Kunskap och lärande 

Projektet SIGURD vill öka kunskapen om det samhällsekonomiska värdet av stadsplaneringsprojekt
 

Projektet SIGURD har stort fokus på kunskapsutbyte och lärande. Det sker dels i form av Kunskapsklusterträffar – öppet för aktörer utanför projektet och dels genom Kunskapsutbyte SIGURD som är projektets arena för det interna lärandet och förankring av nästa steg. Allteftersom projektet fortskrider kommer både projektresultat bland annat i form av en forskningsöversikt och delrapporter från fallstudierna och presentationer från de öppna Kunskapsklusterträffarna att publiceras här.

Under projektets genomförande kommer kunskap och lärande att ske i två processer:

•    Kunskapsutbyte SIGURD sker mellan projektets alla parter vid två tillfällen per år. Det är en arena för internt lärande och förankring av nästa steg. 

•    Kunskapsklusterträffar kommer att genomföras regelbundet under projektperioden. Kunskapsklustret är öppet för aktörer utanför projektet. Läs mer längre ner på sidan.
 

Forskningsrapporter och resultat inom SIGURD

SROI Rapport aug 2020

Ny forskningsöversikt om SROI-metoden inom stadsplanering
Hur kan SROI-metoden (Social Return on Investment) bidra till bättre hållbarhetsbedömningar av investeringar i vår byggda miljö? Inom SIGURD har en unik forskningsöversikt om metoden tagits fram, som fungerar som vägledning kring hur metoden skulle kunna användas för att synliggöra stadsplaneringens sammantagna effekter.

”SROI synliggör den bredare samhällsnyttan, socialt och miljömässigt, som stadsplaneringsinvesteringar kan leda till - utöver de ekonomiska effekterna. Den kan ge ett mer fullständigt beslutsunderlag och en bättre förståelse för väsentliga värden som idag ofta förblir dolda. Dessutom är chansen större att dessa samhällsvärden får ett större genomslag i planprocesserna, eftersom deras betydelse beskrivs i termer av kronor och ören – det vill säga samma monetära logik som kalkylerna redan bygger på”, säger Katarina Haugen, forskare på RISE.

Ta del av rapporten här

Mer om kunskapsutbyte SIGURD

Projektet SIGURD består av fler olika arbetspaket med olika syften och aktiviteter.För att ge utrymme för kunskapsutbyte av de resultat som kommer fram samlas därför berörda personer inom SIGURD vid några tillfällen per år. Under 2020 har Kunskapsutbyte bestått dels av en SROI-kurs i två delar dels av ett webbsänt seminarium den 19 maj.

Kunskapsutbyte 19 maj 2020 

Mer om kunskapsklustret

Inom projektet SIGURDs fallstudier testas metoden Social Return on Investment (SROI) som en svensk pilot inom stadsutveckling och stadsplaneringsinvesteringar. Men vilka erfarenheter finns det från andra teorier, metoder, forskningsprojekt eller utforskande praktik när det gäller hur effekter och värden synliggörs, beräknas eller värderas? Vad kan vi lära av varandra? Detta vill vi utforska och dela med varandra i Kunskapsklustret om värdeberäkningsmetoder.
Kunskapsklustret är öppet för dig som forskare eller praktiker som arbetar med frågeställningarna och för dig med särskilt intresse för utveckling kring värdeberäkningsmetoder för hållbar samhällsutveckling och som vill vara med att bidra. Välkommen att vara med på utvecklingsresan!

Syftet med Kunskapsklustret är 

•    att samla forskare och praktiker för att tillsammans dela, lära och sprida kunskap om arbetssätt och metoder för att utvärdera, beräkna och värdera olika samhällsbyggnadsinvesteringars utfall, effekter och värden 
•    diskutera, systematisera och öka förståelsen för olika teorier, utgångspunkter, användningsområden och tolkningar 
•    lyfta fram vikten av ett långsiktigt hållbart helhetsperspektiv, där människors livsvillkor och förutsättningar för utveckling är i fokus när vi bygger och utvecklar städer och samhällen. 

