Våra nätverk

Mistra Urban Futures arbetar med en av dagens viktigaste samhällsutmaningar: Hur kan vi åstadkomma hållbar stadsutveckling, så att vi håller oss inom vad vår planet tål? 

Vi arbetar för rättvisa, gröna och tillgängliga städer genom samarbeten mellan forskning och praktik. Våra nätverk är ett sätt för aktörer från akademi, offentlig förvaltning och politik, näringsliv och civilsamhälle att mötas. Nätverken kretsar kring olika teman och samlas kring komplexa problem kopplade till hållbar stadsutveckling. Var med och bidra i utvecklingen till hållbara städer!

Som medlem i ett Mistra Urban Futures öppna och kostnadsfria nätverk får du möjlighet att: 

• Inspireras och stöttas i utvecklingen av rättvisa, gröna och tillgängliga städer. 
• Utforska komplexa stadsutvecklingsfrågor i mötet mellan forskning och praktik. 
• Träffa andra som är intresserade av samma frågor och utbyta kunskap och erfarenheter.

Vilka nätverk har vi? 

• Urban Food network 
• LärSUD 
• GoCreate 
• Forskarnätverket Urban Futures
• Hållbar urban mobilitet
• Socialt hållbar transportplanering
• Klimatsmart semester
• Migration och stadsutveckling

Urban Food network 

Urban Food Network koordineras med stöd av Mistra Urban Futures och samlar forskare, praktiker, politiker och andra samhällsaktörer från ideella föreningar och småföretag. 

Nätverket syftar bland annat till ett utvidgat samarbete mellan forskning och praktik kring matförsörjningsfrågor och urban resiliens. 

Kontakt
Gunilla Almered Olsson, gunilla.olsson@globalstudies.gu.se, professor vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet
Ulla Lundgren, ulla.lundgren@ostra.goteborg.se, Utvecklningsledare Folkhälsa, Östra Göteborg, Göteborgs stad

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) 

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är initierat av Mistra Urban Futures och riktar sig till lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. 

Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling. 

Nätverket har även en egen Facebook-grupp, "Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD)", som man kan ansöka om medlemskap i.

Kontakt
Ylva Norén Bretzer, universitetslektor, Göteborgs universitet, ylva.noren-bretzer@spa.gu.se
Andrea Kihl, projektledare, GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, andrea.kihl@grkom.se, telefon 031-335 54 05

GoCreate 

GoCreate är ett nätverk av medskapande processledare. GoCreates syfte är att lyfta betydelsen av, och öka kunskapen om, verkligt medskapande som medel att skapa hållbara samhällen. Vi tror att de som är berörda måste involveras i alla processer. Vi vill stärka arbetssätt och processer som är medskapande och därigenom tar tillvara kunskap, erfarenheter och en bredd av perspektiv. På så sätt kan lärande över gränser fördjupas, ny kunskap utvecklas och förändring bli möjlig.

Ett led i det arbetet är att utveckla en plattform för samverkan mellan forskare och praktiker med målet att utveckla gemensam kunskap och tydliggöra empirin kring medskapande och involvering av berörda, utifrån skiftande perspektiv från stads-och samhällsutvecklingsfrågor. Nätverket bjuder in till seminarier, studie- och coachingcirklar med mera.

Nätverket GoCreate består av aktörer som arbetar med design, genomförande och kvalitetssäkring av medskapande processer. Vi jobbar som egna konsulter och/eller som anställda i offentliga organisationer. Vi verkar i såväl kommunala, privata och ideella verksamheter. Vi kan bidra med kunskap om hur du kan arbeta medskapande och hur du kan designa en process. Vi kan fundera tillsammans hur det kan göras. Du kontaktar oss som enskilda aktörer och avtalar med oss var för sig.

Vill du komma med i nätverket? Kontakta Elma Durakovic så lägger hon till dig i mejl-listan ”gocreatemedskapande”.
Vill du ha hjälp med en medskapande process eller möte? Kontakta Sophie Kaså, sophia.kasa@katalysator.nu    
 

Forskarnätverket Urban Futures 

Forskarnätverket Urban Futures är ett nätverk för forskare inom hållbar stadsutveckling och urbana frågor vid högskolor, universitet och organisationer som är parter till Mistra Urban Futures. 
Läs mer

Kontakt
Ulrica Gustafsson, Eventansvarig Mistra Urban Futures, ulrica.gustafsson@chalmers.se

Hållbar urban mobilitet

Nätverket för Hållbar urban mobilitet samlar praktiker och forskare från flera organisationer bland annat Göteborg stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers. Syftet med nätverket är att dela information om pågående planeringsprocesser samt forskning, för att stärka samverkan och utveckla projektidéer. Nätverket koordineras som en aktivitet inom projektet Guiding Urban Transitions for Sustainability, GUTS.

Kontakt
Alexander Hellervik, Trafikverket, alexander.hellervik@trafikverket.se
Jonas Nässén, Chalmers, jonas.nassen@chalmers.se 

Nätverket socialt hållbar transportplanering 

Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet social hållbar transport-planering. Nätverkets första mål är att skapa samförståelse mellan planerare på lokal, regional och statlig nivå, och mellan planering och forskning. Med planering menas all samhällsplanering som påverkar människors transporter, dvs. i bred bemärkelse: fysisk, folkhälsa, inom sociala området, miljö, etc. Kompetensen finns inom flera olika områden, tillsammans får vi en bättre helhetsförståelse.

Det andra målet är att nätverket bidrar till ny kunskap genom att skapa förutsättningar för att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta för både planering och forskning. 
Nätverket är öppet och träffas ca tre gånger per år i olika städer i Sverige.

Kontakt
Lisa Ström, Göteborgsregionen GR: lisa.strom@goteborgsregionen.se
Ana Gil Solá, Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet: ana.gilsola@geography.gu.se

Klimatsmart semester 

Nätverket för klimatsmart semester startade 2015 och omfattar praktiker och forskare från Västsvenska turistrådet, Göteborg Stad, Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet är att utbyta kunskap och information samt att initiera nya projekt.  Nätverket koordineras som en aktivitet inom projektet Guiding Urban Transitions for Sustainability, GUTS.

Nätverket har utvecklat sidan klimatsmartsemester.se och den engelska motsvarigheten travelandclimate.org - ett sätt klimatberäkna semestern. 

Kontakt
Jörgen Larsson, Chalmers. jorgen.larsson@chalmers.se 
Linda Svensson, Miljöförvaltningen Göteborg stad, linda.svensson@miljo.goteborg.se 

 

Kontakt 

Har du frågor om Mistra Urban Futures nätverk? Eller vill du initiera ett nätverk? Kontakta Sara Eliasson, samordnare vid Mistra Urban Futures’ Göteborgsplattform, sanna.isemo@chalmers.se eller elma.durakovic@chalmers.se