Göteborg - en stad i förändring

Sedan starten 2010 har Göteborgsplattformen utvecklats till en etablerad och aktiv arena för hållbar stadsutveckling. Flera stora kunskapsprojekt har pågått sedan 2015 med aktörer från akademi, förvaltning, näringsliv och samhälle. Några av dem avslutas och utvärderas under första halvåret 2016. Det nya programmet för 2016-2019 bygger på resultat och erfarenheter från de första åren och på en pågående dialog med partners i Sverige och internationellt. Urban Lunch-time är ett väl etablerat koncept och Urban Research-seminarier har introducerats- Samverkan med konsortiet och associerade partners är väl förankrat och utvecklas kontinuerligt.

Handel, industri och tjänster

De utmaningar som Västsverige, och Göteborg i synnerhet, står inför avser i första hand effekter av klimatförändringar, växande social segregation och en utveckling från en industriell till en tjänste- och kunskapsdriven ekonomi. Göteborg står också inför utmaningen i en storskalig tillväxt av bostäder och lokaler, framför allt i de centrala delarna av staden, och samtidigt stärka Göteborg som en stad kännetecknad av hållbarhet och tillgänglighet för alla.

Göteborg är Sveriges andra stad med 543.000 invånare inom stadens gränser, and nästan en miljon inom storstadsregionen som består av 13 kommuner. Första stadsplanen drogs upp 1620, när staden byggdes med holländska experter som rådgivare. Det internationella inflytandet har alltid varit stort eftersom staden byggts som handels- och hamnstad. Detta speglades redan från början i stadens styrelse som vid den tiden bestod av fyra svenskar, tre tyskar, tre holländare och två skottar.

Göteborgs lokala arbetsmarknad väntas växa till att omfatta 1,5 miljoner människor år 2020. Målsättningen är att hälften av alla resor då ska företas med allmänna transportmedel. Under senare år har debatten om förnyelse av staden till stor del handlat om det delvis statligt finansierade ’Västsvenska paketet’. Trängselskatten infördes 2013 och bidrar till finansieringen av paketet. Ett stort intresse ägnas också åt utvecklingen av de gamla hamn- och varvsområdena i centrala Göteborg, kallade Älvstaden. I oktober 2012 antogs en vision för Älvstaden, som omfattar en yta på närmare fem kvadratkilometer.

En öppen plats för kunskaper

Göteborgsplattformen erbjuder en arena där lokala partner kan mötas utanför de etablerade strukturerna, där de kan kritiskt granska processer och förändringar i regionen, ofta i samarbete med andra svenska städer. Sätten att arbeta utgör centrumets profil – kollaborativ och transdisciplinär kunskapsproduktion. Det är en ansats med vittgående och öppna processer med hänsyn till såväl tidsaspekter som olika organisationskulturer. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att ta fram relevant kunskap som kan implementeras lokalt. Vi kallar det ’co-creation’, att tillsammans identifiera utmaningar, formulera frågorna, ta fram kunskapen, både akademisk och erfarenhetsbaserad, och implementera resultaten.

Processen för att utveckla projekt är beroende av finansieringen. Kärnprojekten är delvis finansierade med egna resurser – finansiella och in-kind – medan andra projekt kan vara finansierade av plattformens partners, om de uppfyller centrumets kriterier. Vi har också såddfinansiering för förstudier och medel för att kunna ta fram ansökningar om extern finansiering, till exempel från forskningsråd och nationella organ. Sådana ansökningar kan resultera i gemensamma projekt, i den mån de är framgångsrika.

Initiativ till projekt kan komma från partners eller andra intressenter. Utlysningar från forskningsfinansiärer, EU med flera är ofta underlag för såddfinansiering. Samverkansprojekt kan också startas inom enskilda institutioner vid universiteten. Alla intressenter är välkomna att presentera idéer och initiativ. Det viktigaste kriteriet för finansiering – utöver att förslaget faller inom ramen för centrumets verksamhet och målsättningar – är att varje förslag måste stödjas av minst två partners. 

Projektutveckling - från idé till projekt 

Om du är intresserad av hur projekt utvecklas på Göteborgsplattformen så har vi sammanställt information om processen här

 • Margareta Forsberg

  Margareta Forsberg leder Mistra Urban Futures Göteborgsplattform.

  Telefon: 031-772 49 78

  Kontakta mig
 • Elma Durakovic

  Elma Durakovic is a platform coordinator at the Gothenburg Local Interaction Platform (GOLIP).

  Kontakta mig
 • Sanna Isemo

  Sanna Isemo is a platform coordinator at the Gothenburg Local Interaction Platform (GOLIP).

   

  Kontakta mig
 • Pia Borg

  Pia Borg works as a planning officer at the City of Gothenburg. Pia is one of the Consortium coordinators representing the City of Gothenburg.

  Kontakta mig
 • Jonas Nässén

  Jonas Nässén is a Senior Researcher, Energy and Environment, Chalmers University of Technology. Jonas is a Consortium coordinator representing Chalmers University of Technology.

  Jonas Nässén has also been a research within the WISE project, Well-being in Sustainable Cities. 

  Kontakta mig
 • Ylva Norén Bretzer

  Ylva Norén Bretzer works as Senior lecturer at the School of Public Administration, University of Gothenburg. Ylva is one of the consortium coordinators representing University of Gothenburg.

  Kontakta mig
 • Karin Sjöberg

  Karin Sjöberg works as Director for Air Pollution and Abatement Strategies at IVL, Swedish Environmental Research Institute. Karin is one of the consortium coordinators representing IVL, Swedish Environmental Research Institute.
   

  Kontakta mig
 • Johanna Stenberg

  Johanna Stenberg works at the County Administrative Board of Västra Götaland. Johanna is one of the consortium coordinators representing the County Administrative Board of Västra Götaland.

  Kontakta mig
 • Sara-Linnéa Östervall

  Sara-Linnéa Östervall works at the Göteborg Region Association of Local Authorities. Sara-Linnéa is one of the consortium coordinators representing the Göteborg Region Association of Local Authorities.

  Kontakta mig
 • Hanna Blomdahl

  Hanna Blomdahl works as project leader at Region Västra Götaland. Hanna is one of the consortium coordinators representing Region Västra Götaland.

  Kontakta mig
 • Håkan Perslow

  Håkan Perslow arbetar som projektledare på RISE Research Institutes of Sweden. Håkan är en av samordnarna och representerar RISE.

  Kontakta mig
 • Anton Udd

  Anton Udd arbetar som nationell samhällsplanerare på Trafikverket. Anton är en av samordnarna och representerar Trafikverket.

  Kontakta mig