Forskningssamarbete - viktigt arv efter Vision Älvstaden

Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följder, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare.

Göteborg - Älvstaden

När Älvstaden - Nordens största stadsutvecklingsprojekt - och Frihamnen projekterades stod de inblandade aktörerna inför en rad utmaningar, som exempelvis klimatförändringarna. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen, Centrala Älvstaden Göteborg: lärande genom utvärdering och Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden är alla projekt som påverkat planeringen och utförandet av Älvstaden. Samtliga är också projekt som Mistra Urban Futures tagit initiativ till och helt eller delvis finansierat.

"Påverkade synsättet på och planeringen av bostäder"

Projektet Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen undersökte hur strategierna för klimatanpassning, attack, reträtt och försvar kan användas i samband med planeringen och utvecklingen av Frihamnen.

Attack reträtt försvar

– Projektet var viktigt på det sätt att det påverkade synsättet på och planeringen av bostäder, säger Ulf Moback, klimatstrateg och landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och projektledare. 

Det breddade diskussionen till att ta upp olika typer av vattennivåhöjning, vare sig det gäller klimatanpassning i förhållande till väder, tidvatten eller klimatförändringar.

– Det betonade vikten av att vi ska bygga på säkra vattennivåer för att vara skyddade på lång sikt och visade att man kan få genomslag i både media och i folks huvuden när man visar hur man jobbar med klimatanpassning. 

Identifierade nyckelfrågor

Stadsutvecklaren Bo Aronsson, som var projektledare för Vision Älvstaden, menar att klimatprojektet i allra högsta grad var betydelsefullt i visionsarbetet. Tidigare saknades helt enkelt en kommunal strategi för att möta klimatförändringarna.

Bo Aronsson, Älvstaden

– Det är en viktig fråga för staden och därför var det väsentligt att sätta ner foten och belysa effekterna av klimatförändringarna, säger han.

"Effekterna av klimatstudien hjälpte oss att utveckla visionens tankemodell"

Projektet identifierade nyckelfrågor som ingen råder över men alla måste förhålla sig till. Det handlar om klimatförändringar, den globala ekonomin och migration.

– Effekterna av klimatstudien hjälpte oss att utveckla visionens tankemodell vilket i sin tur underlättar det praktiska arbetet med Älvstaden.

Ovärderlig nytta

 

Projektet Centrala Älvstaden Göteborg: lärande genom utvärdering och fortsättningen Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden resulterade också i nyttiga lärdomar. Under det förstnämnda projektet samlade man under två år på sig kunskap som togs med in i det senare projektet. Tack vare samarbetat med forskarna fick de beslutsfattande parterna ett vetenskapligt utifrånperspektiv som gjorde att de fick upp ögonen för detaljer som annars varit svåra att se.

"Hjälpte oss att höja kvalitén på visionsarbetet"

Bo Aronsson menar att forskningssamarbetet i form av så kallad följeforskning och samverkan med Mistra Urban Futures var viktigt för honom som projektledare för Vision Älvstaden.

– Det var bra att ha en oberoende part utanför projektgruppen som dokumenterade och granskade arbetet kritiskt när vi tog en ny historisk riktning i stadsutvecklingen, säger han.

– Feedbacken vi fick från forskarna var ovärderlig. Den hjälpte oss att höja kvalitén på visionsarbetet och därför har jag alltid argumenterat för hur viktigt det är att fortsätta med följeforskning.

Projektfakta

Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen
Parter: Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet och Göteborgs stad
Projektperiod: januari 2010 till december 2011

Centrala Älvstaden Göteborg: lärande genom utvärdering
Parter: Göteborgs stad, Örebro universitet och KFi - Kommunforskning i Västsverige
Projektperiod: januari 2011 till december 2012

Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden
Parter: Göteborgs stad och Mistra Urban Futures
Projektperiod: 2014 till 2020