Detta projekt drivs numera inom ramen för Urban Futures.
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, i dagligt tal kallat Urban Futures. Läs mer om Urban Futures.

SIGURD: Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden 

Hur påverkar stadsplaneringsinvesteringar människors livsvillkor?

Hur vi bygger påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors livsvillkor. Projektet SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsplaneringsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling.

När vi investerar i våra byggda miljöer påverkar vi samtidigt viktiga samhällsfunktioner och människors livsvillkor. Hälsa, välmående, tillgänglighet, delaktighet, trygghet, tillit och sysselsättning – allt detta berörs av de stadsbyggnadsinvesteringar som görs, eller inte görs. Men hur kan vi mäta och värdera vilka effekter och värden olika investeringar får för en hållbar samhällsutveckling? Det är den utmaning som projektet SIGURD fokuserar på.

Detta vill projektet uppnå

Idag präglas stadsplaneringsprocesser av en hård ekonomisk styrning som begränsar möjligheten att ta in ett bredare perspektiv. Kunskap och verktyg saknas kring hur stadsplaneringsinvesteringar påverkar en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling som stärker människors livskvalitet och förbättrar miljön, samtidigt som intresset för dessa frågor är stort.

Projektet SIGURD vill därför ta fram kunskapsunderlag på området, och skapa verktyg och underlag som kan ge kommuner och andra aktörer inom stadsplanering en helhetsbild av vilka värden som olika investeringar skapar. Den helhetsbilden behövs för att aktörerna ska kunna motivera satsningar och prioritera mellan olika alternativ och åtgärder. 

Målet är att bana väg för ett breddat perspektiv och ett mer utvecklat beslutsunderlag inom stadsplanering, som bidrar till att uppfylla Agenda 2030-målen och regeringens nya politik för hållbara städer; gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts.

Detta ska projektet göra

Om vi fullt ut – och över tid – ska kunna förstå kostnader och intäkter för en hållbar samhällsutveckling krävs nya sätt att mäta och värdera stadsplaneringsinvesteringar. Projektet SIGURD vill skapa kunskap och nya arbetssätt för att inkludera sociala och miljömässiga värden i stadsplaneringsprocesser, och granska hur dessa kan samspela med styrprocesser och investeringsplaner. Det här är särskilt viktigt eftersom många investeringar i miljö-och samhällsnytta på kort sikt kan ge negativa utfall i de ekonomiska kalkylerna, samtidigt som de på längre sikt kan ge positiva ekonomiska utfall. 

Utgångspunkten i projektet är SROI-analys (Social return of investment), en metod som är särskilt inriktad på kvantifiering och monetarisering av icke-ekonomiska nyttor. Projektet kan betraktas som en pilotstudie för tillämpning av SROI i stadsplaneringssammanhang i Sverige.

Projektet kommer att:
•    Med stöd av SROI-metodiken kartlägga, testa och komplettera metoder och processer för att mäta och förstå stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling.
•    Medvetandegöra vikten av styr- och samverkansprocesserna i stadsbyggnadsprocesserna, och hur de kan bidra till att skapa de värden och positiva effekter som samhället behöver.
•    Genomföra fallstudier på stadsdelsnivå i Borås (Medborgarlabb) och Göteborg (Backaplan)
•    Med utgångspunkt i SROI-analyser sprida kunskap om arbetssätt och metoder inom stadsplanering för en hållbar samhällsutveckling. 
•   Starta upp ett kunskapskluster om olika värdeberäkningsmetoder som är öppet för fler intresserade aktörer utanför projektet. Kunskapsklustret ska samla såväl forskare som praktiker till föreläsningar och lärandeträffar.

Projektet i korthet

Varför behövs projektet?
En alltför hård ekonomisk styrning begränsar möjligheten att ta in ett bredare perspektiv i stadsplaneringsprocesser.
Vad kan göras?
Ta fram mer kunskap om stadsplaneringsinvesteringars påverkan på en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Hur?
Med stöd av SROI-analyser bana väg för ett breddat perspektiv och ett mer utvecklat beslutsunderlag inom stadsplanering.

FAKTA OM SIGURD
Projektnamn: SIGURD - Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling
Engelskt projektnamn: Sustainable impact governance for urban development
Pågår: 181118 - 210831
Projektdeltagare: Projektet leds av RISE i samarbete med Göteborgs stad, Borås stad, Ekan Management, Urban Futures och White arkitekter
Finansiärer: Vinnova

Fakta om SROI-metodiken

SROI (Social return of investment) visar om - och i så fall hur - resursanvändningen inom en organisation bidrar till hållbar samhällsutveckling. Metoden är särskilt inriktad på kvantifiering och monetarisering av icke-ekonomiska nyttor, och mäter och värderar verksamheter ur flera perspektiv samtidigt: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer om SIGURDs fallstudier Backaplan i Göteborg, Medborgarlabb i Borås samt Kunskapsklustret nya värdeberäkningsmetoder under Kunskap och lärande.

Konferensen Att styra mot socialt hållbara städer - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden

Vilka effekter får stadsplanering och investeringar på människors livsvillkor? Hur vi utvecklar och utformar staden påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors sociala förutsättningar under lång tid framöver.

Den 27 maj 2021, kl 13-16. Läs mer om konferensen Att styra mot socialt hållbara städer - Stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden på Urban Futures webb. 

 

Kontaktpersoner

HÅKAN PERSLOW, RISE, är huvudprojektledare för SIGURD
Tel: +46 10 516 58 85
E-post: hakan.perslow@ri.se

JENNI STRÖMSTAD, Urban Futures, är projektledare och ansvarig för Urban Futures medverkan i SIGURD
Tel: +46 (0)76 618 58 22
E-post: jenni.stromstad@gu.se

Läs mer om SIGURDS delprojekt på denna sida genom att klicka på den blå bannern Hem längst upp till höger på sidan. Läs mer hos RISE 

Bildcollage: RISE

Publikationer

Resultat och lärdomar från användning av metoden Social Return on Investment (SROI) i två fallstudier i Göteborg
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Fallstudie Borås har handlat om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo, som är en miljö och ett arbetssätt för att möjliggöra kapacitets- och kunskapsbyggande för olika former av medborgarinflytande i stadsdelsplaneringen och på så sätt främja samhällsengagemang. Analysen som görs på Medborgarlabbet är en så kallad utvärderande SROI. Den utvärderande SROI-analysen används för att ta reda på hur mycket monetärt värde en redan genomförd insats på Medborgarlabbet har skapat, till skillnad från en prognosticerande SROI där fokus är att utröna eventuella värden som kan tänkas uppstå.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projektet SIGURD handlar om hur effekter och värden kan används för att nå en hållbar samhällsutveckling. I denna rapport har tillämpningen av SROI-analyser (Social Return of Investment) analyserats för att se om de kan leda till nytta för kommuner och samhället i stort. Rapporten och analysen av tillämpningen av SROI bygger på fallstudier som genomförts i Borås stad och Göteborgs stad som har testat metoden i såväl planerings- och som uppföljningssyfte.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief