(4)

Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS

KAIROS är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension. Utgångspunkten för projektet är det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer nya krav på delaktighet och medskapande.

Projekt KAIROS har utvecklat kunskaper och synvändor för rättvisa och socialt hållbara städer genom att kombinera en teoretiskt vetenskapligt förankrad kunskap med erfarenhetsbaserad kunskap (så kallad transdisciplinär kunskapsproduktion) på ett sätt som kan göra skillnad och bidra till önskvärd samhällsförändring. Forskningsgruppen KAIROS har valt att presentera slutsatser från de vetenskapliga kunskapsunderlagen i form av åtta stycken synvändor som handlar om de sätt på vilka vi måste tänka och göra annorlunda. Med dessa synvändor vill KAIROS inspirera till att, genom medskapande med grannar, politiker, tjänstepersoner, privata aktörer, föreningar och forskare, verka för den förändring som behövs för en rättvis och socialt hållbar utveckling. Med synvändorna sätts ljuset på en ny färdriktning, och därigenom ökar förutsättningarna för att se på världen på ett annat sätt och ger plats för röster som inte brukar höras.

KAIROS-projektet presenterar sin huvudrapport på en spridningskonferens 29 augusti. Rapport, synvändor och videopresentationer finns tillgängliga nedan under 'Publikationer' och 'Filer'.

Huvudrapport

KAIROS-projektets huvudrapport finns för nedladdning som pdf och som e-bok (formatet epub) nedan, se under 'Publikationer'. E-boksversion (.epub) är speciellt lämpad för läsning i smartphones, på läsplattor, som iBooks mm. I E-boken är synvändorna redan med. 

Synvändor

Som en del av slutrapporten finns åtta synvändor, kunskapssammanställningar som talar för behovet av att ändra synsätt. Vi har lånat begreppet synvändor från författaren Elisabet Hermodsson som med det vill förmedla att vår tids världsbild inte längre är adekvat för vår tids problem. Hon menar att vi måste ändra världsbild för att rädda världen, eftersom den bild vi gör oss av världen påverkar världen.

Synvändorna kan laddas ner som pdf eller i e-boken. Klicka på länkarna efter resp titel, eller på "Ladda ner" under rubriken "Filer" längst ner på sidan. Synvändorna finns också presenterade i en var sin film, se nedan.

Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet. Om behovet av en inkluderande och medskapande stadspolitik [pdf]

Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge [pdf]

Synvända 3: Från ett renodlat marknadstänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling [pdf]

Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan [pdf]

Synvända 5: Från ett arbete för medborgarna, till ett arbete av och med medborarna. Om behovet av civilsamhällets hela bredd i deltagandet. [pdf]

Synvända 6: Från formella till reella möjligheter – om behovet av en bred jämlikhetsprincip [pdf]

Synvända 7: Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta. Om behovet anv en ny samhällsstyrning och med mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning [pdf]

Synvända 8: Från inbjuden dialog till medskapande demokrati. Om vägar till ett aktivt medskapande på lokal nivå [pdf]

Alla synvändor presenteras i varsin film på ca 8-15 minuter. Det finns också en inledande film på 8 minuter som ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat, presenterad av projektledarna Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och Åsa Lorentzi, processledare i Göteborgs Stad, ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat.

 

Projektledarna Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och Åsa Lorentzi, processledare i Göteborgs Stad, ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat.

 

Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet, presenterad av Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och projektledare för KAIROS-projektet

 

Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge, presenterad av Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götaland och KAIROS, och Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och projektledare för KAIROS-projektet

 

Synvända 3: Från ett renodlat marknadstänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling, presenterad av Lars Paulsson, regionutvecklare, Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen

 

Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan, presenterad av Lars Havstad, Center för Skolutveckling, Göteborgs stad, och Åsa Lorentzi, Göteborgs stad och projektledare KAIROS

 

Synvända 5: Från ett arbete för medborgarna till ett arbete av och med medborgarna, presenterad av Malin Widehammar, samordnare, Staden vi vill ha och projekt KAIROS, och Gabriella Olofsson, konsult barns rättigheter, deltagande och demokratifrågor

 

Synvända 6: Från formella till reella rättigheter, presenterad av Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götaland och projekt KAIROS

 

Synvända 7: Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta, presenterad av Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götaland och projekt KAIROS, och Åsa Lorentzi, Göteborgs stad och projektledare KAIROS

Synvända 8: Från inbjuden dialog till medskapande demokrati, presenterad av Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare, Göteborgs universitet och projektledare KAIROS, och Sanna Isemo. M.Sc. student, Göteborgs universitet

Vad hände sen?

Läs berättelsen om vad som hände sen - efter projektet avslutats Ändrade synsätt kan skapa socialt hållbara städer. 

Mer om KAIROS - tidigare publikationer och filmer - har samlats på en särskild sida.

Publikationer

Abrahamsson, H., Guevara, B. & Lorentzi, Å. (red). (2016). Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. KAIROS slutrapport [E-reader Version]. Gothenburg: Mistra Urban Futures.  
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Abrahamsson, H., Guevara, B,. Lorentzi, Å. (red). (2016). Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. (Mistra Urban Futures Rapport 2016:1).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Widehammar, M. (2015). Röster om mötet mellan civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg: Hinder, positiva exempel och möjliga förändringar. (Mistra Urban Futures Reports 2015:23).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Lorentzi, Å. och Olofsson, G. (2015). Dialog om möjliga handlingsutrymmen för förändring: Eftertankar från KAIROS dialogdag 10 juni 2015. (Mistra Urban Futures Report 2015:20).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Isemo, S. (2016). Urbant medborgarskap - En möjlighet till ökad social och politisk delaktighet för människor som bor, vistas och verkar i staden. (Mistra Urban Futures Report 2015:22).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet
  • Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge
  • Synvända 3: Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling
  • Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan
  • Synvända 5: Från ett arbete fr medboragrna, till ett arbete av och med medborgarna