Strategisk Plan 2016-2019 

MIstra Urban Futures etablerades 2010 för att främja en hållbar stadsutveckling genom trans-disciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion i samarbete med både lokala och globala intressenter. De fyra lokala plattformarna inom Mistra Urban Futures - i Göteborg, Manchester, Kisumu och Kapstaden - finns alla i mellanstora städer med aktiva samarbeten och partnerskap som deltar i sådana medskapande processer för ny kunskap.

Den nya strategiska planen för fas 2, 2016-2019, beskriver strategier för forskning och kommunikation. Erfarenheter från fas 1 och de projekt som genomförts hittills spelar en viktig roll, och samtidigt har ett antal nya mål och ambitioner utvecklats. som att utöka antalet plattformar och samarbeten både i Sverige och utomlands och ett större engagemang i globala program och initiativ. Jämförande forskning baserad på projekt inom de olika plattformarna är också en sådan ambition. Den strategiska planen speglar därmed Mistra Urban Futures grundläggande profil:

 • Fokus på forskning som stöder förändring och en övergång mot större hållbarhet
 • Utveckling av medskapande forskning och kunskapsproduktion med flera samhällsaktörer, med jämförbarhet mellan plattformar och andra samarbeten
 • Större betoning på globala utmaningar, genom centrumets nätverksstruktur
 • Städer som betydelsefulla enheter i arbetet med globalisering, klimatförändringar och bristande jämlikhet.

Ett ramprogram för internationellt samarbete

En lärandeprocess mellan de olika plattformarna skapar underlag för reflektioner och operationalisering av den strategiska planen. Det är i synnerhet två frågeställningar som behandlas:

 • Hur väl passar internationella jämförelser och samarbete ihop med samproduktion och samfinansiering?
 • Baserat på den strategiska planen, hur kan vi bättre kommunicera centrumets forskning och praktik, såväl internt som externt?

Ett 'International Collaborative Framework' dokument summerar de pågående diskussionerna och skissar på planerade aktiviteter för 2016, det första året av fas 2.

 

Filer

 • Strategic Plan 2016-2019
 • International Collaborative Framework
 • Progress Report 2010-2014
 • A bibliometric and webometric study of Mistra Urban Futures, 2010-2014
 • Societal Outcome Report Gothenburg Mistra Urban Futures