(2)

Dialogen formar framtidens Gråbo

Vad är framgångsrika dialogprocesser i stadsplanering? 

Det finns ett stort behov av kunskap och metoder för hur medborgardialoger kan genomföras på ett framgångsrikt sätt gällande olika aspekter av stadsutvecking. Projektet är designat som ett samarbete mellan akademin, det är huvudsakligen ett doktornadprojekt vid Chalmers Arkitektur, och Lerums kommun. Genom följeforskning har forskaren följt och observerat flera organisatoriska förändringar inom Lerums kommun (en ny politisk kommission, en nybildad organisation för medborgardeltagande i samhället Gråbo och ett forum för möten, där alla offentliga tjänstemän som arbetar med Gråbo på olika sätt, bjuds in för att gemensamt hitta överlappande kunskap och kunskapsgap) och har haft möjlighet att både rapportera tillbaka framgångsfaktorer och uppkomna missförstånd. Så också mer allmänna upptäckter som har kunnat förändra Lerums sätt att arbeta med deltagande.        

Deltagande i planering är aktuell fråga och forskningsämne, eftersom deltagande på lokal nivå liksom i policy-formulerande på global nivå, krävs för att möta de utmaningar vi har när det gäller hållbarhet och resursomfördelning. Studien av Lerums ansträngningar med ett ökat medborgerligt deltagande, ställer alltså frågor om deltagande för hållbarhetens skull. Studier om deltagande i planering har gjorts förut, så en relevant fråga är om tidigare resultat om framgångsrikt deltagande förtfarande är giltiga? Eller behövs ny kunskap? Yrkesrollen som planerare, har studerats i relation till framgångsrikt deltagande i planering och enligt tidigare resultat, har planerarens expertis visats ovärderlig i fråga om facilitering och tolkning av material i dialogprocessen.   

Projektet i Gråbo, har både studerat dagens praktik, genom följeforskning, samt jämfört det med litteratur kring tidigare studier om deltagande. 

Ny kunskap  

Eftersom projektet har utförts i nära samarbete med Lerums kommun, så har följeforskningens resultat direkt kunnat implementeras i kommunens praktik.

De akademiska resultaten finns presenterade i publikationer och filer här nedan. En doktorsavhandling blir det slutliga resultatet. 

Spridning av resultat:

  • Handledning och föreläsningar på masternivå, Chalmers Arkitektur 2011-2014
  • Intervjuer med politiker, invånare och tjänstemän i Lerum
  • Deltagande i ett nätverk av kommuner och forskare om dialog och deltagande sammankallade av GR och Mistra Urban Futures 
  • Konferenspresentation vid Changing Cities Skiathos Greece, juni 2013
  • Urban Lunch-time at the City Museum of Gothenburg om narrativ, 2013
  • Deltagande i konferens hållen av Tällberg Foundation (Handslag), 2012
  • Deltagande i konferens hållen av SALAR (SKL) om utbyte av erfarenheter mellan kommuner, 2014 

Om projektet i Gråbo

Lerum kommun har gjort en stor satsning på hållbar utveckling, visionen är att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. En stor del av det arbetet sker i Gråbo. För att leva upp till de högt ställda målen kring hållbarhet måste Gråbos invånare vara med i processen. Kommunens beslutsvägar kan däremot ofta uppfattas som mer eller mindre påverkbara. Att eftersträva ett större medborgardeltagande och inflytande kan ge nya möjligheter och motivation för hållbara och klimatsmarta livsmönster. Dialog, samverkan och att bygga upp en förmåga bland boende ses därför som självklart i arbete i Gråbo.

Doktorsavhandling

Lisa Bomble presenterar sin avhandling Communicative Interfaces for Planning fredag 2 september 2016 i Göteborg. Läs intervjun med Lisa om avhandlingen (på engelska).

 

Publikationer

Bomble, L.,(2016). Communicative Interfaces for Planning - Social learning in participatory local networks in a Swedish context. Chalmers University of Technology, Department of Architecture, Doctoral Thesis
Location:
Type: Akademisk avhandling
Bomble, L. (2013). Lost in interpretation: how narratives are interpreted into data in participatory planning processes in a Swedish context. In A. Gospadini (ed.), Book of Abstracts of the International Conference on 'Changing Cities': Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions. Skiathos Island, Greece: The Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)

Filer

  • En förstudie kring medborgardialog
  • Rapport: Hur går det? - februari 2013
  • Rapport: Hur går det? - januari 2014