(1)

Turismens roll i multikulturella samhällen TiMS

Detta projekt drivs numera inom ramen för Urban Futures.
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, i dagligt tal kallat Urban Futures. Läs mer om Urban Futures.

Projektet TiMS övergripande syfte är att utforska Turismens roll i mångkulturella samhällen, främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete.

Målen är att förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs; förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras; samt att utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer.

Turism och besöksnäring har fått kritik för att bidra till en ensidig syn på kultur och människor, som (re)producerar stereotypa bilder, tveksamma historiebeskrivningar och romantiska fantasier. Det finns en risk att turism och marknadsföring kring turism förminskar platser till monokulturer där den komplexitet som gör dem intressanta försvinner.

Inget modernt samhälle har bara en kultur, ett språk eller en identitet. Globalisering, migration och andra interkulturella utbyten innebär att platser och gränser förändras. Inkludering och deltagande uppmärksammas alltmer i turism- och platsvarumärkeslitteraturen. Hittills har turism och varumärkesarbete dock sällan uppmärksammats tillsammans med begrepp som integration, migration och multikulturalism. TiMS-projektets övergripande syfte är att utforska turismens roll i mångkulturella samhällen, främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete.

Målen med projektet är att:
1. Förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs;
2. Förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som
inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras;
3. Utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer.

Förväntade resultat
1. Ett tvärvetenskapligt och nyskapande förhållningssätt till turismstudier, som inbegriper design, socialt arbete, migrationsstudier, marknadsföring och interaktionsdesign, och som ligger i framkant av teknisk och metodologisk utveckling.
2. Förmågan till verklig samhällsförändring genom samarbete mellan forskning och praktik samt aktionsinriktad forskning.
3. Projektets förstärkning genom studier i fyra icke-europeiska länder (Kenya, Kina, Japan och USA), vilket breddar förståelsen och konceptualiseringen av hållbara och inkluderande former av turism och platsvarumärkesarbete. 

Nå hållbar utveckling genom turism
Det finns möjligheter, men också utmaningar, i turismens förmåga att främja mångfald och interkulturella utbyten och att skapa nya bilder som ersätter fantasier och stereotyper. Att inte inkludera olika och eventuellt avvikande
röster kan resultera i apati eller till och med sammandrabbningar. Inkludering och deltagande uppmärksammas alltmer i den akademiska turism- och platsvarumärkeslitteraturen, vilket också överensstämmer med hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Turism och varumärkesarbete har dock sällan uppmärksammats tillsammans med begrepp som integration, migration, trans- och multikulturalism. Hur kan hållbar utveckling nås genom turism, där fler människor representeras, inkluderas och deltar och där det samtidigt skapas attraktiva destinationer och samhällen som människor vill bo i?

Formas har beviljat 15,5 miljoner för forskning inom hållbar turism och besöksnäring till projektet Turismens roll i multikulturella samhällen. Medlen förvaltas av Malmö universitet och projektledare är Sayaka Osanami Törngren vid MiM och Globala politiska studier. 

Projektet är delvis ett resultat av internationellt samarbete runt Migration och stadsutveckling mellan Mistra Urban Futures plattformar i Göteborg, Skåne och Kisumu. Läs mer om det komparativa projektet Migration and Urban Development här: https://www.mistraurbanfutures.org/sv/node/2023 

Parter: Malmö Universitet, Lunds universitet, Tsinghua University, Rochester Institute of Technology, Keio University, Maseno University, Mistra Urban Futures, VisitSweden, Lysekils kommun, Tikitut community based tourism mfl
 

Vid frågor kring TiMS kontakta projektledare Sayaka Osanaki Törngren eller forskare Eva-Maria Jernsand och Helena Kraff

 

Photo by: Arthur Poulin/Unsplash.com

Publikationer

Hultdin, A. (2020) Initiatives for intercultural exchange. Mistra Urban Futures Papers 2020:1
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief