(2)

Accessible Cities

Detta projekt drivs numera inom ramen för Urban Futures.
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, i dagligt tal kallat Urban Futures. Läs mer om Urban Futures.

Projektet Accessible Cities bygger på ett kommunalt partnerskap mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay Municipality (NMBM), under perioden 2017-2020. 

Utmaningar

Projektet Accessible Cities fokuserar på tillgång och tillgänglighet i städer. Tillgänglighet ska tolkas i vid mening och inkluderar både politiska/demokratiska, sociala, ekonomiska, fysiska/rumsliga och begreppsliga aspekter. Begreppen ”Accessability” och ”access” är alltså inte begränsade till en traditionell förståelse av tillgänglighet som enbart handlar om mobilitet eller närhet.

Fokuset på tillgång och tillgänglighet är linje med Mistra Urban Futures vision om "rättvisa, gröna och tillgängliga städer". Ett samarbete har därför initierats mellan Göteborgs stad, NMBM och Mistra Urban Futures, i syfte att för att säkerställa ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker (tjänstepersoner och politiker). Som en öppen plattform erbjuder Mistra Urban Futures deltagande i och tillgång till nätverk med forskare som kan bidra med relevant och nödvändig forskning som del i arbetet med att uppnå mer tillgängliga städer.

Under en tidigare projektperiod har följande utmaningar identifierats, utifrån insikten om att våra städer inte utvecklas på ett hållbart sätt och att invånarna upplever problem på flera nivåer:

 • Invånarna har inte full tillgång till städerna
 • Att vi adresserar frågor om hållbarhet är akut
 • Tätheten är inte tillräckligt hög
 • Lokalsamhällen är isolerade på grund av dåliga kopplingar till centrala affärsområden och andra knytpunkter
 • Människor känner sig alienerade från stadens beslutsprocesser
 • Ekonomin är inte öppen för alla på ett likvärdigt sätt
 • Människor känner inte tillit till stadens styrning
 • Social och kulturell exkludering förekommer

Forskningsfrågor

Aktuella diskussioner om stadsutveckling fokuserar på invånarnas tillgång till olika nyttor av värde för det dagliga livet och möjligheten att leva tillfredställande liv. 

Rättvisa definieras på följande sätt (enligt det tidigare Mistra Urban Futures-projektet, KAIROS):

Rättvisa handlar om människors lika värde, kulturellt erkännande och rättvis fördelning av materiella och politiska resurser och möjlighet att utnyttja dessa för att leva ett bra liv.

En rättvist stad är en där de som bor, bor och arbetar i staden har lika tillgång till offentliga utrymmen och kan påverka de beslut som berör deras dagliga liv och stadens framtida utveckling.

Med utgångspunkt i dessa definitioner tar projektet sig an följande övergripande frågeställningar:

 • Hur kan en stad utvecklas som ett system för rättvisa?
 • Hur kan lokalsamhällen stärkas?
 • Hur kan tonvikten skiftas från externt tillhandahållande till internt nyttjande av tillgångar?
 • Hur kan samhällets tillgångar och resurser synliggöras och användas?
 • Hur relatera till resten av samhället?

Förväntade resultat

Projektgrupperna från Göteborgs stad och NMBM träffas två gånger årligen. Under dessa arbetsveckor kommer tjänstemän, politiker, forskare och lokala aktörer och medborgare att vara involverade i planering av och delta i seminarier, besök och workshops. 

De primära målgrupperna är tjänstepersoner och politiker i båda städerna. Tjänstepersoner i position att implementera lärdomar, rekommendationer och andra resultat i stadsplaneringen deltar som medlemmar i projektgruppen. Två forskningskoordinatorer, från Göteborgs stad och NMBM, samarbetar för att även koppla forskare och studenter till projektet.

Genom samarbetet med Mistra Urban Futures kan projektet exempelvis komma att resultera i forskningsprojekt, seminarier, policyrekommendationer och vetenskapliga artiklar.

Bakgrund

Projektet bygger på ett flerårigt samarbete mellan Nelson Mandela Bay Municipality (NMBM) och Göteborgs Stad. Ett partnerskap mellan de två städerna har pågått i 18 år, med koppling tillbaka till Sveriges stöd för demokrati och upphörandet av apartheid i Sydafrika.

En ny samarbetsfas mellan de två städerna och en ny uppsättning projekt äger rum 2017-2020. Samarbetet möjliggörs genom finansiering av International Center for Local Democracy (ICLD), som finansieras av Sida. ICLD ger finansiering till ett huvudprojekt och ett ungdomsprojekt under en treårsperiod.

Ett tidigare projekt i samma partnerskap resulterade i en verktygslåda med titeln “Policy and strategy implementation in local government - A toolkit for local authorities to ensure better policy implementation and service delivery”. Det aktuella projektet kommer att sträva efter att praktisera och implementera lärdomarna från det tidigare projektet.

För att säkerställa ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker (tjänstepersoner och politiker) etableras ett samarbete mellan Göteborgs stad, NMBM och Mistra Urban Futures som en del av ICLDs kommunala partnerskap. 
 

Vid frågor kring projektet kontakta Staffan Claesson, Framtiden AB eller Åsa Lorentzi, Göteborgs stad

Publikationer

Pretorius, D. (2020) Access for Just Cities Master Report.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Lorentzi, Å. (2020) Recommendations for a reflective practice and approach based on dialogue in everyday work in municipalities – for sustainable, accessible and just cities. Mistra Urban Futures Policy Brief 2020:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Legeby, A. & Hansson, S. (2020) Perspectives on accessibility: elaborating on methods and approaches with the aim to improve local living conditions. Mistra Urban Futures Policy Brief 2020:1
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Pretorius, D. (2020). A morphogenetic approch to societal development. Mistra Urban Futures Report 2020:1
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Presentation Urban Lunch-time 8 december 2020