Publicerad:

Genomgripande förändringar nödvändiga för klimatmålen (IPCC)

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade nyligen en rapport som fokuserar på 1,5 graders-målet, det vill säga vad som händer om klimatet höjs med en halv grad till på jordklotet inom 20 års tid. Det är ett resultat efter Paris-mötet (UNFCCC) 2015. Panelen består av hundratals forskare från hela världen som gör en sammanfattning av de senaste rönen och resultat av klimatforskningen. Rapporten visar på alarmerande resultat och effekter. Rapporten är godkänd av 195 regeringar, så även Sveriges.

 

Hade rapporten varit en dagstidning skulle svarta och stora rubriker synas på löpsedlar och förstasidor.

Skillnaden mellan 1,5 grader två grader Celsius förhöjd värme på jorden, jämfört med förindustriell tid, är högst alarmerande. Höjs temperaturen en halv grad (eftersom det redan är 1 grad varmare är risken oerhört stor att  korallreven slås ut eller försvinner helt. Vi får en avsevärt förhöjd risk för översvämningar, extrem hetta och utbredd torka i olika delar av världen. Med endast en halv grads temperaturökning över de redan diskuterade 1,5 graderna skulle hundratals miljoner människor över världen drabbas av sjukdomar, smittor, och extrem hetta, torka och klimat-relaterad fattigdom, säger IPCC-panelen. 

 
Stor risk för klimatflyktingar

Extrema hetta och översvämningar, både i städer och landsbygd i olika delar av världen, kommer att inträffa mer frekvent, och kommer att orsaka allvarliga hälsoproblem. Det är hög risk för att många tvingas bli klimatflyktingar. Det vill säga att människor tvingas fly från hem och länder, då man inte kan odla och bruka jorden på samma sätt som tidigare. Vi kommer att se fler skadeinsekter och felslag i skördarna. Den förhöjda havsnivån, kommer att allvarligt påverka och skapa stora hot för länder som ligger nära hamnar, städer som är placerade nära den ursprungliga lägstanivån för strandlinjer/kantlinjer/havsnivå. Det kommer att drabba städer som New York, Miami, eller för den delen också Kapstaden och Göteborg. Detta är väl känt. Det kommer att drabba städer såväl som landsbygd. Vi ser redan ökade översvämningar och torka i Bangladesh och Indien som exempel.

IPPCs klimatrapport, presenterar tre vägar för att begränsa temparaturökningen till max 1,5 grader för att minska klimatriskerna:

• Återskapande och odling av skogar och regnskogar.
• Övergång till elektriska transportsystem (elektriska fordon)
• Snabb utveckling av teknologi för att ta upp och lagra koldioxid

- Det är fullt möjligt utan att det strider mot naturlagarna, säger Jim Skea, en av rapportens huvudförfattare, till brittiska the Guardian.
- Det handlar mer om politisk vilja.

 
Politisk vilja krävs
Utan tvekan måste en god del politisk vilja och initiativ komma från städer och regioner. Ett ökat samarbete mellan kommuner, invånare, forskare och näringsliv är nödvändigt och detta upprepas gång på gång i de globala avtalen. Det kan inte nog understrykas.
- Vi måste hitta nya vägar och sätt att lösa problem snarast. Mistra Urban Futures med dess transdisciplinära och gränsöverskridande ansats för hållbar stadsutveckling har absolut en roll att spela, säger David Simon, chef för Mistra Urban Futures sekretariat. 

- ”Business as usual” är inte längre möjligt om vi ska klara nödvändiga förändringar, fortsätter David Simon. Nya sätt att lösa problem måste utvecklas snabbt. Vår metod att skapa grupper med deltagare från olika sektorer som arbetare tillsammans och som motverkar ’vi-och-dem’ attityder efterfrågas allt mer.
- Dessutom kan många av klimatmålen nås genom lämpliga och genomtänkta insatser i olika sammanhang, ofta bättre än att bara kräva ytterligare klimatinvesteringar, avslutar David Simon.

 

For more information, please contact /För mer information kontakta David Simon eller Jan Riise
Photo/Foto: U.S. Department of State Wikimedia Commons