(1)

Kunskap och lärande 

Projekt SIGURD vill öka kunskapen om det samhällsekonomiska värdet av stadsplaneringsprojekt. Med utgångspunkt i SROI-analyser (social return of investment) kommer projektet att sprida kunskap om nya arbetssätt och metoder inom stadsplanering för en hållbar samhällsutveckling.

Projektet SIGURD kommer genomföra ett antal Kunskapskluster-träffar, som samlar forskare och praktiker för att utveckla nya kunskaper. Syftet är att systematisera och sprida forskning och erfarenheter av effektmätningsmetoder och värdeskapande styrning av stadsutvecklingsprocesser. 
Allteftersom projektet fortskrider kommer resultat att publiceras på denna sida, bland annat i form av en forskningsöversikt och delrapporter från fallstudierna.

Bild källa: Pixabay