järnvägsstationer har historiskt haft en stor betydelse för kommunikationer och välstånd, inte bara i Sverige, utan även globalt. Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Att utveckla dessa samhällen kan möjliggöra en transportsnål samhällsplanering, hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region. Det finns dock en stor komplexitet och utmaningar i att förtäta i stationsnära lägen som många aktörer och intressenter arbetar för att lösa.

Då det finns många intressanta och komplexa frågeställningar som rör stationsnära utveckling behövdes en avgränsning göras. Aktiviteter och delprojekt inom Det urbana stationssamhället ska tydligt koppla an till minst en av nedanstående 7 fokusområden:

 • Buller, vibrationer & risker
 • Samverkan & dialog
 • Flexibla, hållbara transporter
 • Struktur & design
 • Livsstilsvärden & identitet
 • Stationens roll för omland
 • Markanvändning & markvärden

Det urbana stationssamhället är en kunskapsprocess vars övergripande syfte är att öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen. Det urbana stationssamhället syftar även till at vitalisera och stötta ordinarie planeringsprocesser i kommuner för att kunna bygga en transporteffektiv region med attraktiva/täta stationssamhället, samt att initiera och stötta FoU (forskning och utveckling) och FoI (forskning och innovation) projekt med inriktning på samskapande mellan akademi och praktik.

 • Processledarna kan inom ramarna för projektet:
 • Vara ett stöd i kommunens process
 • Stötta med exempelvis argument eller bilder
 • Sprida kunskap från både praktiker och forskare
 • Vara en mötesplats för dialog

Aktiviteter som genomförs inom projektet har alltid fokus på samskapande. Processledningen har sedan 2012 testat och med hjälp av deltagarna utvärderat olika metoder. Lärdomar har kommit ur aktiviteterna som också finns nedskrivna i flertalet rapporter som finns tillgängliga nedanför. 

 

Vid frågor kontakta Anna Gustafsson, Göteborgsregionen eller Ulf Ranhagen. 

Publikationer

Ranhagen, U. (2021) Transport and Sustainable Urban Development: a comparative project in collaboration between Cape Town, Kisumu and Gothenburg. Mistra Urban Futures Report 2021:1
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Ranhagen, U. & Gustafsson, A. (2020) The Urban Station Community: Towards a Resource-efficient Transport System, Mistra Urban Futures Report 2020:6
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Ranhagen, U. (2020) Co-Creation in Urban Station Communities. Mistra Urban Futures Report 2020:5
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Ranhagen, U. & Gustafsson, A. (2020) Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande. Mistra Urban Futures Report 2020:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Larsson, K. (2019) Digital verktygslåda för god ljudmiljö i stationssamhällen. RISE Rapport 2019:93.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Process tools in creative processes
 • Stationens roll för små orter och dess omland
 • Stationers roll för utveckling av mindre orter
 • Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland - kunskapssammanställning och forskningsbehov
 • Årsrapport 2014, Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande