Mindre biltrafik och mer kollektivt resande

Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025. Ett samverkansprojekt inom ramen för Mistra Urban Futures har spelat extra stor roll på vägen mot det målet.

Kollektivtrafik

I forskningsprojektet Well-being in Sustainable Cities - förkortat WISE - analyserades hur människor påverkas av en omställning till ett hållbart samhälle. Det slogs tidigt fast att det krävs minskad biltrafik för att invånare ska trivas i framtidens Göteborg.

"Det handlade om att se om de beräkningsmodeller, analysverktyg, beslutsprocesser och system som finns inom trafikplanering stödjer ett hållbart transportsystem."

En del av projektet utvärderade ifall de beslut som tas idag verkligen baseras på modeller som är skapade för att nå en hållbar utveckling av trafiken.

Alexander Hellervik

– Det handlade om att se om de beräkningsmodeller, analysverktyg, beslutsprocesser och system som finns inom trafikplanering stödjer ett hållbart transportsystem. Det bygger på grundantaganden och politiska mål om att systemet behöver ställas om för att klara klimatförändringar och andra mål för hållbara städer, säger projektledaren Alexander Hellervik, som arbetar med nationell strategisk planering på Trafikverket.

Nyutvecklad modell - effekt av WISE

En motsägelse blev tydlig. Delprojektet kom fram till att beslutsmodeller ofta utgår från prognoser om ökad biltrafik. Prognoserna går därför inte hand i hand med målbilden om en framtid med låga koldioxidutsläpp. Om antagandet är att biltrafiken ökar är risken att man blir slav under den prognosen istället för att jobba mot ett annat mål. Istället för att agera utifrån vad man tror kommer hända kan man aktivt påverka framtiden med konkreta åtgärder.

Denna insikt resulterade i en anpassning av ”Sampers”, den regionala trafikanalysmodell som Trafikverket använder. En studie genomfördes i Sampers för att belysa effekterna på biltrafiken och undersöka varför beslutsmodeller ständigt räknar med en ökad biltrafik. Skulle det gå att skruva på prognosverktyget så att en ökning inte förutspås? Går det att lägga in ett scenario för målet K2020, som innebär att 40 procent av personresorna i Göteborgsregionen ska ske med kollektivtrafik år 2025?

– Vi såg att det gick mycket bra att lägga in detta i prognossystemet och att de verktyg och processer som finns kan fungera. Det handlar mer om hur de används och om hur vi ihop med politiska beslut kan få ett ökat motstånd mot att köra bil, säger Alexander Hellervik.

"Den har använts i verklig planering när man tagit fram nya analyser för framtidens kollektivtrafiksystem."

Prognosen i verktyget Sampers visar nu istället på en generell minskning av biltrafiken på det övergripande vägnätet jämfört med idag. Det är en direkt effekt av WISE-projektet.

– Den har använts i verklig planering när man tagit fram nya analyser för framtidens kollektivtrafiksystem. Det har kommit till praktisk användning. WISE-projektet gav oss nya kunskaper, säger Alexander Hellervik.

Modellen är tänkt att användas som verktyg i en långsiktig planering för transport och infrastruktur - för att på sikt öka kollektivtrafiken.

Ringar på vattnet

Kollektivtrafik

"Delprojektet om beslutsmodeller var en föregångare när det gäller målstyrd planering."

Nina Galligani Vardheim, specialist på Trafikkontoret i Göteborg, som medverkande i WISE betonar att projektet har varit betydelsefullt även för framtida utvecklingsarbeten.

– Delprojektet om beslutsmodeller var en föregångare när det gäller målstyrd planering. Förutom att projektet i sig var mycket lärorikt så har den metodik som utvecklades inom projektet varit mycket användbar för oss, säger hon.

WISE-projektet har medfört nya tankesätt för Trafikkontoret.
– I Göteborgs stad använder vi metodiken för att beskriva ett framtidsscenario då stadens trafikstrategi är förverkligad, det vill säga ett scenario där biltrafiken har minskat till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel, säger Nina Galligani Vardheim.

– Scenariot för trafiken används i stadens planeringsarbete, till exempel i detaljplaner och infrastrukturåtgärder. Metodiken har även använts för att på andra sätt för att beskriva framtida kollektivtrafikresande i Göteborg, Mölndal och Partille. 

Klart är att WISE i allmänhet och delprojektet Beslutsmodeller för att nå hållbar planering i synnerhet öppnat upp nya dörrar. Bland annat ligger det till grund för det pågående projektet Guiding Urban Transitions for Sustainability.

– Det krävs stora förändringar för att uppnå hållbara urbana system, säger Alexander Hellervik. Nu tittar vi mer konkret på vad det finns för processer som stödjer omställning. Vi tittar på parkeringsfrågan, vilka förutsättningar som finns för att välja andra sätt att resa och vad det finns för planeringsinstrument som kan göra K2020 möjligt.

Projektfakta

Projekttitel: WISE - Well-being in Sustainable Cities - Beslutsmodeller för att nå hållbar planering
Parter: Trafikverket, Västra Götalands Regionen, Göteborgs stad och Chalmers
Projektperiod: Maj 2012 till december 2015