Från april 2020 till februari 2021 genomför vi en serie kunskapsklusterträffar. Dessa träffar ska också bidra till en fördjupad behovsanalys och etablering av ett intressentnätverk som vi hoppas lägger grunden för en fortsatt uppbyggnad och utveckling av ett nationellt kunskapskluster.  

Kompassen doughnut planetära gränser

 

Utgångspunkt och teman 2020

Utgångspunkten för kunskapsklustret är människors livsvillkor och samhällets hållbara utveckling utifrån Agenda 2030. Inspiration hämtas också från modellen nedan, en kompass för en framtida ekonomi, också känd som the Doughnut economy, utvecklad av ekonomen Kate Raworth. 
Kompassen handlar om utrymmet mellan de planetära gränserna (Rockström et al 2009), planetens miljömässiga tak och den social grundtrygghet som alla människor bör har tillgång till. Utrymmet mellan grunden och taket är det säkra och rättvisa utrymmet för mänskligheten – som bygger på en inkluderande hållbar ekonomisk utveckling

Läs om kunskapskluster SIGURD PDF (värdeberäkningsmetoder för samhällsbyggande).
Anmäl gärna ditt intresse till jenni.stromstad@gu.se

Kunskapsklusterträffar 2020-2021

 

25 februari 2021- Inställt! 

Kunskapsklustret i februari har tyvärr blivit inställt. Vi välkomnar er till projektets avslutningskonferens den 20 maj 2021 istället. Mer information kommer. 

24 september 2020 - social sammanhållning, tillit och trygghet

Kunskapsklusterträffen hölls den 24:e september och handlade om social sammanhållning, tillit och trygghet.Vad är egentligen socialt kapital och hur viktigt är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Det och mycket mer fick vi svar på vid tre intressanta frågeställningar och fyra föreläsningar.

Program för 24 september klicka här

16 juni 2020 -  naturens värde, miljö och hälsa

Det tredje tillfället fokuserade vi på gröna värden och dess läkande kraft,  synliggörande och värdering av ekosystemtjänster, hållbarhetsbedömning genom multikriterieanalys och om ekologisk kompensation, samt värden, värdering och värderingar från olika ekonomiska perspektiv.

Program för kunskapsklusterträff 16 juni, klicka här.

3 juni 2020 – tillgänglighet och rörlighet i staden

Det här tillfället handlade om skolan och sektorplaneringens konsekvenser, om vikten av ett rörelserikt vardagsliv och stödjande fysiska livsmiljöer, om erfarenheter att i metoder och beräkningar inkludera sociala nyttor för att visa på hållbar avkastning på investeringar samt om verktyg för att mäta sociala värden. 

Program för kunskapsklusterträff 3 juni , klicka här

21 april 2020 - orientering av olika metoder

Kunskapsklustrets första möte samlade cirka 50 personer via ZOOM och temat var förutom en introduktion till SIGURD projektet och om SROI-metodiken som används i fallstudierna en orientering av några metoder för samhällsekonomisk bedömning som används idag. Bland annat kostnads- nyttoanalyser, angreppssättet Shared Value, ett exempel på beräkning av stadsbyggnadskvaliteter samt samlad kunskap om sociala investeringsbedömningar.

Program, presentationer och inspelade föreläsningar för kunskapsklusterträff 21 april, klicka här (PDF).

Files

  • Program SIGURD Kunskapskluster 16 juni 2020 PDF
  • Program SIGURD Kunskapskluster 3 juni 2020 PDF
  • Inbjudan syfte och upplägg kunskapskluster SIGURD PDF juni 2020
  • Program Kunskapskluster SIGURD 21 april 2020 PDF
  • Inledning Anna-Karin S Ehn och Jenni Strömstad Kunskapsklusterträff 21 april 20 PDF