Publicerad:

Hur bevara och expandera Kommersens värden?

Det är frågor gruppen bakom projektet och rapporten Urban Cultures: Fallet Kommersen funderar på i det nya projektet Kommersen 2.0 – En kulturell konsekvensbeskrivning.

Kommersen är en loppmarknad i Göteborg och rapporten framkom att byggnaden och aktiviteterna som bedrivs där har flera ”förtätade” kulturella värden - kulturhistoriska, kulturella, sociala, ekonomiska, estetiska – och därigenom aktivt bidrar till att skapa en stad för alla, få fler delaktiga, skapa ett levande älvrum och göra det lättare att leva hållbart.

Området runt Kommersen står inför omfattande förändringar, bl .a kommer ett stort antal tillfälliga studentbostäder i form av baracker att byggas på den stora parkeringsplatsen väster om Kommersen. Det nya projektet syftar till att komma med inspel till planprocessen om hur Kommersens värden skulle kunna bevaras eller rent av expanderas vid ett antal tänkbara scenarier, som att låta byggnaden stå kvar i oförändrat skick, riva och bygga nytt på plats eller flytta Kommersen utanför området.

Projektgruppen ser projektet som en spännande möjlighet att arbeta med kulturens roll i stadsutvecklingen och begreppet kulturell förtätning.
Litteraturgenomgång, intervjuer, deltagarobservationer, hearings och fotodokumentation kommer att genomföras. Antikvarier medverkar som experter. Projektet avrapporteras genom en illustrerad rapport.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Göteborgs Universitet. Den totala arbetstiden beräknas till 10 veckor och projektet genomförs under perioden november 2013 – februari 2014. Riksbyggen och Älvstranden utveckling AB finansierar projektet.

Om Kommersen

Kommersen är en loppmarknad belägen i Norra Masthugget i Göteborg, ett område som ingår i Älvstaden. Loppmarknaden öppnade år 2000 och är en verksamhet för kommers och ekonomiskt utbyte till stöd för den lokala ekonomin. Kommersen erbjuder tillgång till billiga och återanvända produkter som stödjer miljömedvetna handlingar. Likaså fungerar den som ankare i stadsrummet genom att vara en rest av tidigare blandstad och trävaruindustri. Dessutom är den en kulturell attraktion med sin graffitiprydda utsida. Kommersen som företeelse ligger nära idealet om ett spännande och hållbart stadsliv som det beskrivs i Stadsbyggnadskontorets programhandlingar. Loppmarknader generellt har ofta en viktig roll att spela för att forma nya hållbara kulturer.

Frågor? Kontakta:
Ylva Bergstrand, Göteborgs stadsmuseum, ylva.bergstrand@kultur.goteborg.se 
Helene Brembeck, CFK helene.brembeck@cfk.gu.se

Läs mer om projektet Urban Cultures: Fallet Kommersen och ladda ned rapporten