Våra utgångspunkter

Mistra Urban Futures är ett internationellt forskningscentrum som arbetar med en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Hur kan en hållbar urbanisering uppnås inom vår planets gränser? Det innebär också att möta globala utmaningar som klimatförändringar, segregation, fattigdom och begränsade resurser.

Vi tror att städer kan bidra till att hantera dessa globala utmaningar. I det arbetet strävar vi efter en värld med hållbar urbanisering där städer är rättvisa, gröna och tillgängliga. Vårt bidrag är att i olika lokala och internationella forskningsprojekt ta fram kunskap och bidra till att den kommer till användning. Kunskap utvecklas gemensamt av forskare och praktiker från många olika ämnesområden.

När politiker och beslutsfattare får tillgång till relevant underlag, kunskap och förstklassig forskning ges de också bättre förutsättningar att välja rätt vägar i utvecklingen av hållbara städer.

Forskningens fokus

Vi fokuserar på frågor som rör social polarisering och utanförskap, ohållbara livsstilar, klimatförändringar och omställningen till koldioxidsnåla samhällen. Det inkluderar även ekosystemtjänster, socio- ekologiska system, liksom frågor kring hur information och kommunikation i dessa frågor utformas och används i sociala sammanhang.

Vårt sätt att arbeta

Mistra Urban Futures samlar aktörer från både forskning och praktik för att samarbeta och gemensamt ta fram kunskap för att möjliggöra en hållbar framtid.

Många olika kompetenser är involverade i våra forskningsprojekt, alltifrån företagsekonomi till sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi, arkitektur, biologi, fysisk resursteori, juridik, ekonomisk historia, humanekologi, etnologi, ingenjörsvetenskaper och designvetenskaper.

Vårt sätt att arbeta ska sammanfattas i tre steg. Det första steget är att identifiera utmaningar och frågeställningar som behöver mötas och att mobilisera resurser. Nästa steg är att gemensamt ta fram kunskapen inom ramen för olika forskningsprojekt. Det sista steget är att bidra till implementeringen av resultat som i sin tur bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Internationellt samarbete

Plattformar i Kapstaden, Göteborg, Manchester, Skåne Kisumu och noden i Stockholm tillsammans med partnerskapen med Observatory on Latin America i Argentina (OLA) och Nagrika i Indien utgör kärnan i Mistra Urban Futures. Där genomförs lokalt relevanta projekt samt några internationella projekt för att förstå principer och praxis från olika lokala sammanhang som kan ha bredare tillämplighet runt om i världen.

Mistra Urban Futures finansieras av forskningsstiftelsen Mistra och Sida, tillsammans med ett konsortium i Göteborg bestående av: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen samt medfinansiärer på de olika lokala plattformarna. Projektspecifik finansiering kommer även från ett flertal olika forskningsfinansiärer.