Publicerad:

Skapar gemensam plattform för hållbar utveckling i Afrika, Asien och Latinamerika

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att etablera en gemensam samverkansplattform för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i Globala syd, det vill säga länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Den nya plattformen bygger på Mistra Urban Futures styrkor och kommer att inrättas som en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Mattias Goksör och Fredrik Hörstedt
Mattias Goksör, Göteborgs universitet och Fredrik Hörstedt, Chalmers

Det finns idag många verksamheter vid Chalmers och Göteborgs universitet som syftar till att nå en hållbar utveckling i de länder i Afrika, Asien och Latinamerika som numera ofta betecknas som ”Globala syd”. Verksamheterna är dock spridda på många olika institutioner och genomförs i huvudsak som enskilda initiativ.  Det finns därför behov av att samordna existerande verksamheter för att stärka dem och underlätta etablering av nya initiativ för att bygga starka och varaktiga internationella partnerskap.  

-    Satsningen förenar vårt fokus på hållbar utveckling och de globala samhällsutmaningarna med en strävan att öka vår internationalisering, säger Mattias Goksör, prorektor vid Göteborgs universitet. 

Ökat ansvar för en hållbar samhällsutveckling

Chalmers och Göteborgs universitet vill med den nya samverkansplattformen ta ett ökat ansvar för en hållbar samhällsutveckling tillsammans med universitet och andra partner i länder i Globala syd genom att bygga upp ny forskningsbaserad kunskap och bidra till att nyttiggöra denna kunskap i samverkan med viktiga samhällsaktörer.

De båda lärosätena har verksamheter och kompetenser som kompletterar varandra och de kan tillsammans och i samarbete med andra aktörer bidra till att skapa de transformativa lösningar som krävs för en hållbar utveckling i Globala syd i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Bygger vidare på Mistra Urban Futures styrkor

-    Vi vill med den nya samverkansplattformen bygga vidare på redan etablerade samarbeten och särskilt på de erfarenheter och andra styrkor som byggts inom Mistra Urban Futures verksamhet, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor vid Chalmers och styrelseordförande för Mistra Urban Futures.

Den nya samverkansplattformen kommer bland annat att bygga vidare på erfarenheter från Mistra Urban Futures – ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Verksamheten har bedrivits framgångsrikt sedan 2010 med stöd från Mistra, Sida och konsortiemedlemmarna Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och IVL Svenska Miljöinstitutet. Forskningsbidraget från Mistra till Mistra Urban Futures tar slut 2019 och kan inte förlängas. Vid årsskiftet upphör därför verksamheten i sin nuvarande form. Göteborgsplattformen inom Mistra Urban Futures fortsätter då som en separat organisation med fokus på hållbar stadsutveckling där Chalmers och Göteborgs universitet är värdar genom GMV. 

Den nya organisationen startar 1 januari 2020 och inrättas som en del av Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation Göteborgs centrum för hållbar utveckling. 
  
-    Det är mycket glädjande att Chalmers och Göteborgs universitet nu kraftsamlar för att främja hållbar samhällsutveckling i ett globalt perspektiv. Det kommer leda till ökat samarbete och utbyte mellan länder som har olika utmaningar för att ställa om till en hållbar utveckling enligt Agenda 2030 säger Jan Pettersson, föreståndare GMV.

-    Även om det internationellt ansedda centrumet Mistra Urban Futures avslutas i slutet av året kommer erfarenheterna därifrån ligga till grund för det urbana temat inom den nya samverkansplattformen. Förhoppningen är att kunna vidareutveckla den medskapande forskning som skett i samarbete mellan forskning och praktik som hittills bedrivits, säger David Simon, föreståndare Mistra Urban Futures.

Mer information

David Simon, kontaktuppgifter (i Mistra Urban Futures kanaler) 
e-post: david.simon@chalmers.se 
telefon: 070 864 2780

Jan Pettersson, föreståndare Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
e-post: janp@chalmers.se
telefon: 031-786 9072