(2)

Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden

Detta projekt drivs numera inom ramen för Urban Futures.
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, i dagligt tal kallat Urban Futures. Läs mer om Urban Futures.

Vision ska bli verklighet. Den 11 oktober 2012  antogs Vision Älvstaden av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Visionen lyder Göteborg – öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk. Till visionen hör tre övergripande strategier; möta vattnet, hela staden och stärka kärnan. Nu återstår arbetet med att förverkliga visionen, från ord till handling. Projektet ska följa, dokumentera och stödja förverkligandet av Vision Älvstaden.

Utmaningen

För att städerna ska kunna möta de framtida utmaningarna måste de sannolikt organiseras, styras och agera annorlunda än idag. Men hur det ska gå till utgör en brist i såväl forskningslitteraturen som i praktiken. Det finns en lucka mellan vision och implementering, eller som det ibland kallas mellan ”knowing and doing”. Projektet kommer att delvis fylla detta gap genom att fokusera på genomförandefasen. Härigenom kan den bidra till en kunskapsutveckling om hur implementering ska ske för att vara effektiv och medverka till förändring i agerande och utförande.

Projektets syfte

Projektet som är ett samarbete mellan Götborgs stad och Mistra Urban Futures syftar till att följa, dokumentera och stödja förverkligandet av Vision Älvstaden.  Följeforskningen ska vara till nytta för stadens aktörer, för forskare och för praktiker i såväl ett nationellt som ett internationellt sammanhang. Avsikten är vidare att följeforskningen ska kunna ligga till grund för forskningsinsatser där extern finansiering söks och där studierna bedöms bidra till ett framgångsrikt genomförande av Vision Älvstaden.

Forskningens fokus

Den övergripande forskningsfrågan är; hur organiseras staden internt och hur sker samverkan med omvärlden för att förverkliga Vision Älvstaden?

Mer specifikt är forskningen inriktad på stadens förmåga att utveckla arbetsformer som utgår från visionens arbetsmodell; helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och lärande.

Vad är följeforskning?

Följeforskning som metod innebär att forskare dels dokumenterar och berättar, dels ställer frågor och diskuterar det som beforskas. För stadens del handlar det således om ett vetenskapligt utifrånperspektiv som ökar kunskap och lärande. Metoden innebär också att forskare, genom pågående dialog, delger resultat och frågeställningar under processen till berörda aktörer som därigenom blir bättre rustade att fullfölja processen framgångsrikt. Vad som skiljer följeforskning från ett mer traditionellt upplägg är att forskare studerar processen under tiden den pågår och således också kan delge forskningsresultat medan det finns möjlighet att förändra pågående skeenden.

För att få ett så rikt datamaterial som möjligt kommer datainsamling inom följeforskningen ske genom flera olika metoder som deltagande observation, intervjuer med nyckelaktörer, dokumentstudier och skuggningstekniker. Kombinationer av datainsamlingsmetoder har tidigare konstaterats vara mest lämpligt för att få en så övergripande bild som möjligt.

Bygger på tidigare projekt

Visionen föregicks av en tvåårig process där många aktörer medverkade och en stor kunskapsinhämtning gjordes. Den processen följdes av forskare i följeforskningsprojektet Centrala Älvstaden: lärande genom utvärdering, som var ett samarbete mellan Göteborgs stad och Mistra Urban Futures.

Vid frågor kring projektet/visionen kontakta Sara Brorström

Läs mer

Vision Älvstaden
Projektet Centrala Älvstaden Göteborg: lärande genom utvärdering
Nyhet: Nu förverkligas Vision Älvstaden!

 

Foto: Göteborgs stad

Publikationer

Brorström, S. (2021). The sustainability shift: The role of calculative practices in strategy implementation. Financial Accountability & Management. doi:10.1111/faam.12289
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Brorström, S. and Styhre, A. (2020) ‘Plans and situated actions in urban renewal projects: The role of governance devices in realizing projects’, Environment and Planning C: Politics and Space. doi: 10.1177/2399654420941856.
Location:
Type: Akademisk avhandling
Brorström, S. (2019). The Strategy Process as a Result of Learning, Questioning, and Performing in a City Organization. International Public Management Journal, 1–25. doi:10.1080/10967494.2019.1606127
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Brorström, S., & Norbäck, M. (2019). “Keeping politicians at arm”s length’: how managers in a collaborative organization deal with the administration–politics interface. International Review of Administrative Sciences, 002085231882209. doi:10.1177/0020852318822090
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Brorström, S. (2017). The paradoxes of city strategy practice: Why some issues become strategically important and others do not. Scandinavian Journal of Management, 33(4), 213–221. doi:10.1016/j.scaman.2017.06.004
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)