Det urbana stationssamhället - Vägen mot ett resurssnålt resande

Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Det är även en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter. I Mistra Urban Futures pågår en kunskapsöversikt om stationssamhällen.  Vi som bjuder in är GR, Trafikverket och Mistra Urban Futures.

Göteborgregionens målbild, Uthållig tillväxt, innebär att befolkningsökningen och sysselsättningen ska ske i kärnan och stråken genom att utveckla bostäder och verksamheter enligt Göteborgsregionens strukturbild. För att det ska ske behövs en transportsnål urban samhällsplanering som medverkar till både regionförstoring för hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region. Vi vill öka kunskapen och förståelsen i Göteborgsregionen för det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för fler stationsnära etableringar utifrån målbilden.

Vilken kunskap har vi idag och hur ser kunskapsbehovet ut?

Vi bjuder in kommun, region, myndigheter, akademi och näringsliv till ett kunskapsseminarium den 6 mars. Under förmiddagen bjuder vi in brett för att delge forskningsresultat och praktiska exempel. Eftermiddagen är särskilt riktad till dig som arbetar operativt med frågan för att du ska kunna bidra med hur vi kan gå vidare i arbetet. Vi som bjuder in är GR och Trafikverket och Mistra Urban Futures.

Datum: 6 mars 2013
Tid: Seminarium kl 9.00-13.30, Workshop kl 13.30-16.00 (För särskilt inbjudna)
Plats: Hotel Riverton i Göteborg
Anmälan senast 27 februari till : kristina.stellan@trafikverket.se

Ange i anmälan om du medverkar förmiddag eller heldag och om du önskar lunch och särskilda kostönskemål. OBS! Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

 

Dokumentation

Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Det är även en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter. Trafikverket, GR och Mistra Urban Futures bjöd in kommun, region, myndigheter, akademi och näringsliv till ett seminarium den 6 mars.

Under förmiddagen deltog 80 personer som av Alice Dahlstrand från trafikverket och Karl Palmås från Chalmers fick insikt om forskningsresultat och praktiska erfarenheter och exempel.

Vision till verklighet i Mölnlycke

Anette Eisermann-Wikström, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun, berättade om hur de gick från vision till verklighet i Mölnlycke och sammanfattade det i tre ord: samverkan, samverkan, samverkan! Anette betonade vikten av tydliga mål som är brett förankrade så att allmänhet, exploatörer etc vet vad de jobbar mot och samverkar i genomförandeskedena.

Stöd av Boverkets vision 2025

Lena Dübeck, stadsutvecklingsexpert på Boverket, betonade att en utveckling mot mer urbana stationssamhällen har stöd av Boverkets vision 2025 och andra målsättningar runt om i landet. Det krävs en tvärsektoriell samverkan för att nå dit och det är viktigt att se till ortens förutsättningar, karaktär och identitet och bygga vidare på det.

Ale kommuns utvecklingsplaner

Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale berättade att Ale kommun har stora utvecklingsplaner och det finns ett stort tryck från människor som vill bosätta sig nu när kommunen fått ny motorväg och järnväg. Framöver vill kommunen arbeta för att skapa attraktiva, livfulla och trygga småstäder.

Stationsnära staden

Sima Zangiabadi från Jernhusen lyfte stationens betydelse för att göra en ort tillgänglig för många människor. Jernhusen vill inte bara utveckla stationen utan även den stationsnära staden för att skapa attraktiva miljöer som har tillgång till viktiga funktioner som boende, verksamhetsutövare och resenärer behöver.

Jonsereds fabriker

Lars Ljung från JM berättade om exemplet Jonsereds fabriker där de arbetar i nära samverkan med Partille kommun för att komplettera ett historiskt stationssamhälle med fler bostäder och verksamheter. Dialog har visat sig vara a och o i utvecklingsarbetet.

Workshop - vad behövs?

Under eftermiddagen deltog 53 personer som arbetade vidare med frågan om vad de behöver för att skapa urbana stationssamhällen. Några saker som lyftes var att det behövs tekniska lösningar som kan hantera buller och risker. Det finns även ett behov av att undersöka vad det är för livsstilsvärden som värdesätts och hur de kan ta form i stationssamhällena. En bred samverkan och dialog är viktig och det behövs mer kunskap om hur processen för att skapa urbana stationssamhällen kan se ut.

Rapport och presentationer

Finns att ladda ned nedan.

Filer

  • Det urbana stationssamhället - Forsknings- och praktikeröversikt
  • Program Urbana Stationssamhället
  • Alice Dahlstrand, Trafikverket
  • Karl Palmås, Chalmers, och Joakim Forsemalm, GU
  • Lena Dübeck, Boverket