(2)

Göteborgs Innovationsplattform

I Göteborg utvecklas en ny innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. En arena där innovativa lösningar ska testas och visas upp.

Genom att ta ett samlat grepp kring befintliga initiativ inom hållbar stadsutveckling som redan finns i Göteborgsregionen skapas en unik samverkansplattform för hela Göteborg, så att visioner och handlingsprogram snabbare blir verklighet.

Satsningen har initierats av Göteborgs stad, Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures. De tre parterna leder tillsammans projektet.

Test och demonstration

Innovationsplattformen ska göra Göteborg till ett skyltfönster där nya tekniklösningar, tjänsteinnovationer och arbetsprocesser ska kunna testas och demonstreras. Den är tänkt att fungera som ett kitt mellan olika aktörer och ska förhoppningsvis på sikt leda till nya affärs- och exportmöjligheter. En tydlig struktur för att ta tillvara på nya tillämpbara idéer som skapar värdefull förändring ska etableras.

Innovationsområden

Älvstaden är i fokus för framtidens Göteborg och det är även testområde för innovationsplattformen. Området längs älven ska vara öppet för världen, inkluderande, grönt och dynamiskt. Där möts det gamla och nya, det kända och okända.

Skapa en stad för alla, hållbar livsstil och smarta energisystem är de innovationsområden som är i fokus. Skapa en stad för alla handlar om att utveckla en stad för alla inom Älvstaden och med Frihamnen som testarena. Ett socialt blandat boende skapar ett omväxlande stadsliv och det ska främjas genom ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och storlek.

Innovationsområdet hållbar livsstil ska genomföra ett projekt i Masthugget som syftar till att göra området till en stadsdel där det är lätt att leva och arbeta på ett hållbart sätt. Smarta energisystem fokuserar på effektiv energianvändning i bostäder och lokaler men även livsstilsfrågor, konsumentansvar och producentansvar.

En av fyra plattformar

Initiativet tillkom inom ramen för Vinnovas utlysning ”Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer”. Projektet har beviljat 8,5 miljoner till att utveckla en innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Finansieringen omfattar två års uppbyggnad av en långsiktig struktur med start juli 2013.

Göteborgs Innovationsplattform är en av fyra innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer som Vinnova finansierar. De andra städerna som beviljats medel är Malmö, Lund och Borås.

Mistra Urban Futures har även i uppdrag att bedriva följeforskning på alla innovationsplattformar. Läs mer

Vad är en innovationsplattform?

Projektets syn är att en innovationsplattform består av aktörer relevanta för området, användare, kunder, kravställare, kommun, företag och universitet eller forskningsinstitut. Samarbetet är formaliserat och fokuserar på ett utvalt geografiskt område till en början, men målet är att sprida idéer och lösningar både nationellt och internationellt. Plattformen ska ha ett holistiskt perspektiv på hållbara attraktiva städer och tillämpa ett system- och helhetsperspektiv.

Ann-Louise Hohlfält om Göteborgs nya Innovationsstrategi

 

Ann-Louise Holhfält, Göteborg stad, en av deltagarna i Göteborgs innovationsplattform, berättar om Göteborgs stads nya Innovationsstrategi som tas fram som en del av projektet.

Göteborgs Innovationsplattform på Urban Lunch-time

 

Lina Lundgren, Älvstranden Utveckling AB och Ann-Louise Hohlfält, stadsledningskontoret Göteborgs stad pratar om Göteborgs nya Innovationsstrategi som tas fram som en del av Göteborgs Innovationsplattform. Även Anna Kadefors och Paula Femenias, Chalmers pratar om innovationer i stadsutvecklingen.

 

Läs mer

Vinnovas pressmeddelande 2013-06-14

Nyhet: Innovationslabb för hållbar stadsutveckling

Nyhet: Kunskapsutbyte med fokus på stadsutveckling

Nyhet: Nya lösningar inom hållbar stadsutveckling synliggörs

Nyhet: Göteborgsinitiativ för innovativ stadsutveckling

Event: Innovationslabb hösten 2014

Event: Slutpicth innovationslabb 10 dec 2014

Nyhet: Innovativt labb gör Göteborg mer hållbart

Event: Innovationslabb våren 2015

 

Publikationer

Algehed, J. & Lundgren, L. (2015). Innovation i stadsutveckling. En intervjustudie bland tjänstemän i Göteborgs Stad. (Mistra Urban Futures Report 2015:17).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Fernqvist, N.. (2015). Effekter av inovationslabbet: En entreprenöriellt orienterad idégenereringsprocess för stadsutveckling. (Mistra Urban Futures Report 2015:11).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Lindahl, E., Rydehell, H., Perez Vico, E. (2014). Sustainable Urban Transitions: A model for understanding the emergence of innovation in sustainable urban development. Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Lindahl, E. & Rydehell, H. (2014). Hållbara urbana omställningar: En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling. Thesis. Linköping, Sweden: Linköping University.
Location:
Type: Akademisk avhandling