(2)

Konsortiet

Konsortiet samlade de organisationer som stod bakom budet till Mistra 2009. Sedan dess har Konsortiet varit bas för forskningsverksamheten inom Göteborgsplattformen och har även medverkat till Centrumets internationella utveckling.

Konsortiet är representerat i ett Konsortieråd som fokuserar på Centrumets långsiktiga utveckling och på att främja samarbete mellan Konsortiets medlemmar och med andra parter. Konsortiet identifiera och initierar forskningsprojekt och är ofta även projektens huvudsakliga mottagare och ansvariga för implementeringen av forskningens resultat. Konsortiet konsulteras i alla större frågor rörande Centrumet.

Genom såväl finansiella som in-kind bidrag till verksamheten matchar Konsortiet den finansiering som Mistra svarar för.

Konsortiet består av sju partners, vara fyra offentliga verksamheter och tre forskningsorganisationer. Chalmers är värd för Centrumet på Konsortiets vägnar.

Konsortierådet 2019

Samtliga parter i Konsortiet är medlemmar i Konsortierådet, följande personer representerar sin organisation:

Helena Söderbäck, GR Göteborgsregionens kommunalförbund
Liane Thuvander, Chalmers tekniska högskola
Mikael Cullberg, Länsstyrelsen (ordförande 2019)
Lena Malm, Länsstyrelsen
Mattias Goksör, Göteborgs universitet
Magnus Sigfusson och Ylva Löf, Göteborgs stad
Anna Jarnehammar,  IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
John Rune Nielsen, RISE Research Insitutes of Sweden (adjungerad) 

Även i bild: 

Jan Petersson, föreståndare Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Göteborgs universitet
Ylva Norén Bretzer, universitetslektor och samordnare, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Konsortierådet gruppbild 2019
Konsortierådet Mistra Urban Futures 2019

Chalmers tekniska högskola

Chalmers bedriver forskning och undervisning inom områdena teknik, naturvetenskap, design och arkitektur. Förutom en traditionell universitetsstruktur finns åtta gränsöverskridande styrkeområden där utbildning, forskning och innovation förs samman för att framgångsrikt möta samhällets behov och bidra till en 'hållbar framtid. Dessa är Samhällsbyggnad, Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och Nanoteknologi, Produktion och Transport.

www.chalmers.se

Liane Thuvander
Liane Thuvander, Chalmers Tekniska Högskola

 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

GR är en samarbetsorganisation för de tretton kommuner som utgör storstadsregionen Göteborg. Det är en frivillig organisation för samarbete över kommungränserna och en viktig arena för offentlig verksamhet. GR är inriktat på frågor som regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och sociala förmåner,kompetensutveckling, utbildning och forskning.

www.grkom.se

Helena Söderbäck
Helena Söderbäck, Göteborgsregionen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar på regional nivå. Arbetet sker sektorövergripande och det är Länsstyrelsens uppgift att arbeta för att förverkliga nationella mål genom att arbeta gränsöverskridande och med hänsyn till alla intressenter. Länsstyrelsen är koordinator för alla statliga myndighetsåtgärder i länet.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Mikael Cullberg
Mikael Cullberg, Länsstyrelsen V Götaland

 

Göteborgs stad

Göteborgs stad är engagerad i många aktiviteter och processer som bidrar till hållbar stadsutveckling, såsom transport, konsumtion, ekonomisk tillväxt, övergripande planering, skapandet av en lokal miljökvalitetsstandard och arbetar med att motverka segregation. Göteborgs stad äger mark i alla delar av staden, både centralt och i stadens ytterområden vilket ger en unik möjlighet att ställa krav på entreprenörer och att leda omställningen till en mer hållbar stadsutveckling.

www.goteborg.se

Magnus Sigfusson
Magnus Sigfusson, Göteborgs stad

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare är verksamma inom universitetet, som är ett av norra Europas största. Några forskningsområden och centrum är mer framträdande i förhållande till Mistra Urban Futures: demokrati och opinion, kulturarv, globalisering, Centrum för urbana studier och Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet.

www.gu.se

Mattias Goksör
Mattias Goksör, Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs Centrum för hållbar utveckling

Jan Petersson
Jan Petersson, GMV, Göteborgs universitet

gmv.gu.se
 

IVL Svenska miljöinstitutet

IVL är ett relevansdrivet forskningsinstitut med sex temaområden: Hållbart samhällsbyggande, Klimat och energi, Luft och transporter, Resurseffektiva produkter och avfall, Vatten och Hållbar produktion. Institutet är en mötesplats för näringsliv, forskning och samhällsföreträdare och arbetar med att utveckla, implementera och sprida både riktlinjer och praktiska lösningar på miljöproblem.

www.ivl.se

Anna Jarnehammar
Anna Jarnehammar, IVL Svenska miljöinstitutet

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är den direktvalda politiska enheten på regional nivå. Västra Götalandsregionen ansvarar för att erbjuda en effektiv och bra sjuk- och tandvård som är tillgänglig för alla och för att främja tillväxt och hållbar utveckling.  I samarbete med de 49 kommunerna i regionen, näringslivet, universitet och högskolor, myndigheter och organisationer har Västra Götalandsregionen ansvar för att utveckla ett konkurrenskraftigare Västra Götaland. 

www.vgregion.se

 

Anders Carlberg
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, VGR