Publicerad:

Nytt EU-projekt ska främja sociala innovationer

Nu lanseras SEiSMiC, ett EU-projekt som ska främja sociala innovationer och ta sig an de urbana utmaningar som EU-länderna står inför. Chalmersforskaren Karl Palmås är en av de drivande personerna bakom Sveriges medverkan i SEiSMiC och de svenska parterna är Mistra Urban Futures och IQ Samhällsbyggnad.

Karl, vad handlar projektet om?

- SEiSMiC, som står för Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities, handlar om att främja sociala innovationer som kan hjälpa oss möta de urbana utmaningar som EUs medlemsländer står inför. Med social innovation menas innovativa sätt att lösa samhällsproblem, vilka ofta startar från småskaliga experiment, och utvecklas i samspel mellan civilsamhälle, stat och näringsliv. Ibland beskrivs crowdfunding som en social innovation. Tillväxtverket har lyft fram Rättviseförmedlingen som ett annat exempel. Projektet ingår i EUs sjunde ramprograms fokus på "Science in Society", vilket avspeglas i att det även utgör en medborgarbaserad inventering av stadsrelaterade problem och potentiella lösningar på dem.

Hur koordineras ett projekt med så många länder och parter?

- Rent praktiskt innebär projektet att tio nationella nätverk, ett i varje deltagande land, skapas. I dessa nätverk, som består av flera olika intressenter och medborgare, diskuteras varje lands lokala utmaningar och sociala innovationer. Detta arbete sammanförs och korsbefruktas sedan med arbetet som pågår i andra nationella nätverk. I Sverige administreras nätverket av Mistra Urban Futures - representerat av Joakim Forsemalm, Göteborgs universitet och jag - samt IQ Samhällsbyggnad.

Projektet lanseras i Bryssel slutet av november, vad händer då?

- Det svenska nätverket hade sitt startmöte den 22e augusti på Färgfabriken i Stockholm, och i Bryssel den 24e och 25e november kommer svenska representanter möta representanter från andra länder. Det blir alltså det första öppna transnationella mötet i projektet och i dessa kommer hela EUs urbana utmaningar och tillhörande sociala innovationer presenteras och diskuteras.

Hur kommer ni sedan att fortsätta arbetet?

- Efter Bryssel ska det svenska nationella nätverket ses igen för att driva en viss delfråga framåt. Tanken är att varje nationellt möte ska åtföljas av ett transnationellt möte, där samma delfråga diskuteras.

Hur hoppas ni att forskningen ska påverka samhället?

- Projektets ansats - "samhälleligt deltagande i vetenskap" och "ömsesidigt lärande" - medför att forskningen i högsta grad redan är en del av samhället. Samtidigt är detta inte tillräckligt för att skapa förändring kring de utmaningar som våra städer står inför. Det gäller ju att omvandla denna gemensamma kunskap till gemensam handling. På ett mer övergripande plan ser jag även att projektet kan bidra till kunskapen om hur en stor politisk entitet som EU kan främja och förlösa social innovation.

Om SEiSMiC

SEiSMiC, Societal Engagement i Science, Mutual Learning in Cities, fokuserar på social innovation, mobilisering och ömsesidigt lärande i en urban kontext. Projektet är en plattform för diskussioner och för att hitta vägar till en integrerad stadsutveckling. 13 parter från 10 europeiska länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, Turkiet och Storbritannien är involverade.

De nationella nätverk som etableras i de deltagande länderna har som avsikt att engagera samhället i den urbana forskningen. Nätverken kommer att inkludera intresseorganisationer, media, skolor, muséer, universitet, forskningscentrum, företag och beslutsfattare. Genom nätverken och skapas en strukturerad dialog och även en länk mellan akademi och samhälle samt ett samhällsengagemang inom urban forskning.

Det övergripande målet med projektet är skapa inflytande på utlysningar och initiativ på EU-nivå i allmänhet och på Europeiska unionens Urban Europe and Joint Programming Initiative i synnerhet.

Om Karl Palmås

Karl Palmås är docent vid avdelningen MORE på Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.

Läs mer

SEiSMiC projektsida 
Pressinbjudan: Konstutställning om drömstaden startskottet för EU-projekt om sociala innovationer
SEiSMiC International Launching Event
Startmöte i det svenska SEiSMiC-nätverket
 

Foto: Jan-Olof Yxell, Chalmers