Urban Futures Öppna Forskarskola

Som svar på dagens och framtidens urbana utmaningar har Mistra Urban Futures Göteborgsplattform startat en öppen forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. 

Forskarskolan har som mål att i nära samspel mellan forskare från olika ämnesområden och discipliner arbeta utifrån Mistra Urban Futures forskningsagenda; att förverkliga rättvisa städer. 

Akademi och samhälle

Forskarskolan strävar efter att skapa en forskningsmiljö som främjar samverkan därför är den öppen både för de som bedriver sina doktorandstudier men även för de som arbetar med frågorna inom exempelvis offentlig förvaltning eller näringsliv. Forskarskolan omfattar inledningsvis de doktorander som för närvarande är knutna till Göteborgsplattformen och bygger på erfarenheter från tidigare doktorander vid centret (nationell såväl som internationellt).

Kurs om medskapande forskning 

Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory. Två dokorandkurser ht 2018 och vt 2019, 2x7.5 Hp. Läs mer 

Uppdrag

Forskarskolans uppdrag är att:

- producera internationellt excellent forskning och att ge doktorander en gedigen erfarenhet och kunskap om transdisciplinärt medskapande för rättvisa och hållbara städer.

- bidra till en hållbar stadsutveckling genom att anpassa och göra forskarskolan tillgänglig och öppen för yrkesverksamma.

- koppla de urbana processerna till de kunskapsskapande, så att innovativa idéer och bärkraftiga metoder och verktyg kan utvecklas.

- ha en internationell inverkan på det transdisciplinära forskningsfältet inom hållbar stadsutveckling samt etablera sig som en ledande forskarskola inom detta fält.  

- skapa forskningsnätverk för att realisera rättvisa städers kompetens, inom den akademiska världen och i samhället i stort.

Programmets innehåll – kurser, workshops och seminarier

Urban Futures Öppna Forskarskola kommer att erbjuda kurser inom transdisciplinära metoder och kunskapsteori, scenariometoder, systemtänkande och visualisering, samt på sikt tematiska kurser som är relaterade till forskningsämnena. 

Forskarskolan erbjuder aktiviteter som syftar till kritisk reflektion om medskapande samt vilken roll doktorander har i processer för medskapande med hänsyn till vetenskapliga metoder, kvalitet, relevans och samhällsnytta. Internationella seminarier anordnas inom Mistra Urban Futures internationella nätverk och plattformar. Forskarskolans deltagare är också välkomna att delta i Mistra Urban Futures årliga internationella konferens där samtliga doktorander knutna till centret möts i särskilda seminarier och workshops. 

Frågor?

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, henrietta.palmer@chalmers.se, telefon: 076 60 55 307. 

Elma Durakovic, koordinator, elma.durakovic@chalmers.se

Läs mer

Tre röster om forskarskolan 

Reportage: Tillsammans för ny kunskap

Forskarskolan är igång (september 2017)

Stort intresse för forskarskolan (juni 2017)