Hållbar platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland

Björling, N., Ohlén, B. (2018) Hållbar Platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland. Mistra Urban Futures Report 2018:3

Abstract

Kunskapsöversikten är utvecklad för att ge stöd till projektet Hållbara Platser. Syftet är att belysa både hur arbetet med platsutveckling har utformats inom Västra Götalandsregionen och vilken forskning som finns kring platsutveckling i allmänhet och de metoder/samverkansformer VGR prövar i projektet i synnerhet.
Metoderna/samverkansformerna som pekats ut är: Business Improvement District (BID); Kultursystem; Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP); Cultural planning. Under projektets gång har den relativt nya metodiken för Lokalekonomisk Analys (LEA) uppmärksammats och prövas nu i projektet. Forskning kring dessa metoder har därför studerats särskilt inom ramen för kunskapsöversikten. 

Related publications