Publicerad:

Uppdragsutlysning för en ”Local Partners impact study”

Centre for Sustainable Urban Futures söker forskare för ett tidsbegränsat uppdrag: en utvärdering av tio år av transdisciplinär samverkan för hållbar stadsutveckling. Uppdraget går ut på att utvärdera hur centrets partnerskapsmodell fungerat och tydliggöra erfarenheter och lärdomar. Vad bör förvaltas, och vad behöver utvecklas,
i det gemensamma arbetet för hållbar stadsutveckling?

Bakgrund
Centre for Sustainable Urban Futures (Urban Futures) är ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling vid Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, GMV. Urban Futures drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta parter: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionen (GR), IVL Svenska miljöinstitutet och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Genom långsiktig samverkan och engagemang i centret tar parterna gemensamt ansvar för att möta de samhällsutmaningar våra städer och regioner står inför. Centret arbetar transdisciplinärt med gemensam kunskapsproduktion och erbjuder en miljö där teori och praktik kan förenas.  
Urban Futures föregicks av centrumbildningen Mistra Urban Futures (2010–2019). Mistra Urban Futures var ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling, baserat vid Chalmers tekniska högskola (se mistraurbanfutures.org/sv).

Bakom centret stod samma parter som ovan, med undantag för RISE som då var en associerad part. Mistra och Sida stod för centrets huvudfinansiering. Internationellt organiserades centret genom fem lokala plattformar, i Göteborg, Sheffield – Manchester, Kapstaden, Kisumu, och Skåne. En mindre samverkansplattform fanns i Stockholm. Exempel på en vetenskaplig publikation som beskriver verksamheten finns här. 
Den lokala plattformen i Göteborg bedrev under centrets 10 år cirka 70 kunskapsprojekt och 7 nätverk av relevans för hållbar stadsutveckling. Plattformen höll även kurser i gemensam kunskapsproduktion för hållbar stadsutveckling, och anordnade en rad olika events och konferenser för kunskapsspridning. På en övergripande nivå syftade plattformen och centret i stort till att bidra till rättvisa, gröna och tillgängliga städer. 
Nu vill de lokala parterna genomföra en utvärdering av sin långsiktiga samverkan genom den tidigare plattformen i Göteborg. Uppdraget är en del av en ettårig konsolidering av centrumbildningen Mistra Urban Futures. En liknande utvärdering genomförs vid Mistra Urban Futures tidigare plattform i Kisumu, Kenya. 

Beskrivning av uppdraget
Uppdraget går ut på att utvärdera hur väl samverkan mellan parterna fungerat mot det bakomliggande syftet att bidra till hållbar stadsutveckling. Ambitionen är att tydliggöra lärdomar och erfarenheter som kan användas i utvecklingen av det nya centret, Centre for Sustainable Urban Futures. 

Exempel på övergripande frågor för att föra arbetet vidare är:
-    Hur har plattformens arbete och kunskapsutveckling kommit till användning, och vilken betydelse har det haft, i parternas arbete för hållbar stadsutveckling? Kan vi se förändringar i organisation, arbetssätt, kultur, beteenden?  
-    Vad behöver utvecklas inom exempelvis organisation, ledarskap och kommunikation, för att stärka parternas gemensamma arbete för hållbar stadsutveckling? Hur kan centret/partnerorganisationerna verka för att den kunskap som genereras genom samarbetet kommer till användning? 

Som utgångspunkt för uppdraget finns flera publikationer och tidigare utvärderingar av centret som helhet. Från tidigare verksamhet finns också ett övergripande ramverk för uppföljning av centrets aktiviteter. Ramverket hittar du här. Vi ser gärna att utvärderingen berör det som beskrivs som ”2nd order effects”, med fokus på förändringar inom partnerorganisationerna och i deras arbete för hållbar stadsutveckling.

Förutsättningar och omfattning
Vi välkomnar både enskilda sökande och förslag på upplägg som omfattar flera forskare. Vi ser gärna att flera personer med hemvist inom olika discipliner tar sig an uppdraget ihop för att kunna bidra med olika kunskap och perspektiv. 
Uppdraget kan motsvara upp till 3 månaders heltidsarbete.  

Uppdraget ska slutföras under 2020, med start så snart som möjligt. Arbetet ska resultera i en rapport på svenska som presenteras för Urban Futures styrelse och parterna inom det tidigare programmet Mistra Urban Futures. Underlaget får gärna vara relevant ur ett internationellt perspektiv, och användas för vetenskaplig publicering.

Utföraren/utförarna förväntas självständigt ta fram en plan över hur utvärderingen kan specificeras och läggas upp, och kunna förklara och diskutera upplägget utifrån vetenskapliga och metodologiska aspekter. Detaljer och avgränsning görs i samråd med verksamhetsledaren. Urban Futures styrelse kan komma att agera som referensgrupp för uppdraget, och löpande avstämning sker med verksamhetsledaren. Jämförelser och andra diskussioner om gemensamma frågor med det liknande uppdraget i Kisumu, Kenya, kan bli aktuella.  

Kompetens för uppdraget
Vi välkomnar alla sökande, men särskilt forskare med anställning hos någon av våra parter: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, RISE eller IVL.

För uppdraget krävs
•    Doktorsexamen, alternativt väsentlig vetenskaplig publicering, i fält med relevans för området.
•    Tidigare erfarenhet av utvärderingsuppdrag. 
Meriterande
•    Vetenskapliga publicering inom för uppdraget relevanta områden
•    Erfarenheter av aktionsforskning, transdisciplinär forskning eller liknande former av deltagande forskning eller gemensam kunskapsproduktion.
•    Förståelse för Mistra Urban Futures verksamhet, exempelvis genom tidigare samarbete med centret. 
Ansökan
Ansökan ska bestå av en kortare skiss (max 2 sidor) över hur arbetet med studien skulle kunna läggas upp. Till ansökan bifogas CV inkl. publikationslista, uppgifter om nuvarande anställning och institution/hemorganisation, kontaktuppgifter samt en budget för uppdraget.
Sista ansökningsdag är 30 april 2020.

Kontakt
Kerstin Hemström, tillförordnad verksamhetsledare, Centre for Sustainable Urban Futures, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). 
E-post kerstin.hemstrom@chalmers.se, Telefon 072-968 08 26