(2)

Organizing Integration (OI)

Utgångspunkten för det multidisciplinära forskningsprogrammet Organizing integration (OI) är de stora migrationsströmmarna i vår tid och den evigt aktuella frågan om social och ekonomisk integration av flyktingar och andra invandrare.

Programmet syftar till att undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration, liksom att undersöka de problem som det innebär att koordinera och organisera denna stora mängd initiativ och satsningar. I programmet studeras hur initiativ tänkta att stödja utlandsföddas arbetsmarknadsintegration fungerar i praktiken: hur förespråkare av dessa initiativ och de utrikesfödda personerna skapar sig en uppfattning om vad de betyder, och hur de är organiserade med hjälp av en mängd olika idéer, människor, objekt och handlingar. Målet är att skapa ny kunskap för att kunna etablera mer hållbara processer och praktiker för integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Forskningsprogrammet består utav fem större projekt, som täcker områden som:

 • Historiska och nutida platser för integrationsarbetet
 • Den privata sektorns betydelse för integrationsarbetet
 • Samhällsgruppens, bostadsområdets och ett aktivt medborgarskaps betydelse för integrationsarbetet
 • Den offentliga sektorns betydelse för integrationsarbetet
 • Möjligheter och utmaningar med att koppla samman integrationshandlingar i tid och rum.

Forskningsfrågor

 1. Vilka idéer om integration är det som ger upphov till samtida integrationsinitiativ, och vilka idéer om integration förespråkas av initiativen?
 2. Hur är arbetsmarknadsintegration organiserad i praktiken? Det vill säga: Vilka organisationer, grupper och individer rekryteras till integrationssatsningar och vad gör de?
 3. Vilka effekter har integrationssatsningarna på de utlandsföddas liv?

 

Intressenter

En grundläggande del av programmet är att kommunicera med olika intressenter – främst aktörer från offentlig eller privat sektor samt civilsamhället som är involverade i initiativ för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda. Här nyttjas Mistra Urban Futures som en plattform för medskapande av kunskap samt för att diskutera, kommunicera och sprida forskningsresultaten.

Vid frågor kring projektet kontakta: Andreas Diedrich eller Henrietta Palmer eller Eva-Maria Jernsand eller Helena Kraff

Länkar

https://gri.handels.gu.se/forskning/organizing-integration (OI på GUs webb)
https://organizingintegration.org/ (OI officiell webb)
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/event/urban-lunch-time-hur-kan-utrikesfodda-komma-pa-arbetsmarknaden (Urban Lunch-time av OI)

Filer

 • Organising labour market integration of foreign-born persons in the Gothenburg Metropolitan Area
  Version I
 • Att organisera arbetsmarknadsintegration av utrikesfodda
  Sammanfattning
 • Att organisera arbetsmarknadsintegration av utrikesfodda
  Tabeller