Projekt inom Det urbana stationssamhället

Det urbana stationssamhället har ett flertal projekt kopplade till sig. Nedan presenteras först pågående och därefter avslutade projekt.

De pågående projekten är:

 • God ljudmiljö i stationssamhällen
 • Gångvänliga städer
 • Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhället (SamSam)

De avslutade projekten är:

 • Hållbara och attraktiva stationssamhällen
 • Från kunskapskryp till transdisciplinära kunskapsagenter
 • Stationens roll för utveckling av mindre orter och dess omland
 • Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Pågående projekt

God ljudmiljö i stationssamhällen

I december 2017 beviljades projektet God ljudmiljö i stationssamhällen finansiering från Vinnova, inom ramarna för programmet InfraSweden 2030, för att ta fram verktygslåda och exempel till nytta för klimat, hälsa och resurseffektivitet i stationssamhällen. Projektet pågår under 18 månader och syftar till att underlätta implementeringen av bulleråtgärder i infrastrukturen vid järnvägsstationer. Målet är att sammanställa en digital verktygslåda med metodik och exempelsamling för demonstration av tekniska bullerdämpande åtgärder. Målgruppen för projektet är kommuner, Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheter med flera. 

Finansiärer av projektet är InfraSweden2030 (genom VINNOVA), Trafikverket och Västra Götalandsregionen

Chalmers Tekniska Högskola och RISE Research Institutes of Sweden driver projektet och ansvarar för bland annat modellering och bullerberäkningar. Projektledare är Krister Larsson vid RISE, krister.larsson@ri.se

Gångvänliga städer

Thomas Höjemo är doktorand vid Federal University of Rio Grande do Sul i Porto Alegre, Brasilien. Hans forskning kretsar kring städer ur de gåendes perspektiv och hur miljön runt omkring påverkar hur vi väljer, eller inte väljer att gå. I sin forskning studerar Thomas områden i eller i närheten av Göteborg och planerar att genomföra sin fallstudie i Varberg under sommaren 2018. I Brasilien har Thomas professor Beatriz Fedrizzi som handledare och biträdande handledare vid Chalmers Tekniska Högskola är professor of the practice Anna-Johanna Klasander.

Rapporten "The Status och Walking in Policy and Planning - Views from different professions", Mistra Urban Futures Working Paper 2017:3 finns att ladda ner under rapporter. För mer information, kontakta Thomas Höjemo på thomas@snt.se

Thomas Höjemo, The status of walking in policy and planning: Views from different professions (2017)

 

Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen (SamSam)

Projektet SamSam finansieras av bland annat Energimyndigheten och startade 2017 och pågår till och med 2019. Projektet undersöker urbana strukturers och planeringsprocessers betydelse för att utveckla hållbar och energieffektiv tillgänglighet i nya och befintliga stationssamhällen. I frågeställningarna kopplas även aspekter som stationssamhällens attraktionskraft och platsidentitet an. Projektet vill nå ut till målgrupperna planerare, beslutfattare och civilsamhället med målen att:

 • Öka kunskapen om hur kommuner och regioner i samskapande processer kan uppnå hållbara strukturer och livsstilar
 • Introducera och utvärdera metoder och verktyg i verkliga planeringsfall i samverkan mellan forskning och praktik
 • Förbättra genomförandet genom att stimulera lokala och regionala arenor och utveckla teoretiskt och praktiskt förankrad kunskap om strategisk planering och design

Arbetet som sker inom ramarna för SamSam avses vara till nytta för fortsatt forskning och utbildning inom samhällsplanering och hållbar utveckling, så väl som för det praktiska planeringsarbetet inom institutioner och myndigheter, då främst kommuner. Resultatet ska främja energieffektiva och klimatsmarta fysiska strukturer och mobilitetsmönster.

Klicka här för mer information om projektet

För ytterligare information om projektet, kontakta projektledare Tony Svensson tonysve@kth.se eller professor Ulf Ranhagen ulf.ranhagen@sweco.se

Avslutade projekt

Hållbara och attraktiva stationssamhällen (HASS)

Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen (HASS) hade avslutningsseminarium den 18 januari 2018 på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där flera av projektets parter deltog. 

