(8)

Aktiviteter inom Det urbana stationssamhället

Kommande aktiviteter

2018

Andra kvartalet 2018: Ett andra tillfälle med Varbergs kommun och stationen i Väröbacka i fokus. Detta tillfälle utgår från aktiviteten under första kvartalet 2018 och bygger vidare på det resultatet.

Tredje kvartalet 2018: Under det tredje kvartalet 2018 planerar processledningen en aktivitet med fokus på regionala stråk.

Fjärde kvartalet 2018: Uppföljningsworkshop i samarbete med Partille kommun. Den 15 september 2017 hölls en workshop i samband med GR:s Mistra Urban Futures nätverk där workshopen utgick från Partille kommun, och mer specifikt Landvettervägen. Detta tillfälle syftar till att ta vara på resultatet från september 2017 för att kunna ta ett steg till i processen.

Första eller andra kvartalet 2019: Under våren 2019 planeras en uppföljningsaktivitet med fokus på regionala stråk.

Genomförda aktiviteter

2018

Mars 2018: Workshop i Väröbacka tillsammans med Varbergs kommun

Den 15 mars arrangerade Det urbana stationssamhället tillsammans med Varbergs kommun en workshop på Torna Gård i Väröbacka. Dagens fokus var platsidentitet kopplat till hållbar mobilitet. Under dagen genomfördes tre olika workshops nämligen en mindmapping kring platsidentitet, en gåtur och en strukturerad brainstorming. Detta var den första av två heldagar Det urbana stationssamhället genomför tillsammans med Varbergs kommun där vi undersöker Väröbacka som stationsområde.  

2017

December 2017: Gåtur inom ramarna för EU-projektet SMART-MR

Den 12 december 2017 arrangerade Det urbana stationssamhället en gåtur för deltagarna i det EU-finansierade projektet SMART-MR. Tillsammans med Kungälvs kommuns hölls gåturen i Ytterby. Deltagarna delades in i grupper och fick tillsammans med ett protokoll gå en av tre utvalda slingor. Efter genomförd gåtur samlades deltagarna för att överföra idéer och kommentarer till stora kartor för att därefter dela med sig av funderingar och kommentarer till hela gruppen. 

September 2017: Samskapande i Det urbana stationssamhället - tidigare erfarenheter och lokal tillämpning i Partille

Syftet med dagen var att informera om en rapport som tagits fram av processledningen om samskapande i Det urbana stationssamhället (Ranhagen, U., Dahlstrand, A. & Ramstedt, A. 2017, Samskapande i Det urbana stationssamhället). Vid mötet presenterade också Ulf Ranhagen sin artikel "Processverktyg i samskapande processer" med exemplifieringar från arbetet med stationsnära utveckling i Uppsala, Lund och Borås inom ramen för projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder. Vidare informerade Anna Gustafsson från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om Det urbana stationssamhällets kunskapsprocess.

Aktuella planeringsfrågor i Partille kommun presenterades av Emma Johansson och Johanna Kirudd och användes som utgångspunkt för att prova ett par metoder och verktyg för samskapande. Metoden strukturerad brainstorming användes på förmiddagen för att ringa in och prioritera angelägna process- och sakfrågor kopplat till planering och utbyggnad av urbana stationssamhällen. På eftermiddagen prövades arbete med scenariomatriser, backasting samt förenklad MKA (multikriterieanalys) för att utveckla och utvärdera alternativa framtidsbilder.

Här hittar du anteckningar och presentationer från dagen.

Maj 2017: Stråk- och stadslivsanalyser i Borås

Hur kan stråk- och stadslivsanalyser bidra i planarbetet? Det var temat den 23 maj 2017 då Det urbana stationssamhället tillsammans med Borås arrangerade en workshop där drygt 25 deltagare från olika organisationer träffades. Processledare Amie Ramstedt, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), började dagen med att kort presentera Det urbana stationssamhället. Därefter presenterade Elin Celic och Magnus Lövdahl från Ale kommun om hur de arbetet med stadslivsanalyser som stöd i arbetet med fördjupningar av översiktsplanen.

Resterande del av dagen fokuserade deltagarna på att tillsammans diskutera utveckling av starka stråk utifrån samrådshandlingen för Borås översiktsplan. Delar av den har även inspirerats av forsknings- och utvecklingsprojektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder som är ett underprojekt till Det urbana stationssamhället. Deltagarna delades in i grupper och fick under ledning av Ulf Ranhagen arbeta med en rad olika verktyg såsom gåturer, kartbaserad SWOT-analys, scenariomatris och multikriterieanalys.

Utvärderingen pekar på en mycket uppskattad dag där deltagarna tagit del av ny kunskap som de ser att de kommer ha nytta av i framtida arbete. Samtidigt fick Borås stad värdefulla inspel i fortsatt arbete. Det är även tydligt hur givande det kan vara att arbeta samskapande över organisations- och kommungränser. Övningar från dagen kommer också att vidareutvecklas inom projektet Samskapande Samhällsplanering som finns att läsa mer om under Projekt.

2016

Dec 2016: Samverkanseminarium

Den 2 december 2016 arrangerade processledningen ett seminarium med fokus på utmaningar och prioriteringar i kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället inför programperioden 2017 - 2019. Vid seminariet deltog 23 personer från projektets olika parter med syftet att se över de utmaningar som tidigare definierats inom processen.

