Kapstaden - Ytterligheternas stad

Kapstaden är Sydafrikas näst största stad, provinshuvudstad i Västra Kapprovinsen och ett berömt turistmål. Staden är lagstiftande huvudstad i Sydafrika och parlamentet har sitt säte här. Kapstaden är berömt för sina imponerande omgivningar och för Cape Floral Kingdom med sin växtrikedom och biologiska mångfald.

Mistra Urban Futures aktiviteter i Kapstaden bygger på erfarenheter från tidigare samverkan mellan tjänstemän, ansvariga politiker och forskare från University of Cape Town och African Centre for Cities. Plattformen bidrar framför allt till RÄTTVISE- perspektivet inom centrumet samt som stöd till diskussioner, samarbete och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör fattighetsbekämpning i södra Afrikas städer.

Ett ojämlikt samhälle

Kapstaden präglas av stora kulturella, sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga olikheter. Stadens nedärvda urbana struktur och ekonomi gynnar fortsatt både ojämlikhet och ohållbara system. Tillgång till basala samhällstjänster för alla människor, hushåll och samhällen utgör fortfarande en stor utmaning på grund av ekonomiska, sociala och miljömässiga begränsningar. Kapstadens kommunförvaltning arbetar för att stimulera effektiviteten, minska ojämlikheten och maximera nyttan med den naturliga miljön. Att medverka till en ökad produktivitet, bättre möjligheter och integration i syfte att minska fattigdomen och förbättra livet för människor i Kapstaden samt behålla stadens konkurrenskraft i Sydafrika är det gemensamma målet för Kapstaden och African Centre for Cities (ACC). Staden har infört flera policyprocesser för att ge stöd åt målsättningen att skapa en Rättvis, Grön och Tät stad som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samt stabil och rättvis på lång sikt.

Samarbetet grundades 2012

Under 2012 fastställdes ledningsstrukturen för plattformen i Kapstaden. Ett samförståndsavtal mellan Kapstaden och ACC utarbetades i början av 2012 och medfinansiering samt in-kind bidrag från Kapstaden införlivades i programmet. Samarbetet med Kapstaden leds av en rådgivande Project Advisory Committee och en styrande Project Steering Committee på strategisk nivå. I båda kommittéerna finns likvärdig representation från ACC och Kapstaden. I Project Steering Committee är dessutom den privata sektorn representerad.

De huvudsakliga aktiviteterna i Kapstaden 2012 kan sammanfattas under nyckelprojekten Knowledge Transfer Programme, CityLab Programme och Regional Peer Learning Programme.

Minska klyftan

Behov av nya tydligare ramverk för att underlätta beslutsfattandet på stadsnivå har identifierats som en nyckelfaktor när det gäller att minska klyftan mellan teori och praktik. Detta återspeglas i de projekt som drivs inom plattformen.

Utbytesprogram - Knowledge Transfer Programme

Knowledge Transfer Programme (KTP) är ett partnerskapsprogram med Kapstadens stadsförvaltning. Fyra forskare ingår i stadens förvaltning där de bidrar till policyutveckling gällande klimatförändringar, grön ekonomi, förtätningsmodeller och energistyrning. I den andra delen av programmet kommer sex tjänstemän att arbeta tillsammans med akademiker på ACC för att sätta sina erfarenheter i en akademisk kontext.

KTP lanserades i augusti 2012 och har sedan dess utvecklats till ett nyckelprogram där man experimenterar med begränsningar och möjligheter när det gäller samarbeten kring kunskapsproduktion för urban hållbar utveckling. Både stadens tjänstemän och forskarna är eniga om att det här är ett positivt och givande sätt att sammanföra forskning och praktik.

City Lab-programmet

I det tidigare etablerade ACC City Lab-programmet sammanförs forskare, tjänstemän och deltagare från olika ämnesområden för att producera kunskap om Kapstadens viktigaste utmaningar. Det handlar bland annat om att uppgradera den informella bebyggelsen och tillhandahålla bostäder och tjänster, förbättra invånarnas hälsa och välbefinnande och göra staden mer rättvis och effektiv. Under 2012 har flera publikationer som behandlar utmaningarna och möjligheterna när det gäller samarbete kring kunskapsproduktion publicerats genom City Labs, däribland den första City Lab-boken om klimatförändringar i Kapstaden. Fler böcker om initiativ till förtätning och samhällsutveckling är planerade.

Africa Regional Peer Learning Programme

Africa Regional Peer Learning Programme ger stöd åt regionala evenemang som behandlar de olika dimensionerna av fattigdom i städer, riskerna i regionen samt möjliga lösningar. Dessa aktiviteter utvidgades under 2012 för att stödja spridningen av kunskap som kan höja kapaciteten hos regeringen och andra intressenter i regionen. Det strategiska syftet med aktiviteterna är att minska fattigdomen i städerna och ta itu med ojämlikheten. Man kommer även att med hjälp av medfinansiering ge stöd åt ACC så att de kan bidra till bredare diskussioner om den urbana utvecklingen i Sydafrika.

Att lära sig av framtiden

I den animerade filmen, South Africa 2035 Learning From The Future, kommer besökare från framtiden med oväntat goda besked. Anton Cartwright och Peet Du Plooy beskriver en hoppfull framtid. En framtid där elektricitet är billigt trots att koldioxidutsläpp beskattas kraftigt, klyftan mellan rik och fattig har minskat, politikens och näringslivets makt har decentraliserats, utbildning har prioriterats och teknik som främjar förnybar energi har sett till samhället är mer rättvist och välmående. Anton Cartwright är en av Mistra Urban Futures forskare i Kapstaden vid African Centre Cities.

 

 

Läs mer
 

Projects
Implementing the New Urban Agenda and The Sustainable Development Goals: Comparative Urban Perspectives.
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Buenos Aires , Shimla
Realising Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Stockholm
Cultural Heritage and Just Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu
Participatory Cities
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne
Urban Public Finance
Cape Town, Kisumu, Global
Transport and Sustainable Urban Development
Gothenburg, Cape Town, Kisumu, Global
CityLab Programme
Cape Town
Food Value Chain
Göteborg, Kapstaden, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global
Detta block är trasigt eller saknas. Antingen saknar du innehåll eller så kan du behöva du aktivera den ursprungliga modulen.