Vision och mission 

Mistra Urban Futures arbetar med en av dagens viktigaste samhällsutmaningar: Hur kan vi åstadkomma hållbar stadsutveckling, så att vi håller oss inom vad vår planet tål? Vår vision och mission är:

Vision: Hållbar stadsutveckling med tillgängliga, gröna och rättvisa städer.    

 

Mission: Att gemensamt och med ett reflekterande förhållningssätt utveckla och använda kunskap för att främja omställningen till hållbara städer på lokal och global nivå. 

 

Tillgängliga, gröna och rättvisa städer är de centrala begrepp som vägleder centrumets arbete med att lyfta fram vad som utmärker hållbar stadsutveckling.

Tillgängliga städer: Främja en effektiv och rättvis tillgång till städernas kvaliteter, möjligheter och tjänster. 

Gröna städer: Hållbar förvaltning och hantering av knappa resurser, stadsmiljöer, ekosystem och klimatförändringar.

Rättvisa städer: Säkerställa jämlikhet, social delaktighet, kulturellt mångfald och allas tillgång till gemensamma nyttigheter. 

Som forsknings- och kunskapscentrum bidrar vi med att utveckla och tillämpa kunskap som främjar en hållbar stadsutveckling. Vår Forskningsagenda. 

Medskapande, att gemensamt definiera, utveckla och tillämpa kunskap över olika discipliner och ämnesområden, är vårt sätt att arbeta. Arbetet som samlar flera olika discipliner och ämnesområden, är ”reflekterande”, dvs. med ständig återkoppling av erfarenheter, och bedrivs på lokal och global nivå. Vi är övertygande om att nya och avgöranade insikter utvecklas när forskare och praktiker från olika discipliner arbetar tillsammans i olika projekt. Vårt sätt att arbeta - Medskapande. 

I boken Ett nytt sätt att tänka på hållbara städer - Tillgängliga, gröna och rättvisa går det läsa mer om vår syn på hållbar stadsutveckling.