Jun 2016: Vardagslogistik och livspussel

På initiativ av Kungälvs kommun, som också var värd för eftermiddagen den 8 juni 2016, arrangerade Det urbana stationssamhället en dag med temat vardagslogistik och lokalisering av rörelseintensiva verksamheter. Fokus för dagen vad hur samhällsplanering kan underlätta för invånare att välja ett hållbart resande och samtidigt förbättra trafiksäkerheten vid rörelseintensiva verksamheter. Metoderna för att belysa ämnet var både föredrag och en workshop med diskussioner om framtidsbilder där case och backasting användes.

Mars 2016: Säkerhet och god ljudmiljö

Under två dagar i mars 2016 behandlades säkerhet och god ljudmiljö med multikriterieanalys i ett nytt metodstöd för samverkansprocessen som KTH, SKL och Trafikverket tagit fram kallat POLA. Forskare och flera myndigheter presenterade kunskap och uppdrag som ram för ämnesområdet där kommunerna Ale och Lerum deltog med praktikfall. Syftet var att utveckla en gemensam syn på strukturerad samverkan kring problemen.

2015

Dec 2015: Urban Research: Low carbon stations for low carbon cities

Anne Leemans från Yellow Design Foundation (YDF) presenterade den 8 december 2015 på ett Urban Research resultaten från Low Carbon Stations for Low Carbon Cities om hur utformningen av stationer och stationsområden kan ge minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som stationens funktioner för resenärerna förbättras. YDF har studerat stationer i flera världsdelar och även i Sverige för att få fram generell kunskap. Trafikverket har finansierat studien som finns publicerad i två rapporter under publikationer.

Nov 2015: Urban Lunch-time: Stationens roll för mindre orter och deras omland

Linda Billberg från Västra Götalandsregionen presenterade slutrapporten från ett av delprojektet på en Urban Lunch-time den 11 november 2015.

Hela presentationen med Linda Billberg, Västra Götalandsregionen, 52 minuter.

Intervju med Linda Billberg, projektledare, Västra Götalandsregionen, 2:43 min.

Okt 2015: Urban Lunch-time: Säkerhet och god ljudmiljö i Det urbana stationssamhället

Erik Linn från White Arkitekter och Chalmers presenterade den 15 oktober 2015 resultaten från studien Säkerhet och god ljudmiljö i Det urbana stationssamhället som genomförts av SP och White. Resultaten från studien visar hur vi kan skapa förutsättningar för säkrare och attraktivare stationssamhällen med bättre ljudmiljö. Studien finns som en sammanfattande rapport med samma rubrik under filer.

Maj 2015: Pendelparkering och god ljudmiljö

Den 12 maj 2015 deltog ca 35 personer från kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs universitet och experter i en workshopdag. Fokus för dagen med pendelparkering och god ljudmiljö som berör många aktörer och organisationer. Under workshopen arbetade deltagarna aktivt med verkliga case utifrån en living lab-inspirerad metod under ledning av professor Ulf Ranhagen. Reflektioner från dagen finns att hämta under filer.

2014

Dec 2014: Inspirations- och informationsmöte

Den 12 december 2012 bjöds projektdeltagare in till ett möte där de bland annat fick ta del av inspiration om hur Varbergs kommun arbetat med medborgardialog och komplexa samverkansprojekt. Deltagarna fick även lyssna till Susanne Ingo från Trafikverket som beskrev framtidsscenarier, behov och lösningar för resor och transporter i storstädernas stationssamhälle och arbetet med projektet Den attraktiva regionen.

Maj 2014: Det urbana stationssamhället - Hur planerar vi för morgondagens resande?

Seminariet Det urbana stationssamhället - Hur planerar vi för morgondagens resande? anordnades den 15 maj 2014 tillsammans med K2. Deltagare var tjänstepersoner från kommuner, statliga och regionala organisationer, konsulter och politiker. Här kan du läsa mer och ta del av presentationsmaterialet.

Jan 2014: God ljudmiljö - från källa till mottagare

I januari 2014 arrangerades ett seminarium med fokus på frågor kring god ljudmiljö utan för mycket störningar av buller och vibrationer. Under dagen presenterade forskare och experter olika aspekter, exempelvis akustisk design, hälsoeffekter och kostnader av buller. Seminariet anordnades genom ett samarbete mellan Trafikverket, SP och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På RISEs, tidigare SP, webbplats hittar du filmsekvenser från seminariedagen. www.splogin.se och använd användarnamnet: sp/Bullerseminarium och lösenord: SP2014-01-21

2013

Dec 2013: Urban Research: Low Carbon Stations for Low Carbon Cities

Den 6 december 2013 arrangerades ett seminarium, Urban Research, med temat urbana stationssamhällen. Anne Leemans från Yellow Design Foundation (YDF) var inbjuden föreläsare som även gav en lägesrapport för projektet. Läs mer här.

Sep 2013: Kick-off

I september 2013 arrangerades en kick-off med bland annat representanter från nio kommuner som vardera valt ut ett stationssamhälle i sin kommun, som kommer att utgöra fall för projektet. Dessa utvalda stationssamhällen håller på att utvecklas eller planeras att utvecklas. Under hösten 2013 genomfördes möten och en bildworkshop med de deltagande kommunerna. Vid seminariet presenterade Ulf Ranhagen en rapport med några erfarenheter och idéer kring framtida utvecklingsbehov som rör Det urbana stationssamhället med 10 råd till kommuner med urbana stationssamhällen. Rapporten kan laddas ner under files.