(1)

Kunskapsöversikt om metoder för Hållbar platsutveckling 

Bakgrund

Västra Götalandsregionen driver, under perioden 2016 – 2019 projektet Samverkan för regional serviceutveckling – hållbara platser. Medfinansiärer är Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet stödjer platsutveckling som stärker mindre orters näringsliv, serviceutbud och attraktivitet. För en långsiktig och hållbar platsutveckling krävs en bred samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer på platsen. I projektet testas olika metoder för hållbar platsutveckling och de platser som ingår i projektet får utifrån sina unika förutsättningar stöd i processen. Arbetet med att utveckla en plats sker utifrån ett helhetsperspektiv där projektet utgår från en modell som tar upp näringsliv/handel, attraktivitet/social trygghet, infrastruktur och offentlig service. 

Mer information: www.vgregion.se/hallbaraplatser

Flera av de frågor som berör mindre orter är också aktuella för delar av större städer, där till exempel vissa förorter står inför utmaningar som liknar dem som mindre orter möter, exempelvis i form av dåligt eller vikande utbud av samhällelig service, livsmedelsbutiker etc. Utifrån arbetet med projektet och andra regionala planerings- och utvecklingsprocesser fanns ett behov av en kunskapsöversikt som tar upp forskning och kunskap som berör hur man kan utveckla platser och samhällen med denna typ av problematik.

1) Västra Götalandsregionen (offentlig sektor) har idag inte utvecklade metoder eller processer för att arbeta tvärsektoriellt och över olika nivåer inom området hållbar platsutveckling.

2) Det saknas en överblick över befintligt kunskapsläge. Kunskap som efterlyses handlar om vilka metoder som har fungerat bra och varför de har gjort det. Vidare efterlyses kunskap om relationen metod och plats. Vilka metoder är lämpliga på olika platser?

3) Arbete sker enligt olika modeller och har olika utgångspunkter (kollektivtrafik, näringsliv, kultur osv). Västra Götalandsregionen har ingen gemensam bild av hur organisationen bör arbeta som en samlad regional aktör. Vilka lärdomar kan dras av olika arbetssätt? Vilka effekter ger olika arbetssätt?

Kunskapsöversikt om platsutveckling 

Inom Göteborgsplattformen för Mistra Urban Futures pågick 2018 därför ett arbetet med en kunskapsöversikt om metoder för hållbar platsutveckling - Hållbar platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland.

Syftet med kunskapsöversikten är att belysa både hur arbetet med platsutveckling har utformats inom Västra Götalandsregionen och vilken forskning som finns kring platsutveckling i allmänhet och de metoder/samverkansformer Västra Götalandsregionen prövar i projektet i synnerhet.

Metoderna/samverkansformerna som kunskapsöversikten tar upp är:

Business Improvement District (BID)
Kultursystem
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
Cultural planning. 
Lokalekonomisk Analys (LEA) 

Forskningsfrågor

Projektet har framförallt att fokusera på att undersöka vilken kunskap om metoder för platsutveckling det finns. De formulerade frågeställningarna var följande:

1) Vad innebär hållbar platsutveckling i den västsvenska kontexten? Projektet undersöker hur platsutveckling definieras inom Västra Götalandsregionen samt inom aktuell forskning.

2) Identifierade metoder för att utveckla en plats är BID (Business Improvement Districts), Kultursystem och IOP (Idéburen Offentligt Partnerskap). Vilken forskning finns om dessa metoder? Vilka andra metoder (till exempel Platsmarknadsföring, Platsutveckling och Cultural planning) används och vilken forskning finns om dessa? 

I de fall det finns befintlig forskning och rapporter:

Vilka perspektiv har belysts?
Vilka discipliner berörs?
Vilka frågeställningar har forskningen adresserat?
Vilka olika typer av platser, och platsspecifika utmaningar, har man utgått ifrån?
Vilka exempel har forskningen studerat (stad och land)?
Vad säger forskningen om huruvida dessa metoder leder till mer socialt hållbar platsutveckling?
Hur långt sträcker sig horisonten/utblicken i arbetet med platsen? Tar man hänsyn till en bredare kontext än det avgränsade geografiska området/platsen?

3) Finns det exempel på hur man har arbetat integrerat med stad och land i platsutvecklingen?

4) Vad har bidragit till lyckade insatser? Vad är det man har lyckats med?

5) Vad har bidragit till att insatser har misslyckat?

Resultat

Resultat kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med hållbar platsutveckling inom Västra Götalandsregionen. Det kommer också att fungera som underlag för eventuella fortsatta studier inom området. Förväntade resultat är bland annat:

  • Belysning av platsutveckling utifrån både urban och rural kontext.
  • Sammanställning av befintlig forskning på området
  • Sammanställning av erfarenheter och kunskap om området inom offentlig sektor
  • Beskrivning av de modeller/metoder som undersökts (BID, Kultursystem, IOP, Culture planning osv) samt en övergripande sammanställning över de universitet/forskargrupper som arbetar med dessa frågeställningar, i Sverige och internationellt.
  • Ett antal frågeställningar att arbeta vidare med inom Mistra Urban Futures. Möjligheter till spin-offer inom konsortiet.
  • Ett antal fördjupade frågeställningar som behöver undersökas i västsvensk kontext.
  • Undersöka förutsättningarna för ett forskningsprojekt som bygger vidare på kunskapsöversikten. Är frågan aktuell/relevant ur ett svenskt/ nordiskt/internationellt perspektiv. Finns det externa finansiärer där forskningsansatsen passar in?

Utöver kunskapsöversikten som publicerades 2018 pågår även arbete med en vetenskaplig artikel på ämnet. 

Publikationer

Björling, N., Ohlén, B. (2018) Hållbar Platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland. Mistra Urban Futures Report 2018:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief