(1)

Kunskapsöversikt om metoder för Hållbar platsutveckling 

Bakgrund

Västra Götalandsregionen driver, under perioden 2016 – 2019 projektet Samverkan för regional serviceutveckling – hållbara platser. Medfinansiärer är Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet stödjer platsutveckling som stärker mindre orters näringsliv, serviceutbud och attraktivitet. För en långsiktig och hållbar platsutveckling krävs en bred samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer på platsen. I projektet testas olika metoder för hållbar platsutveckling och de platser som ingår i projektet får utifrån sina unika förutsättningar stöd i processen. Arbetet med att utveckla en plats sker utifrån ett helhetsperspektiv där projektet utgår från en modell som tar upp näringsliv/handel, attraktivitet/social trygghet, infrastruktur och offentlig service. Se bilaga 1. Aktörerna på platsen driver själva platsutveckling.

Mer information: www.vgregion.se/hallbaraplatser

Flera av de frågor som berör mindre orter är också aktuella för delar av större städer, där till exempel vissa förorter står inför utmaningar som liknar dem som mindre orter möter, exempelvis i form av dåligt eller vikande utbud av samhällelig service, livsmedelsbutiker etc. Utifrån arbetet med projektet och andra regionala planerings- och utvecklingsprocesser finns ett behov av en kunskapsöversikt som tar upp forskning och kunskap som berör hur man kan utveckla platser och samhällen med denna typ av problematik.

1) VGR (offentlig sektor) har idag inte utvecklade metoder eller processer för att arbeta tvärsektoriellt och över olika nivåer inom området hållbar platsutveckling.

2) Det saknas en överblick över befintligt kunskapsläge. Kunskap som efterlyses handlar om vilka metoder som har fungerat bra och varför de har gjort det. Vidare efterlyses kunskap om relationen metod och plats. Vilka metoder är lämpliga på olika platser?

3) Arbete sker enligt olika modeller och har olika utgångspunkter (kollektivtrafik, näringsliv, kultur osv). VGR har ingen gemensam bild av hur organisationen bör arbeta som en samlad regional aktör. Vilka lärdomar kan dras av olika arbetssätt? Vilka effekter ger olika arbetssätt?

Parallellt, under 2018, inom Göteborgsplattformen för Mistra Urban Futures pågår arbetet med en kunskapsöversikt om metoder för hållbar platsutveckling.

Forskningsfrågor

Projektet kommer framförallt att fokusera på att undersöka vilken kunskap om metoder för platsutveckling det finns. De formulerade frågeställningarna är följande:

1) Vad innebär hållbar platsutveckling i den västsvenska kontexten? Projektet undersöker hur platsutveckling definieras inom VGR samt inom aktuell forskning.

2) Identifierade metoder för att utveckla en plats är BID (Business Improvement Districts), Kultursystem och IOP (Idéburen Offentligt Partnerskap). Vilken forskning finns om dessa metoder? Vilka andra metoder (till exempel Platsmarknadsföring, Platsutveckling och Cultural planning) används och vilken forskning finns om dessa? 

I de fall det finns befintlig forskning och rapporter:

 • Vilka perspektiv har belysts?
 • Vilka discipliner berörs?
 • Vilka frågeställningar har forskningen adresserat?
 • Vilka olika typer av platser, och platsspecifika utmaningar, har man utgått ifrån?
 • Vilka exempel har forskningen studerat (stad och land)?
 • Vad säger forskningen om huruvida dessa metoder leder till mer socialt hållbar platsutveckling?
 • Hur långt sträcker sig horisonten/utblicken i arbetet med platsen? Tar man hänsyn till en bredare kontext än det avgränsade geografiska området/platsen?

3) Finns det exempel på hur man har arbetat integrerat med stad och land i platsutvecklingen?

4) Vad har bidragit till lyckade insatser? Vad är det man har lyckats med?

5) Vad har bidragit till att insatser har misslyckat?

Förväntade resultat

Resultat kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med hållbar platsutveckling inom VGR. Det kommer också att fungera som underlag för eventuella fortsatta studier inom området. Förväntade resultat är bland annat:

 • Belysning av platsutveckling utifrån både urban och rural kontext.
 • Sammanställning av befintlig forskning på området
 • Sammanställning av erfarenheter och kunskap om området inom offentlig sektor
 • Beskrivning av de modeller/metoder som undersökts (BID, Kultursystem, IOP, Culture planning osv) samt en övergripande sammanställning över de universitet/forskargrupper som arbetar med dessa frågeställningar, i Sverige och internationellt.
 • Ett antal frågeställningar att arbeta vidare med inom Mistra Urban Futures. Möjligheter till spin-offer inom konsortiet.
 • Ett antal fördjupade frågeställningar som behöver undersökas i västsvensk kontext.
 • Undersöka förutsättningarna för ett forskningsprojekt som bygger vidare på kunskapsöversikten. Är frågan aktuell/relevant ur ett svenskt/ nordiskt/internationellt perspektiv. Finns det externa finansiärer där forskningsansatsen passar in?

Projektet ska resultera i en kunskapsöversikt som också kommer att ligga grund för en rapport och vetenskaplig artikel. Ett utkast till rapport kommer att presenteras vid ett rapportseminarium enligt Mistra Urban Futures mallar. Därefter färdigställs en slutlig rapport som i nästa steg också ligger till grund för en vetenskaplig artikel.

Publikationer

Björling, N., Ohlén, B. (2018) Hållbar Platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland. Mistra Urban Futures Report 2018:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Projektmedlemmar

 • Nils Björling

  Nils är arkitekt och universitetslektor på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I sin forskning arbetar Nils med teori- och metodutveckling för planering och rumslig omvandling i en lokal/regional kontext.

  Kontakta mig
 • Björn Ohlén

  Björn är utvecklare i Västarvet, VGR.  Han arbetar med hur natur och kulturarv kan vara en mer integrerad del av den regionala utvecklingen. Björn är en av flera personer i VGR som arbetar med att utveckla metoder och stöd till platsutveckling.

  Kontakta mig
Catharina Gabrielsson