(2)

SIGURD - Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden 

SIGURD syftar till att skapa kunskaper och arbetssätt kring värdeberäkning i stadsbyggnadsprocesser samt om hur dessa kan samspela med styrprocesser och exploateringskalkyler. Med målet att skapa förutsättningar för mer välgrundade beslut och för att motivera förebyggande satsningar som stärker människors livskvalitet och förbättrar miljön.

Investeringar i den byggda miljön påverkar en mängd samhällsfunktioner och fysiska strukturer som har betydelse för människors livsvillkor i form av till exempel hälsa, välmående, tillgänglighet, delaktighet, trygghet, tillit, sysselsättning och ekosystemtjänster. Det krävs dock nya sätt att mäta och värdera sådana investeringar i syfte att vi fullt ut och över tid ska kunna förstå kostnader och intäkter av sådana satsningar. Detta är viktigt inte minst med tanke på att många sociala och miljömässiga investeringar kortsiktigt ger ett negativt utfall i ekonomiska kalkyler, samtidigt som de långsiktigt kan ge positiva sådana utfall genom att utgöra en form av social investering.
 

Projektupplägg - testbäddar
Under ledning av RISE och i samarbete med White arkitekter, Ekan Management, Mistra Urban Futures, Göteborgs stad och Borås stad kommer det inom SIGURD att utvecklas kunskaper och arbetssätt kring stadsbyggnadsprojekt som sociala investeringar. I Borås och Göteborg etableras testbäddar på stadsdelsnivå inom vilka etablerade styr- och samverkansprocesser studeras och metoder för värdeberäkning utvecklas och testas. I detta ligger också fokus på samspelet mellan värdeberäkning och styrning, det vill säga hur värdeberäkningsmodeller kan hitta hem i och förbättra existerande styr- och samverkansprocesser. Genom Mistra Urban Futures etableras också ett nationellt kunskapskluster som ska samla aktörer och kunskaper inom området med syfte att generera lärande inom området och jobba med kapacitetsbyggande på ett nationellt plan.

Läs mer hos RISE

Illustratör bild: Jaqueline Forzelius

Projektmedlemmar

  • Anna-Karin Stoltz Ehn

    Anna-Karin Stoltz Ehn är projektledare/process manager för forsknings- och innovationsprojekt avseende hållbar stadsutveckling vid RISE Research Institutes of Sweden. 

    Kontakta mig
Stefan Molnar

Stefan Molnar, PhD candidate, RISE Research Institute of Sweden & Chalmers University of Technology

Marcus Jahnke

Marcus Jahnke is Group Manager at RISE Research Institutes of Sweden.

Therese Balksjö

Therese Balksjö is Senior Researcher at RISE Research Institutes of Sweden.