Strategisk Plan 2016-2019 

MIstra Urban Futures etablerades 2010 för att främja en hållbar stadsutveckling genom trans-disciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion i samarbete med både lokala och globala intressenter. De fem lokala plattformarna inom Mistra Urban Futures - i Göteborg, Manchester, Kisumu, Skåne, Kapstaden samt noden i Stockholm - finns alla i mellanstora städer med aktiva samarbeten och partnerskap som deltar i sådana medskapande processer för ny kunskap.

Den nya strategiska planen för fas 2, 2016-2019, beskriver strategier för forskning och kommunikation. Erfarenheter från fas 1 och de projekt som genomförts hittills spelar en viktig roll, och samtidigt har ett antal nya mål och ambitioner utvecklats. som att utöka antalet plattformar och samarbeten både i Sverige och utomlands och ett större engagemang i globala program och initiativ. Jämförande forskning baserad på projekt inom de olika plattformarna är också en sådan ambition. Den strategiska planen speglar därmed Mistra Urban Futures grundläggande profil:

 • Fokus på forskning som stöder förändring och en övergång mot större hållbarhet
 • Utveckling av medskapande forskning och kunskapsproduktion med flera samhällsaktörer, med jämförbarhet mellan plattformar och andra samarbeten
 • Större betoning på globala utmaningar, genom centrumets nätverksstruktur
 • Städer som betydelsefulla enheter i arbetet med globalisering, klimatförändringar och bristande jämlikhet.

Ett ramprogram för internationellt samarbete

En lärandeprocess mellan de olika plattformarna skapar underlag för reflektioner och operationalisering av den strategiska planen. Det är i synnerhet två frågeställningar som behandlas:

 • Hur väl passar internationella jämförelser och samarbete ihop med samproduktion och samfinansiering?
 • Baserat på den strategiska planen, hur kan vi bättre kommunicera centrumets forskning och praktik, såväl internt som externt?

Läs mer om forskningsagenda här.

Filer

 • Strategic Plan 2016-2019
 • International Collaborative Framework
 • Progress Report 2010-2014
 • A bibliometric and webometric study of Mistra Urban Futures, 2010-2014
 • Societal Outcome Report Gothenburg Mistra Urban Futures