(1)

Fallstudie i Göteborg – förändringen av Backaplan

Under de närmaste decennierna ska Backaplan i Göteborg utvecklas från en handelsplats med asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Projektet SIGURD gör en fallstudie på området, för att undersöka hur effekter och värden av stadsbyggnadsinvesteringar kan beräknas.

Backaplan i Göteborg är ett stadsdelsområde i stark förändring. Fallstudien på området fokuserar på hur befintliga investerings- och exploateringskalkyler för ett geografiskt utvecklingsområde kan kompletteras med samhälls- och kommunalekonomiska beräkningar. Fallstudien ska också initiera utvecklandet av en modell för hur detta praktiskt kan tillämpas.

Utgångspunkten är SROI-analys (Social return of investment), en metod som är särskilt inriktad på kvantifiering och "monetarisering" av icke-ekonomiska nyttor.

Sju områden har initialt valts ut, som planeras bli fokus i studien: 

•    Trygghet och säkerhet
•    Attraktivitet
•    Social sammanhållning 
•    Jämställdhet och socioekonomiska förhållanden
•    Miljö
•    Hälsa och subjektivt välbefinnande
•    Kommunalekonomi

Läs artikeln om fallstudie Backaplan och Dan Magnusson här

Kontakt

Dag Magnusson, Göteborgs stad, projektledare för Fallstudie Göteborgs stad, inklusive test och utveckling av metodik och praktik

Tel: +46 31-368 15 05
E-post: dag.magnusson@sbk.goteborg.se

Bild källa: Älvstranden Utveckling