(8)

Den lärande staden

När en stadsdel rustas upp förändras ofta områdets sociala sammansättning. Låginkomsttagare och små företag i området förflyttas och ersätts av familjer och individer med högre inkomst. Stora satsningar på ett område i staden kan även resultera i att andra stadsdelar glöms bort. Empowerment är ett sätt att hantera den sociala uppdelningen i dessa förbisedda områden. Empowerment handlar om att få boende att lära sig hur processerna kring stadsutveckling fungerar och vad det innebär för dem. I och med denna kunskap kan intresset och motivationen för att delta i stadsutvecklingsprocesser växa fram. Förhoppningen är att detta resulterar i större delaktighet, något som gynnar både den enskilde individen, området och staden i sin helhet.

Gentrifiering

I den globala konkurrensen om investeringar drabbas många städer av just gentrifierings-processer med starkt fokus på att utveckla vissa områden medan andra delar blir eftersatta. Detta är en process som förstärks av att den offentliga sektorn försvagas. Det finns olika typer av respons på den här utvecklingen. Inom planeringsteorin beskrivs dessa som en ´kommunikativ vändning´ som påbörjades i och med att visionen om hållbar utveckling började implementerades i slutet av 1980-talet. Detta är en mycket kort bakgrund till varför frågor om ´empowerment´ anses ha ett stort värde när det gäller planering och förvaltning. Man ser empowerment som en kraft som kan frigöra energi där invånare alltså betraktas som en av de viktiga aktörerna i governanceprocesser som syftar till att utveckla staden.

Kultur för deltagande och lärande

Syftet med pilotprojekt har varit att utveckla en ´kultur för deltagande och lärande´, dvs kapacitetsbyggande processer, direkt kopplat till förändringar i området Hammarkullen i Göteborg. En kapacitetsbyggande process innebär att agera på ett sådant sätt att det underlättar för involverade aktörer (invånare, praktiker, forskare, lärare, studenter, mfl) att öka sin gemensamma förmåga att bidra till förändring — social såväl som fysisk. Projekt har fokuserat på att invånarnas involvering i dessa kapacitetsbyggande processer.

Kapacitetsbyggande processer

Projektet har skapat och stöttat former för invånare att delta i stadsutvecklingsprocesser på olika nivåer genom olika forum för kontaktskapande och nätverkande. De kapacitetsbyggande processer som projektet arbetat med är följande.

  • Hammarpark som demokratiprojekt
  • Mötesplatsen — en kapacitetsbyggande process
  • Utveckling Nordost UNO i dialog med invånare
  • 62b — Folkets kulturens och lärandets hus
  • Centrala Älvstaden — hela stadens angelägenhet
  • Arkitekturpedagog möter förskolebarn
  • Ungdomsforskning — en film om Angered
  • Plus_plus hus: Energi och sociala aspekter möts
  • Didaktik för medborgarskap i grundskolan
  • Konferensen Från integration till samhällsbyggande

Resultat

Kreativitet och en process som underlättar skapande, tillit mellan deltagarna och en process som är respektfull, tillåtande och varm är några av de aspekter som kännetecknar en kultur för deltagande och lärande där invånare deltar. Processen bör även vara blandad i den mening att många olika aktörer (invånare, tjänstemän, forskare, lärare, studenter, m.fl.) deltar och även blandad när det gäller kön, etnicitet, ålder, klass, inkomst etc. Kulturen karaktäriseras även av ´celebration´ — att fira olika steg i processen som en väsentlig del i att skapa en kreativ miljö där tillit utvecklas. Omgestaltning är ett begrepp som projektet myntat för att beskriva den förändring som vissa institutioner i Hammarkullen verkar genomgått. Projektet resultat består bland annat av en hemsida som är en resurs för alla olika typer av intresserade professionella: anställda i kommun och högskola såväl som medborgare. Läs mer på http://urbanempower.se

Fotograf bild Eeva Bolin: Mats Udde.

Publikationer

Stenberg, J. (2013). Citizens as Knowledge Producers in Urban Change: Can Participation Change Procedures and Systems? Footprint, 7(13), 131-142.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Stenberg, J., & Fryk, L. (2012). Urban Empowerment Through Community Outreach in Teaching and Design. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3284–3289. doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.052
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Stenberg, J., Fryk, L., Bolin, E., Borg, P., Castell P., Evenås, U. & Larberg, V. (2012). Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning. (Mistra Urban Futures Report). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief