(8)

Klimatanpassad stadsstruktur

Sverige kommer att påverkas av klimatförändringarma, oavsett hur framgångsrika åtgärderna för minska växthusgasutsläppen är. För att minska riskerna och ta tillvara på möjligheterna med ett förändrat klimat behöver klimatanpassning integreras i städers planerings- och uvecklingsarbete.

Attack, reträtt och försvar

Pilotprojektet Klimatanpassad stadsstruktur har undersökt hur tre olika klimatanpassningsstrategier — attack, reträtt och försvar — kan användas i samband med planering och utveckling av Frihamnsområdet i Göteborg. Fokus har varit på hur stadsdelens planerade bebyggelse kan klimatanpassas till en stigande havs- och vattennivå. Projektet har undersökt hur de tre olika klimatanpassningsstrategierna påverkar områdets hållbara utveckling, d.v.s. vilka de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna blir.

Projektet har arbetat transdisciplinärt, vilket innebär ett gränsöverskridande samarbete mellan praktiker och forskare från olika ämnesdiscipliner. Skisser för de olika strategierna togs fram och används som diskussionsunderlag på de workshops och fokusgrupper som genomfördes, där både forskare och praktiker deltog.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling

Tre workshoppar har anordnats med fokus på ekologisk, ekonomisk respektive social hållbar utveckling i Frihamnen, och under varje workshop diskuterades de tre strategierna gemensamt av praktiker och forskare i fokusgruppsformat i syfte att lyfta fram bredden av möjliga konsekvenser. Deltagarna besitter stor kompetens inom sina respektive områden och deras reflektioner bildar en god grund för vägledning kring anpassningsstrategier både i Göteborg och i andra städer med liknande utmaningar. Projektets resultat bygger på projektgruppens analys av fokusgruppernas diskussioner.

 

Resultat

Harmoni med naturen, Kustområdets arv, En stad med livskvalitet, Anpassning till hållbart byggande eller Anpassning och hållbarhet som varumärke, vilken strategi väljer ni för att lösa klimatanpassningen? Projektet har resulterat i dessa fem strategier som nu kan komma utgöra en bas för klimatanpassningsplanering i Frihamnen och potentiellt på andra platser i och utanför Göteborg. Det praktiska resultatet består av en sammanvägd bedömning och redogörelse för hur klimatanpassningskoncepten attack, reträtt respektive försvar kommer att påverka Frihamnsområdets hållbara utveckling.

I Media

Läs mer om klimatanpassning i följande artiklar och intervjuer med Ulf Moback en av projektledarna för Klimatanpassad stadsstruktur.

Foton i karusellen: Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret. Illustrationer: Sweco

Publikationer

Buhr, K., & Hjerpe, M. (2012). Expectations on corporate climate action under regulatory uncertainty. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 4(4), 403–419. doi:10.1108/17568691211277737
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Mistra Urban Futures Report from Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2010
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Thörn, P., Moback, U., Buhr, K, Morrison, G., Knutsson, P. & Areslätt, H. (2011). Climate change adaptation of Frihamnen: visualising retreat, defend and attack. Conference poster presented at IWA Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management, International Water Association. Stockholm, Sweden, 2011.
Location:
Type: Konferensbidrag poster
Morrison, G. (2012). The climate adaptation and sustainability implications of five strategies for a waterfront development. Conference paper presented at the IWA World Congress on Water, Climate and Energy, International Water Association. Dublin, Ireland, 2012.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Roth, S., Thörn, P., Buhr, K., Moback, U., Morrison, G., Knutsson, P. & Areslätt, H. (2012). Frihamnen i ett förändrat klimat: Klimatanpassningsstrategiers påverkan på hållbar utveckling. (Mistra Urban Futures Report 2012:2). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Klimatanpassningsstrategier för Frihamnen i Göteborg