Kulturens värde i staden 

De senaste åren har flera kulturprojekt genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures. Fallstudier för att visa på kulturens värde, framtagning av analyser och strategier har lett till att kulturen nu lättare kan arbetas in i planeringen.  

Mie Svennberg

– Drömscenariot är att kulturen kommer in i stadsutvecklingen som en jämbördig del med allt annat, säger Mie Svennberg, en av projektledarna och till vardags översiktsplanerare, inriktning social hållbarhet, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. 

Ta exempelvis de tre projekten Urban Cultures: Fallet Kommersen och Kommersen 2.0 samt Kultur och kulturarv. De är samtliga projekt som påverkat detaljplanen genom att hålla kulturens fana högt. Det sistnämnda fokuserar på hur man bäst tar vara på kulturens värde i stadsutvecklingen.

"Vi har också tagit fram en strategi, för att kulturen ska komma in tidigare i stadsplaneringen. Vi vill att denna ska antas av kommunfullmäktige."

Projektledaren Mie Svennberg var med och tog fram en kulturkonsekvensanalys, förkortat KKA, i Kortedala och en på Lindholmen, där flera detaljplaner är på gång samtidigt. I en KKA inventerar man ett område och tar framförallt hänsyn till fem kulturella värden: kultur och miljö, mötesplatser och kulturella knutpunkter, estetiska värden, kreativa och kulturella verksamheter och näringar samt identitet. Tanken är att konsekvensanalyserna ska vara ett underlag för Stadsbyggnadskontoret när de planerar vidare. 

– Vi har också tagit fram en strategi, för att kulturen ska komma in tidigare i stadsplaneringen. Vi vill att denna ska antas av kommunfullmäktige och få genomslag. Då kommer hela staden vara med och planera för kulturen, säger Kultur och kulturarvs projektledare Mie Svennberg, som fått glada tillrop från Kulturnämnden.

Projektet lever i allra högsta grad

– Planen är att projektet ska rulla på långsiktigt så vi fortsätter interagera lokalt, regionalt och internationellt. Vi har presenterat projektet i Kisumu på Mistra Urban Furures årliga konferens och planerar att delta på 2018 års konferens i Kapstaden i höst, säger Mie Svennberg.

Kommersen

Viktig roll i stadsutvecklingen

De två Kommersen-projekten är döpta efter en loppmarknad i Norra Masthugget. Göteborg brottas med problem kopplade till segregation.

Ylva Berglund

– Kommersen är en plats som är en del av lösningen på problemet, genom att vara en viktig mötesplats i staden. Hit kommer människor från många olika stadsdelar för att sälja, köpa och umgås, säger Ylva Berglund, som har arbetat som projektledare för Göteborgs stadsmuseums, Kulturförvaltningens och Göteborgs Stads räkning.

– Marknaden har visat sig ha stor betydelse för samarbete mellan människor från olika delar av Göteborg. Kommersen är en plats som vuxit fram genom initiativ underifrån och blivit viktig för hela staden ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, säger hon.

Göteborg Direkt uppmärksammar nu beslutet om Kommersens framtid med artikeln, Så ska Kommersens framtid säkras. I artikeln nämns rapporten Urban Cultures: Fallet Kommersen – Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning framtagen inom ramen för projeket Urban Cultures: Fallet Kommersen. 

Uppmärksammad film 

Projekten har resulterat i flera rapporter som lyft frågan om kulturens roll i stadsutvecklingen. Två av rapporterna handlar om Kommersen. En annan rapport, Får kulturen plats i den nya staden?, belyser områden där det byggs mycket nytt. Situationen på Karlavagnsgatan på Lindholmen jämförs med Sockerbruket i Klippan utifrån fria kulturutövares perspektiv. Rapportförfattarna har intervjuat konstnärer och andra kulturarbetare på Lindholmen som blivit uppsagda från sina ateljéer. Nu visas också en uppmärksammad film på konstmuseet, som gjorts om två konstnärer som vräktes från sin ateljé på Sockerbruket där de arbetade under många år. 

Mer ljus på konstnärerna

På seminariet Mellanrum i september 2017, som bland andra Mistra Urban Futures arrangerade, träffades tjänstemän och drabbade konstnärer och hade givande diskussioner.

– Konstnärernas situation har fått mer ljus. En stad som Göteborg som är tänkt att växa mycket behöver värdesätta sin kultur och sina kulturutövare. Kulturen fyller staden med innehåll, säger Ylva Berglund.

Projektfakta

Urban Cultures: Fallet kommersen
Parter: Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs Universitet
Projektperiod: oktober 2012 - mars 2013

Kommersen 2.0
Parter: Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs Universitet
Projektperiod: december 2014 - februari 2014

Kultur och kulturarv
Parter: Göteborgs stadsmuseum, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad och Göteborgs Universitet
Projektperiod: september 2016 - 2017

Läs mer

I kulturens tjänst - intervju med Vanja Larberg 

Nytt verktyg för kultur i Göteborgs stadsutveckling - intervju med Mie Svennberg