Projektet har drivits av idén att hitta ett alternativ till den egna bilen som den enkla lösningen. Effektiv parkering och smarta mobilitetstjänster kopplade till bonussystem gör tät bebyggelse, minskat bilinnehav och nya resvanor både möjligt och efterfrågat. Projektet kommer att bidra till stationssamhällens hållbara tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster kopplade till en effektiv markanvändning och hållbar lokalmobilitet. Invånarnas delaktighet och medskapande i kombination med utveckling av metodik för att ta fram affärsmodeller kommer vara centrala delar i projektet.

Projektet har arbetat med:

 • Innovationer för en mer effektiv användning av värdefull stationsnära mark
 • Innovationer som skapar möjligheter och incitament för att välja hållbara ressätt till och från stationen
 • Innovationer som stöttar tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning

Projektkonsortiet består av ett 20-tal aktörer i triple-helix samverkan:

Offentlig sektor:

Näringsliv:

Akademin:

Projektet är initierat inom ramarna för Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Från kunskapskryp till transdisciplinära kunskapsagenter

I den genomförda förstudien syftade projektet till att få bättre förståelse för hur relationen mellan olika aktörer påverkas möjligheterna för kommuner att utveckla välfungerande stationssamhällen. Projektet har samlat empirisk kunskap om strukturer och relationer mellan aktörer som arbetar med att utveckla stationssamhällen genom fokusgrupper i kommunerna Laholm, Båstad, Stenungsund och Trollhättan. Fokusgrupperna har bestått av tjänstepersoner, politiker och andra aktörer och kommunen samarbetar med i arbetet med stationsutveckling. Rapporten finns under publikationer nedan.

Projektet finansierades av Mistra Urban Futures, Region Halland, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Deltagare i projektet var:

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Projektet genomförde en kunskapssammanställning, en kartläggning och en analys som fokuserade på stationens roll för mindre orter. Några av frågeställningarna för projektet var:

 • Vad krävs för att en station ska få en positiv effekt på utvecklingen?
 • Hur stort upptagningsområde har en station?
 • Vilka effekter förutom resande har en station på landsbygden? 

Resultatet från projektet kan användas som ett kunskapsunderlag för exempelvis regionala framtidsbilder och avvägningar mellan olika prioriteringar inom kollektivtrafiken. Inom projektet har en serie om tre rapporter tagits fram:

 • En kunskapsöversikt skriven av Elin Slätmo, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet
 • En rapport om tågstationers möjligheter att bidra till utveckling av mindre orter skriven av Ramböll
 • En avslutande rapport byggd på intervjuer med boende på tre mindre orter med stationer

Projektet finansierades av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland och deltagande kommuner.Deltagare i projektet var Göteborgs universitet (Kulturgeografiska institutionen), Västra Götalandsregionen och kommuner.

Alla rapporter finns att laddas ner bland filer. För mer information, kontakta Björn Johansson, Region Halland bjorn.k.johansson@regionhalland.se

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Under 2014 genomfördes en förstudie av Trafikverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut (numera RISE) där även White Arkitekter anlitades som en del av projektledningen. Projektet fokuserar på problem med risker och buller/vibrationer som innebär ett hinder för förtätning med bostäder och verksamheter i stationsnära lägen. Orsakerna är bland annat en otydlig ansvarsfördelning mellan statliga och lokala aktörer då det finns motstridiga centrala och lokala riktlinjer. Det finns även brister i dagens lösningar för bullerreduktion när det gäller krav på funktionalitet och estetik i urbana lägen. Arbetet inom ramarna för detta projekt har fokuserat på hur dessa hinder kan motverkas.

Projektets mål har bland annat varit att:

 • Inventera och visa på goda exempel med befintliga lösningar
 • Utveckla innovativa multifunktionella lösningar som kan bli attraktiva
 • Demonstrera nya lösningar i några kommuner

Projektet finansierades av Trafikverket och SP (numera RISE). För mer information, kontakta Krister Larsson krister.larsson@sp.se