Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Affärsdriven hållbar stadsutveckling har utvecklat kunskap om förutsättningarna för affärsdriven hållbar stadsutveckling, med särskilt fokus på områden där samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor ligger till grund för en hållbar stadsutveckling.

Affärsdriven hållbar stadsutveckling startade oktober 2010 och avslutades 31 oktober 2011. Projektgruppen bestod av forskare och praktiker från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Göteborg Business Region, Preera, Ramböll, White Arkitekter, stadsbyggnadskontor och kommuner.

Projektet byggde till stor del på olika former av samverkan. Olika vetenskapliga discipliner, privata och offentliga verksamheter gavs möjlighet att kontinuerligt kommentera projektarbetet. Resultaten från workshops, slutkonferensen och slutrapporteringen bygger till mycket stor del på samverkan mellan olika discipliner och verksamheter. Syftet med att samverka i projektet är att i största möjliga grad dra nytta av olika kompetenser, vilket är absolut nödvändigt då stadsutveckling till sin natur är transdisciplinärt och sektoröverskridande.

Projektet bestod av fem olika fokusgrupper; Stadsförvaltning, Företag, Sociala dimensionen, Modell för nybyggnation och Hållbarhetsbedömningar. Vår definition av Affärsdriven hållbar stadsutveckling: Samverkansprocesser för stadsutveckling för att skapa lösningar på miljömässiga och sociala utmaningar samt att skapa hållbara affärsmöjligheter och arbetstillfällen.

Resultat

Kompetens, erfarenhet och innovationskraft hos företagen kan utnyttjas mer effektivt genom nya eller modifierade arenor — exempelvis i form av en testhub som kan utgöra en mötesplats för dialog mellan företag, tjänstemän, politiker och akademi. Detta är en pusselbit i hur så kallad “hållbar tillväxt" kan skapas vilket ofta nämns som en nyckel till att lösa utmaningarna kopplade till hållbar utveckling. Övriga slutsatser och rekommendationer för hur olika aktörer kan gå vidare för att underlätta affärsdriven hållbar stadsutveckling i regionen finns att läsa i projektets policyrapport.

Projektets resultat ligger till grunden för projektet Affärsdriven stadsutveckling.

Publikationer

Sandoff, A. & Eriksson, E. (2015). Experiences from Joint Knowledge Production for Urban Change in Pilot Project 4 “Business Driven Sustainable Urban Development”. (Mistra Urban Futures Report 2012:5). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Eriksson, E., Sandoff, A., Värmby, G., Rönnborg, P., Jensen, C., Molnar, S., Bergstrand, B.O., Antonsson, A.B., Elias, K., Kildsgaard, I., Bolin, L. & Wolf, C. (2013). Affärsdriven hållbar stadsutveckling: Goda exempel och potential (Mistra Urban Futures Report 2013, Pilotprojekt). Gothenburg: Mistra Urban Futures
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Intervju med projektledarna Elin Eriksson och Anders Sandoff
  • Goda exempel: Hammarby sjöstad
  • Goda exempel: Eco Viikki
  • Goda exempel: Stadsskogen i Alingås