Publicerad:

Det urbana stationssamhället

Det har hänt mycket i projektet Det urbana stationssamhället under 2017 och mycket spännande är på gång. Projektet Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen har dragit igång och projektet Hållbara attraktiva stationssamhällen, som arbetat med markanvändning och att testa lokala res- och transporttjänster i Lerum och Nödinge håller på att avslutas. 

Hej Anna Gustafsson! 

Anna Gustafsson

Du är regionplanerare på GR Miljö och samhällsbyggnad och har under året tagit över rollen som processledare för Det Urbana Stationssamhället efter Amie Ramstedt. Vad är det viktigaste som har hänt inom Det Urbana Stationssamhället i år? Vad händer nästa år?

"Vi har haft flera roliga och givande aktiviteter, men höjdpunkten är kanske starten av ett nytt stort projekt – SamSam, som beskrivs mer här nedan. För bara ett par veckor sedan godkände Vinnova ett projekt om goda ljudmiljö er i stationsnära samhällen, som RISE ansvarar för. Vi har med andra ord mycket spännande på gång! Under våren kommer vi arbeta tillsammans med Varbergs kommun som är i ett tidigt skede med utvecklingen av ett nytt stationsområde i Väröbacka. Den som vill veta mer kan kontakta mig!"
 

SamSam – Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen

Under 2017 har ett nytt stort projekt inom Det urbana stationssamhället dragit igång, under namnet Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen. Ansvarig för projektet är Tony Svensson på KTH (Kungliga tekniska högskolan). 

Tony Svensson
Tony Svensson, foto John Magnusson/CFFC.se

”Vi kommer att undersöka hur man tillsammans kan skapa attraktiva transportsystem och livsmiljöer genom att fokusera på utvecklingen av stationssamhällen. Vilka typer av stadsformer och särskilda förutsättningar för stationssamhällen behöver utvecklas? Vilka är möjligheterna och begränsningarna vad gäller planering som medel? Vilka modeller, verktyg och metoder behöver planeringen för att fungera bättre?” säger Tony Svensson. 

I projektet arbetar forskare från KTH, Göteborgs universitet, Chalmers och Luleå Tekniska Universitet tillsammans med tjänstemän från Västra Götalandsregionen, kommunerna Borås, Härryda och Stenungsund samt ytterligare kommuner utmed två järnvägsstråk i Västra Götaland.
GR stöder projektet genom sin koordinerande roll i Mistra Urban Futures-processen Det Urbana Stationssamhället. Det var också genom Det Urbana Stationssamhället som idén till projektet föddes från första början. En del av samskapandet har varit att utveckla projektbeskrivningar för varje fallstudie i samverkan mellan forskare och planerare. 

”Samskapandet började faktiskt redan för två år sedan i processen att söka medel för projektet, då syfte, mål och frågeställningar med projektet formades gemensamt av de medverkande parterna. I den meningen är det här projektet verkligen samskapande från ruta ett”, berättar Tony. 

Under året har det praktiska projektarbetet startats, bland annat genom ett regionalt kartläggningsarbete för att synliggöra rumsliga mönster och relationer när det gäller förutsättningarna att leva i små och medelstora stationssamhällen en bit bort från Göteborg – vilka värden och kvaliteter finns där som gör dessa samhällen attraktiva? Vilka begränsningar och möjligheter finns för att stärka dessa orter med omland? Ambitionen med projektet är att nå fram till utvecklad kunskap, metoder och verktyg för planerare, beslutsfattare, forskare och lärare kring hur en mer energieffektiv och hållbar stads- och regionutveckling med stationssamhällen som utgångspunkt ska kunna uppnås. 

”Vi vill veta mer om både vilka fysiska egenskaper ett hållbart stationssamhälle bör ha, och vilka förutsättningarna bör vara för att bedriva bättre planeringsprocesser. Vi vill också självklart i förlängningen att denna kunskap används så att planeringen faktiskt leder till ett genomförande där stadsutvecklingen blir mer energieffektiv och hållbar. Potentialen finns!” avslutar Tony Svensson. 

Hållbara attraktiva stationssamhällen

Snart avslutas projektet Hållbara attraktiva stationssamhällen, som arbetat med markanvändning och att testa lokala res- och transporttjänster i Lerum och Nödinge. En del i projektet varit att ge förslag på hur parkering kan effektiviseras och samutnyttjas mellan olika kategorier av parkeringsanvändare samt hur behovet av parkeringsplatser kan minskas om mobilitetsbehovet tillgodoses med nya tjänster. Kommunerna är nöjda med parkeringsverktyget, och processen med att skapa en gemensam målbild och få kännedom om möjliga tillvägagångssätt varit minst lika viktig som själva verktyget. Exempelvis kan Lerums kommun nästan halvera antalet parkeringsplatser med samlokalisering och lokala res- och transporttjänster.

Om Det Urbana Stationssamhället

Vad: Det Urbana Stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande. En kunskapsprocess som syftar till att öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen. 
När: Pågår under 2012-2019 
Parter: Bland andra GR samt kommunerna Ale, Alingsås, Borås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Partille, Stenungsund, Trollhättan och Varberg. 
Läs mer här

Årsrapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2017

Varför är det viktigt för kommuner att engagera sig i ett forsknings- och kunskapscentrum såsom Mistra Urban Futures? Den frågan svarar den senaste årsrapporten från Göteborgsregionens kommunalförbund, GR på. GR är en av centrumets konsortieparter och var även en av de organisationer som initierade hela satsningen. Den här artikeln om det urbana stationssamhället är en del av årsrapporten. Läs mer om hur GR samverkar inom Mistra Urban Futures.