Publicerad:

Politisk delaktighet och rätten till staden

Rapport från en Workshop med Dimitrios Roussopolos, Montreal Urban Ecology Centre.

I mitten av september besökte Dimitrios Roussopulos Göteborg på inbjudan av den framväxande sociala rörelsen Staden vi vill ha. Dimitrios är en välkänd miljöekonom och gräsrotsaktivist från Montreal, Canada och en av grundarna till Montreal Urban Ecology Centre (MUEC). Syftet med besöket var att stödja Staden vi vill ha i dess arbete med en medborgarstämma genom dela med sig av erfarenheterna från vad som gjorts i Montreal för att demokratisera demokratin. Under besöket arrangerade projektet Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS, ABF, Studiefrämjandet och Göteborgs Universitet öppna föreläsningar, workshops och seminarier.

Under den workshop som KAIROS arrangerade den 19 september i Göteborg berättade Dimitrios Roussopolos om Monterals resa mot att skapa politisk delaktighet och stärka invånarnas rätt till staden.

Montreal - Fördjupa demokratin och öka invånarnas politiska delaktighet

Beslutet av att fördjupa demokratin och öka invånarnas politiska delaktighet i Montreal föregicks av en stadsdelsreform som medfört behov av att flytta det politiska beslutsfattandet närmare invånarna. Samtidigt upplevde många av stadens invånare att globaliseringen förändrat villkoren för en demokratisk maktutövning. Fler politiska beslut fattades genom partnerskap och nätverkssamarbete mellan politiker och viktiga ekonomiska aktörer vilket reducerade invånarnas utrymme för delaktighet.

Enskilda medlemmar i MUEC fick 2001 i uppdrag av staden Montreal att bidra till framtagandet av ett fördrag, ett slags samhällskontrakt som skulle tydliggöra invånarnas rättigheter och skyldigheter (Montreal Charter). Inspiration hämtades från den charter för att säkerställa de mänskliga rättigheterna för de som bor och vistas i staden och som vuxit fram i Europa på initiativ av United Cities and Local Governments (UCLG) som har sin bas i Barcelona (European Charter for the safeguarding of human rights in the city).

Den politiska ambitionen

Montreals politiska ambition sammanföll i tiden med rön från amerikansk forskning kring ”empowered participatory governance” och som utifrån olika exempel visade på de institutionella förhållanden som krävdes för att en decentralisering av beslutsfattandet skulle möjliggöra en fördjupad demokrati. En sektorsövergripande koordinationsfunktion inom förvaltning på central nivå liksom ett delaktigt lokalt baserat civil samhälle ansågs som viktiga förutsättningar. Inspiration hämtades också från arbetet med en deltagande budget som utvecklats i Porto Alegre, den stad i Brasilien som kommit att bli till en fast punkt för den framväxande globala rättviserörelsens sociala forum. Den deltagande budgeten utgjorde ett sätt för att inom ramarna för den representativa demokratin möjliggöra den maktdelning som ansågs nödvändig för att få till stånd önskad delaktighet från stadens invånare.

Säkerställa invånarnas rättigheter och skyldigheter

Montreals stad utvecklade den europeiska chartern som syftade till att säkerställa invånarnas rättigheter med att också inkludera invånarnas skyldigheter. Därmed blev det också möjligt att utforma chartern till ett juridiskt bindande dokument som omfattade alla som bor och vistas i staden oavsett om de är kanadensiska medborgare eller inte. Därutöver skapades en organisatorisk infrastruktur för att i praktiken medge ökad politisk delaktighet och ansvarsutkrävning. Den gav invånarna rätt att kalla stadens makthavare till rådslag för varje fråga som samlade 15000 namnunderskrifter (Right to initiatativ to public consultations). Den medförde också tillsättandet av en ombudsman för att hantera de klagomål som invånarna kunde framföra om deras rättigheter inte respekteras. Sammantaget medgav denna infrastruktur och dess tre grundpelare att invånarna fick sin röst hörd och att invånarnas individuella rättigheter genom politiska samtal kunde kopplas samman och vägas ihop med samhällsnyttan i stort. Tanken var att bemäktiga (empower) såväl stadens makthavare som dess invånare.

Framtida utmaningar

De framtida utmaningar som staden står inför när det gäller sina ambitioner att öka invånarnas politiska delaktighet handlar framför allt att nå ut till de mer resurssvaga befolkningsgrupperna och kunna mobilisera dem till fördjupat deltagande. Problemen i detta avseende förväntades förvärras till följd av svårigheterna med att nå politisk enighet om den roll som invånarna i framtiden skall ha när det gällde beslut om budgetens utformning. Företrädarna från MUEC framhåller vikten av den deltagande budgeten för att i praktiken få till stånd den maktdelning som kunde motivera invånarna till politisk delaktighet. Deras erfarenheter bekräftas av forskningslitteraturen. Flera politiker och tjänstemän har å sin sida upplevt hur de olika pilotprojekt som genomförts med deltagande budget medfört en maktförskjutning som de menar hotar den representativa demokratin.

Den diskussion som Dimitrios presentationer gav upphov till knöt på många sätt an till KAIROS-projektets arbete med att finna arbetssätt för ett ökat medskapande mellan stadens makthavare och invånare. Situationen i Montreal påminner på flera sätt om Göteborg. Därtill kommer att den senaste tidens mutskandaler ytterligare har minskat tilliten till stadens makthavare och skapat behov av innovativa sätt för att återupprätta den sociala tilliten.

Inspiration för Göteborg

Dimitrios besök inspirerar KAIROS att fundera vidare på i vilken utsträckning som Göteborgsprinciperna för dialog skulle kunna kompletteras med en liknande charter. Även i Göteborg har invånarna fört fram önskemål om en deltagande budget under det arbete med Medborgarstämman som Staden vi vill ha tagit initiativ till. En deltagande budget skulle kunna tänkas kunna utgöra ett sätt för att, inom ramarna för den representativa demokratin, få den maktdelning till stånd som krävs för ökad politisk delaktighet.

Länkar som ger möjlighet till fördjupning

Frågor?

Kontakta Hans Abrahamsson, Projektledare KAIROS, Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Hans Abrahamsson, Project leader, KAIROS, Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se