(6)

Urban Cultures: Fallet Kommersen

Diskussionen om hur tät en stad bör vara och vilken form av täthet som eftersträvas är i dag högst aktuell. En tät och funktionsmässigt blandad stad ger människor möjligheten att röra sig inom ett begränsat område, vilket i sin tur får dem att mötas och interagera med varandra samtidigt som de lever sina vardagsliv. Kulturens roll är en viktig aspekt för att utveckla den täta och hållbara staden.

Vad är kulturell förtätning?

Projektet Urban Cultures: Fallet Kommersen syfte har varit att hitta nya vägar att nå visionen om en hållbar stad. Utgångspunkten har varit att urban kultur och kulturell förtätning kan ses som en förutsättning för att nå visionen. Genom att pröva att definiera och använda ett nytt begrepp: kulturell förtät­ning vill projektet bidra till att vidgad diskussionen inom fältet stadsutveckling. Den huvudsakliga frågeställningen har varit: Vad är kulturell förtätning?

Magin med en lokal loppmarknad – Kommersen

För att svara på frågan om vad kulturellförtätning skulle kunna vara har projektet studerat Kommersen, en loppmarknad belägen i Norra Masthugget i Göteborg som öppnade år 2000. Kommersen som företeelse ligger nära idealet om ett spännande och hållbart stadsliv som det beskrivs i Stadsbygg­nadskontorets Programhandlingar. Loppmarknader generellt har ofta en viktig roll att spela för att forma nya hållbara kulturer. Fallet Kommersen är exempel på en mötes­plats där olika kulturer är komplext lagrade. Det är en verksamhet för kommers och ekonomiskt utbyte till stöd för den lokala ekonomin. Den erbjuder tillgång till billiga och återanvända produkter som stödjer miljömedvetna handlingar. Likaså fungerar den som ankare i stadsrummet genom att vara en rest av tidigare blandstad och trävaruindustri. Dessutom är den en kulturell attraktion med sin graffitiprydda utsida.

Metod – en bulle för dina tankar

Projektet har studerat arkivmaterial och handlingsplaner, intervjuat och genomfört deltagarobservationer, fotograferat, videofilmat, samlat in statistik samt genomfört en hearing. Projektgruppen har även gjort en stadssittning i Kommersen, haft ett bord med loppisfynd och bullar och samlat in tankar och idéer från besökare med hjälp av konceptet - en bulle för dina tankar.

Resultat

 • Rapport: Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning
 • 5 stycken resultatblad: Kommersens värden
 • Norra masthuggets framväxt och förändrding
 • Film: Kommersen: The Magic of a Local Flea Market
 • Film: Ingen lördag utan Kommersen
 • Filmworkshop med TV-Väst och en grupp filmintresserade i 20-års åldern: När jag tänker på Kommersen
 • Vetenskaplig artikel: Sustainable cultural densification in a neglected urban space: the magic of a local flea market (submitted).

 

 

 

I media

På Kommersen trängs fattiga och rika

Att uppfostra en gurka. Om hållbarhet och stadsodlingar
Lyssna på när Ylva Berglund, en av projektledarna för berättar om projektet och kulturell förtätning i Kulturradions program, Att uppfostra en gurka. Om hållbarhet och stadsodlingar. Intervjun sändes den 22 maj 2013 och börjar efter ca 17 minuter.

Kommersen 2.0

Hur bevara och expandera Kommersens värden? Det är frågor gruppen bakom projektet och rapporten Urban Cultures: Fallet Kommersen funderar på i det nya projektet Kommersen 2.0 – En kulturell konsekvensbeskrivning. Se några av resultaten nedan under filer och läs mer här

 

Publikationer

Gillberg, D., Brembeck, H., Berglund, Y., Forsemalm, J. & Hansson, J. (2013). Urban Cultures: Fallet Kommersen. Om urbana berättelser & hållbar förtätning. (Mistra Urban Futures Report). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Gillberg, D., & Hansson, N. (2014). Kommersen 2.0: Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget. (Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget) Gothenburg: Univerity of Gothenburg and Göteborg City Museum.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Gillberg, D., Berglund, Y., Brembeck, H. & Stenbäck, O. (2012). Urban Cultures as a field of knowledge and learning. (Mistra Urban Futures Report 2012:1). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Norra masthuggets framväxt och förändring
 • Resultatblad: Kommersens värden
 • Kommersen 2.0: Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget
 • Kommersen 2.0: Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget