Publicerad:

Innovationsprojektet SIGURD gör fallstudie på Backaplan

Forsknings- och innovationsprojekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika investeringar har för en hållbar samhällsutveckling. Dag Magnusson på strategiska avdelningen är projektledare från SBK, här berättar han mer om projektet och fallstudien på Backaplan

Projektet ska ta fram kunskapsunderlag och verktyg som kan ge aktörer inom stadsutveckling en helhetsbild av vilka värden som olika investeringar skapar. När vi investerar i våra byggda miljöer påverkar vi samtidigt viktiga samhällsfunktioner och människors livsvillkor. Hälsa, välmående, tillgänglighet, delaktighet, trygghet, tillit och sysselsättning – allt detta berörs av de stadsbyggnadsinvesteringar som görs, eller inte görs. Men hur kan vi mäta och värdera vilka effekter och värden olika investeringar får för en hållbar samhällsutveckling? Det är den utmaning som projekt SIGURD fokuserar på.

Varför är SBK med? 
Förutom Göteborgs Stad medverkar även RISE, Borås Stad, Ekan Management, White arkitekter och Centre for Sustainable Urban Futures (tidigare Mistra Urban Futures) i projektet. SBK är, tillsammans med flera andra parter i staden, med för ta fram en modell för beräkning av samhällsnyttan vid stadsutveckling. Vi vill kunna komplettera exploateringskalkylen med ett bredare underlag, sett ur fler aspekter som är viktiga för hela samhället och för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Ett annat viktigt syfte med att delta är att öka både vår strategiska och operativa kunskap inom området.

Var står projektet nu och vad blir nästa steg?
Projektet SIGURD genomför just nu två fallstudier, en i Borås och en på Backaplan, för att testa metoder för hur effekter och värden av stadsbyggnadsinvesteringar kan beräknas. Vi använder en speciell metodik för kostnadsnyttoanalys, kallad Social Return on Invesment, som utgångspunkt för att mäta olika parametrar. På Backaplan tittar vi t ex på aspekter som trygghet, attraktivitet, social sammanhållning, jämställdhet och socioekonomiska förhållanden, miljö, hälsa och subjektivt välbefinnande. För stadens del blir nästa steg att försöka beräkna värdena i fallstudien och arbeta fram en modell för kommande stadsutvecklingsprojekt i staden. I projektet ingår flera olika arbetspaket, bland annat att arbeta fram en kunskapsbas som ska kunna användas i hela Sverige.

Fakta:
SIGURD står för Sustainable Impact Governance for Urban Development, projektet startade i november 2018 och ska pågå till 2021. Förutom Göteborgs Stad medverkar även Rise, Borås Stad, Ekan Management, White arkitekter och Centre for Sustainable Urban Futures (tidigare Mistra Urban Futures). SIGURD-projektet som helhet leds av RISE, projektet består av flera delar varav en del projektleds av stadsbyggnadskontoret och den involverar även flera andra förvaltningar i Göteborgs Stad som fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsledningskontoret, park- och naturförvaltningen samt stadsdelsförvaltningen Lundby.

Texten är framtagen och först publicerad av Göteborgs Stad och staden och SIGURD ( i samarbete med RISE) ingår i en större styrelse och konsortium av åtta partners inom Centre for Sustainable Urban Futures.