Publicerad:

Är demokrati tillräckligt?

Intresset för medborgardialog och inflytande ökar. Men varför är det viktigt, räcker det med demokrati? Olika former av dialog med medborgarna ger möjlighet till ett ökat deltagande i demokratiska processer vilket är positivit, såväl ur individens som ur samhällets synvinkel. Men finns det fler aspekter att beakta? Mistra Urban Futures har flera projekt och aktiviteter som bidrar med ny kunskap på området.

Riskerar vi att sätta demokratin ur spel?

Ända sedan Aristoteles har det betraktats som positivt för både individen och samhället att medborgarna är delaktiga. Men det finns också de som är kritiska och hävdar att det finns en risk att den representativa demokratin urholkas eftersom enskilda grupper som deltar kan få oproportionerligt stort inflytande. Andra utmaningar är inte bara att informera och lyssna på medborgarna utan att faktiskt involvera dem i beslutsprocessen. Forskningsområdet är svåröverskådligt därför att det inte finns några kontrollgrupper och inga variabler som kan jämföras mellan olika studier - eftersom alla planeringsprocesser är olika.

Medborgarna är experter

”Lyssna till invånarnas berättelser, de är experter på sitt område. De har dessutom förmågan att se helheten, något som ofta kommunen har svårt med”, säger Lisa Bomble, projektledare för Följeforskning av Gråbo ett projekt i Göteborg och doktorand på Chalmers. En amerikansk forskare påstår att den enskilt mest effektiva åtgärden en planerare kan införa för att få bättre och fler genomförda beslut är att bjuda in fler människor att delta i planeringsprocessen så tidigt som möjligt.

Ett steg längre

Mistra Urban Futures arbetar med dialog och medborgardeltagande i många olika projekt och aktiviteter. I Kisumu, Kenya pågår ett projekt om Ekoturism där en del handlar om att föra en dialog med medborgarna om hur olika platser kan utvecklas. Medborgarna kommer även att delta i själva arbetet med att utveckla området. När ekoturism blir en möjlighet till försörjning ökar den lokala kapaciteten och sysselsättning skapas i samma takt. I Sverige har en kunskapsöversikt genomförts som bygger på Delegationen för hållbara städers och Stadsbyggnadsdialogens arbete. I Manchester har plattformen arbetat med lokala organisationer för att fånga invånarnas berättelser om hållbarhet. En utställning arrangerades i november, Sustainable Stories, där allmänheten bjöds in att dela med sig av sina åsikter om vad de vill göra sin stad mer rättvis, grön och tät.

Kraftfullt verktyg

Använt på rätt sätt kan medborgardialog vara ett kraftfullt verktyg för att utveckla hållbara städer. När städer utvecklas görs det inte för att vi vill ha fler byggnader eller vägar utan för människorna som bor i städerna ska få det bättre, deras åsikt är alltså avgörande. Medborgardialog är ett väldigt komplext område och mer kunskap behövs. Därför är det en viktig del av Mistra Urban Futures kunskapsproduktion och en del av pusslet att utveckla rättvisa, grön och tät städer.

Mistra Urban Futures projekt och aktiviteter