(2)

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan på både lokal, regional och nationella nivå. Samtidigt råder oklarhet i vad begreppet social hållbarhet i samhällsplanering innebär i praktiken. Därför är behovet av och potential för samverkan stort. 

Genom att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag, koncept och förhållningssätt samt testa och utvärdera metoder och arbetssätt finns en möjlighet att konkretisera och följa upp arbetet med social hållbarhet på ett mer strukturerat sätt. Det kan i sin tur leda till underbyggda och väl genomtänkta beslut som gynnar rättvisa och inkluderande kommuner och regioner.

Kunskap och verktyg för social hållbarhet

Projektet bygger på resultaten från projektet Dela[d] Stad, där en slutsats var att det behövs mer kunskap och verktyg för att säkerställa att samhällsplanering på kommunal och regional nivå verkligen leder till minskade rumsliga orättvisor. Kunskapen bland tjänstemän och politiker behöver stärkas, både vad gäller förståelsen för betydelsen av hur vi planerar och bygger, men också för att förbättra kommunikationen med andra aktörer så som näringsliv, civilsamhälle, medborgare och myndigheter. 

Projektet bygger också på projektet KAIROS (Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer). Slutsatserna från KAIROS är formulerade i så kallade synvändor, som handlar om hur vi måste tänka om och göra annorlunda. Med dessa synvändor vill KAIROS inspirera till att verka för den samhällsförändring som behövs för en rättvis och socialt hållbar utveckling, genom medskapande med politiker, tjänstepersoner, privata aktörer, föreningar, forskare och medborgare. 

Kunskapsöversikt – ett första steg

Resultaten från projektet Dela[d] stad och KAIROS kommer att födas in i den kunskapsöversikt som ska tas fram. Kunskapsöversikten är ett första steg i vad som sedan planeras att utvecklas till ett eller flera projekt. Arbetet som sker i samarbete med kommuner, kommunalförbund/delregioner och regioner, myndigheter och forskningsaktörer ska kartlägga vad vi vet i nuläget (nationellt och internationellt) och hur ett fortsatt arbete för att bidra till social hållbarhet genom samhällsplanering och samhällsbyggnad skulle kunna se ut.

Kunskapsöversikten ska kartlägga befintlig forskning och praktiska erfarenheter, metoder och verktyg samt identifiera kunskapsluckor och vilka metoder eller arbetssätt som är lämpliga att arbeta vidare med.

Frågeställningar som kunskapsöversikten ska besvara är:

  1. Vad innebär social hållbarhet i samhällsplanering, på lokal, regional och nationell nivå? Vilka aspekter, värden och definitioner lyfts fram?
     
  2. På vilket sätt integreras sociala aspekter/social hållbarhet i samhällspaneringsprocesser? Vilka metoder, analyser, policys används idag och på vilket sätt? Vilka indikatorer används i processerna? Vilka konsekvenser får olika verktyg, metoder och strategier?
     
  3. Vilka kunskapsbehov finns inom forskning och praktik? Behövs nya metoder, verktyg eller samverkansformer?

 

Kunskapsöversikten förväntas vara klar under hösten 2017.

Publikationer

Ström, L., Molnar, S., Isemo, S. (2017). Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv - en kunskapsöversikt. Mistra Urban Futures Report 2017:4.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief