Ändrade synsätt kan skapa socialt hållbara städer 

Åtta synsätt som kan förändras för att skapa rättvisare och socialt hållbara städer. Det är ett resultat av projektet Kairos som Mistra Urban Futures har investerat i.

KAIROS är en förkortning av “Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och Socialt hållbara Städer”. Huvudsyftet med projektet var att kartlägga hur globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer krav på omgivningen. Projektets forskargrupp skapade därför en bank av vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om vägar fram till en önskvärd samhällsförändring.

Birgitta Guevara

– I början av projekttiden hade vi en bred och öppen diskussion om förutsättningarna för att städer ska bli socialt hållbara. Det var för att få samman den kunskap som kom från forskningen och från praktiskt håll, säger Birgitta Guevara, analytiker på den statliga Delegationen mot segregation och projektkoordinator för KAIROS.

Resultaten från den breda diskussionen presenterades i åtta "synvändor", åtta punkter som beskriver hur sociala frågor som jämlikhet, bostadsbrist eller politiskt inflytande kan ses på nya sätt.   

Regeringskansliet lyssnar

En effekt av projektet är att Kulturskolan i Göteborg gått igenom synvändorna i sitt utvecklingsarbete. Och en annan är att KAIROS kunskapsunderlag om segregation har använts som kurslitteratur på Göteborgs Universitet och på Regeringskansliet.

– Jag skrev kunskapsunderlag och en synvända om segregation och diskriminering. De har använts av studenter och har fått spridning, säger hon och förklarar att projektledaren Hans Abrahamsson också har rest land och rike runt och pratat om synvändorna.

– Hans arbete med att sprida detta har varit väldigt viktigt. Han har jobbat nära SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Förhoppningsvis har det lett till att en del kommuner och organisationer har fått ett förändrat synsätt. 

Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet, var tillsammans med Åsa Lorentzi från Göteborgs Stad projektledare för KAIROS.

"Rådgivande roll för en rad sociala hållbarhetskommissioner runt om i Sverige"

Hans Abrahamsson

– Resultaten har kommit till stor användning då jag i efterhand haft en rådgivande roll för en rad sociala hållbarhetskommissioner runt om i Sverige. Bland annat i Stockholm, Trollhättan och Karlskrona, där jag också deltagit i och ansvarat för genomförande av kunskapsseminarier kring temat, säger Hans Abrahamsson.

Medskapande den viktigaste frågan

För SKL:s räkning har han skapat en utbildning som till stor del bygger på KAIROS forskningsresultat om omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog. Den vänder sig till kommunala förtroendevalda och tjänstemän. Han har också utvecklat och fördjupat sina bidrag till KAIROS i form av en omfattande forskningsstudie. 

"Utbildningspaket på distans för intresserade kommuner och landsting"

– Tillsammans med inspelade föreläsningar är den tänkt som en del av ett utbildningspaket på distans för intresserade kommuner och landsting. Responsen har varit mycket god. Jag har blivit inbjuden till att göra längre inspel i ett 50-tal seminarier och konferenser sedan KAIROS-projektet avslutades våren 2016.

Sammanlagt har Hans Abrahamsson besökt eller haft kontakt med mer än hälften av landets 290 kommuner. Men han hade gärna sett att kommunerna tagit till sig frågorna ännu mer.

– Frågorna är komplexa. Brist på makt och mod gör många gånger att politiken och förvaltningen ser sig tvingade att förenkla, fortsätta att göra som förr - om än med ambitionen att göra mer och bättre - istället för att göra annorlunda.

Förhoppningen är att många kommuner fått sig en tankeställare. Själv tycker Hans Abrahamsson att KAIROS viktigaste forskningsresultat handlar om medskapande, det vill säga att invånare gemensamt skapar den framtida staden.  

– Den sociala ingenjörskonstens tid är förbi. Det går inte att bygga socialt hållbara städer FÖR människor. De måste byggas MED människor.

Åtta sätt som KAIROS vill förändra synen på socialt hållbarhet:

1: Från negativ till positiv säkerhet. Om behovet av en inkluderande och medskapande stadspolitik.
2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge.
3: Från ett renodlat marknadstänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling
4: Från styrning till medskapande i skolan.
5: Från ett arbete för medborgarna, till ett arbete av och med medborgarna. Om behovet av civilsamhällets hela bredd i deltagandet.
6: Från formella till reella möjligheter - om behovet av en bred jämlikhetsprincip.
7: Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta. Om behovet av en ny samhällsstyrning och med mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning.
8: Från inbjuden dialog till medskapande demokrati. Om vägar till ett aktivt medskapande på lokal nivå

Projektfakta

Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Parter: Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.
Projektperiod: 2012-2016