Personuppgifter

- information om hur Mistra Urban Futures behandlar personuppgifter

 
Här beskriver vi  hur vi sparar och använder din personliga information. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig.  
På Mistra Urban Futures, som är en del av Chalmers Tekniska högskola AB, värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Detta dokument förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. 
Det är viktigt att du tar del av och förstår vår information och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.  

 
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan, i detta dokument.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredjepart). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 
 
1) Marknadsföring (print och distribution) 2) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt överenskommelse. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. 
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. 
 
Vad har du för rättigheter som registrerad? Samtycket kan när som helst skriftligen återkallas genom skriftligt meddelande till kontaktuppgifterna nedan. Återkallat samtycke påverkar inte redan insamlade personuppgifter. 

Information kring personuppgifter

Lagringsperiod: Under den tid nyhetsbrevet distribueras. 

Den registrerade har rätt att, gratis en gång årligen, begära information om de personuppgifter som Chalmers har om den registrerade. Om personuppgifterna är felaktiga kan den registrerade begära att få dem rättade. Den registrerade har även rätt att invända mot eller begränsning av behandling samt begära radering av personuppgifterna. Chalmers kan inte radera uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis arkivlagen, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Den registrerade kan kontakta Chalmers genom att skicka ett brev eller ett mejl, se

Personuppgiftsansvarig: Chalmers tekniska högskola AB, 412 96 Göteborg. Dataskyddsombud: Anne-Marie Achrenius.
E-post: dataskydd@chalmers.se 
 
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskild medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå hen på mistraurbanfutures-dataskydd@chalmers.se 

Läs mer i filen nedan.

Filer

  • Hur vi behandlar personuppgifter