Urban Futures Öppna Forskarskola 

Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory

Två doktorandkurser ht 2018 och vt 2019 vid Urban Futures Öppna Forskarskola, 2x7.5 Hp.
Organiserad av Mistra Urban Futures/Chalmers

HÅLLBAR STADSUTVECKLING – TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD 

Hållbar stadsutveckling är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, relationen mellan stad och land påverkar utvecklingen, komplex styrning och en ökad segregation. FNs Hållbarhetsmål har utvecklats för att minska social ojämlikhet runt om i världen. Men målen ställer även krav på världens städer, eftersom hög inkomst hänger samman med ohållbara livsstilar. En samlad ansats behövs för att kunna möta dessa utmaningar. 

För att nå kunskap som leder oss mot ett rättvist och hållbart samhälle håller nya forskningsmetoder på att utvecklas. Dessa har utvecklas som ett svar på ett behov, men också som en del av en avsiktlig kvalitativ utveckling av själva forskningsprocessen. Co-production, eller medskapande forskning är en sådan ansats. Den används för att möta samhällets komplexa utmaningar genom att föra samman olika forskningsaktörer i en och samma kreativa process. Resultatet är en ny typ av kunskap. Den är transdisciplinär och utvecklad i ett möte mellan olika discipliner. Den är även transformativ, vilket betyder att den förändrar beteendemönster till mer rättvisa och hållbara alternativ. 

MÅLSÄTTNINGAR

Kursen består av två delar (2 x 7,5 Hp). Den vänder sig till dig som är doktorand eller forskare och till dig som arbetar med så kallade ”urban wicked problems”, komplexa urbana problem, i ditt dagliga arbete. Kurserna ger dig insikter om urbana dilemman från både ett praktik- och forskningsperspektiv. Den kommer att visa på verktyg och metoder samt diskutera teori och teoribildning för transdisciplinär forskning.

RÖSTER OM KURSEN

Tidigare deltagare från kursen vittnar om vad kursen gett dem. 

"Det bäst är att jag fått en del nya perspektiv på mitt arbete och våra utmaningar i staden. Kursen har gett mig möjlighet att lyfta blicken något i mitt arbete, men det är svårt att kombinera ett reellt forskningstänk med mera traditionellt förvaltningsarbete." Fredrik Högberg, Miljöförvaltningen Göteborgs stad.

"En fördjupad kunskap om och större förståelse för det komplexa i samhällsbyggande. Med medskapande processer och med hjälp av transdisciplinära teorier kan vi åstadkomma en större insikt i och få bra verktyg för hur vi i tidiga skeden kan arbeta mer hållbart för goda resultat i framtiden." Eva Stockfelt, Idrotts-och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad.

"Det har varit så roliga diskussioner om stora ämnen som jag annars inte har med mina kollegor på Chalmers, och som fått mig att öppna ögonen för saker jag tidigare aldrig reflekterat över." Alexandra Westin, doktorand, Chalmers. 

"Den uppfattning jag har fått är att medskapande handlar väldigt mycket om att ta tillvara på all den relevanta kunskap som finns hos berörda medaktörer, ibland där en minst anar det." Lisa Örberg, Trafikverket.

Läs mer i Tre röster om forskarskolan och reportaget Tillsammans för ny kunskap

BEHÖRIGHET 

För att kunna ansöka till kursen måste du uppnå generella krav för doktorandstudier. Alla som ansöker ska skicka in ett kort motivationsbrev till varför den är intresserad av medskapande urban forskning. Om du är praktiker och ansöker krävs en magisterutbildning samt ett motivationsbrev. 

SPRÅK

Svenska/engelska beroende på deltagandet.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 

Sista datum för ansökan förlängd till den 13 januari 2019 (för kurs våren 2019)

KURSBLAD

Kursblad Forskarskolan våren 2019

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ned kursbladet

KURSPLAN 

Ladda ned kursplanen. 

HUR ANSÖKER JAG?

Ansökan har stängt. 

KONTAKT 

Henrietta Palmer, Kursansvarig, Mistra Urban Futures, Henrietta.palmer@chalmers.se

OM FORSKARSKOLAN 

Läs mer om forskarskolan 

Filer

  • Course Plan: Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory
  • Kursplan: Medskapande av kunskap i transdisciplinär forskning – från praktik till teori
  • Kursblad våren 2019