Frihamnen i ett förändrat klimat: Klimatanpassningsstrategiers påverkan på hållbar utveckling

Roth, S., Thörn, P., Buhr, K., Moback, U., Morrison, G., Knutsson, P. & Areslätt, H. (2012). Frihamnen i ett förändrat klimat: Klimatanpassningsstrategiers påverkan på hållbar utveckling. (Mistra Urban Futures Report 2012:2). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen (Pilotprojekt 2010-2011)
Author(s)
Susanna Roth, Philip Thörn, Katarina Buhr, Ulf Moback, Greg Morrison, Per Knutsson, Hanna Areslätt
Published year

 

Abstract

Projektet ”Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen” syfte var att undersöka hur tre olika klimatanpassningsstrategier – attack, reträtt och försvar – kan användas i samband med planering och utveckling av området Frihamnen i Göteborg. Fokus för projektet var hur de tre olika klimatanpassningsstrategierna skulle kunna påverka områdets hållbara utveckling, d.v.s. de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna. Projektet var transdisciplinärt, vilket innebar ett gränsöverskridande samarbete mellan praktiker och forskare från olika ämnesdiscipliner. Med hjälp av workshops och fokusgrupper togs underlag fram för både praktiska och vetenskapliga resultat. De praktiska resultaten består av en redogörelse och analys av hur klimatanpassningskoncepten attack, reträtt respektive försvar kan påverka Frihamnsområdets hållbara utveckling. De vetenskapliga resultaten berör intresse och målkonflikter identifierade i samband med fokusgruppernas arbete. Förhoppningen är att resultaten kommer att bidra till underlag för Göteborg stads, men även andra städers, strategier och planer för klimatanpassning och att projektet ska bredda diskussionen kring klimatanpassning. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborg Stad. Chalmers, Göteborgs universitet och Centrala Älvstaden ingår också i projektgruppen. Projektet finansieras av Mistra Urban Futures, Trafikverket och Stiftelsen IVL.

Related publications