(2)

Konstruktion pågår! Här bygger vi ett nytt kunskapsfält kring modeller för samverkan mellan offentligt och privat

En hållbar stadsutveckling förutsätter ett välutvecklat samarbete mellan privata och offentliga organisationer. Både nya och gamla aktörer på stadsutvecklingsarenan har identifierat samverkan som en nyckel till framgång, vilket lett till en rad pågående försök att praktiskt genomföra stadsutveckling i samverkan. Men hur går det egentligen till när det privata och det offentliga samarbetar kring stadsutveckling och vad gör det framgångsrikt?

Aktörer som går in i den här typen av projekt ställs inför stora och små utmaningar. Ofta är det helt enkelt svårt när näringslivets logik möter det offentligas ansvar för stadens långsiktiga utveckling och demokratiska processer – och inte minst det juridiska regelverket som styr hur samverkan får ske. I "Affärsdriven stadsutveckling" studerar vi innovativa modeller för hållbar stadsutveckling, där företagens drivkrafter spelar en avgörande roll. Både företag som är direkta aktörer i stadsbyggnadsprocessen och det näringsliv som verkar i staden. Ur ett innovationsperspektiv kan det handla om modeller för stadsutveckling som leder till innovationer i staden eller modeller för stadsutveckling som i sig är innovationer.

Syftet med projektet ”Affärsdrivens stadsutveckling” är att bygga ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som tar ett samlat grepp på samverkansprocesser och affärsmodeller för innovation och hållbar stadsutveckling. I ett antal delprojekte studeras pågående processer i ett antal svenska städer, av forskare från olika vetenskapliga områden; företagsekonomi, organisation och ledning, juridik och innovationssystemanalys, i nära samarbete med kommuner, företag och nationella myndigheter. Förutom ny kunskap om hur samverkansprocesser fungerar har projektet som mål att bidra till att förbättra pågående stadsutvecklingsprocesser.

Forskningsperspektiv

Forskningsteamet har en transdisciplinär ansats och involverar forskare från flera olika forskningsfält.

Projektet utgår från följande huvudsakliga frågeställningar:

  • Hur, när och varför går städer och näringsliv in i ett nära samarbete, och vilka organisationsformer, metoder och verktyg är framgångsrika?
  • Hur kan risken för minskad effektivitet, korruption, och priviligierad access minimeras?
  • Vilka förmågor behöver städer och näringslivet för att samarbeta och skapa ytterligare värden för olika aktörer och hur kan nya former av samarbete förändra traditionella värden och roller?

En styrgrupp av aktörer – en nyckel för gemensam kunskapsproduktion

Projektets styrgrupp bestående av en blandning av aktörer, medför en relevans i kunskapsproduktionen och lägger grunden för ett långsiktigt åtagande mellan Mistra Urban Futures partners. Styrgruppen träffas fyra gånger om året, i syfte att leda projektet strategiskt och långsiktigt. Gruppen deltar i utvecklandet av frågeställningar och underprojekt.

Styrgruppens medlemmar:

Peter Berggren, Stadshus AB

Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB

Anna Colby, Business Region Göteborg

Lars Ekberg, City of Mölndal

Ann-Louise Hohlfält, City Office of Gothenburg

Anna  Noring, City Office of Gothenburg

Delprojekt eller relaterade projekt

Pilotprojekt - Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Lånefinansiering av klimatsmarta fastighetsinvesteringar 

Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling

Fokusgrupp kring samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer

CLUEE - Collaborative Learning for Energy Efficiency

Economic sustainability in building and management of co-operative apartments Vi undersöker i detta projekt vad de ekonomiska aspekterna av hållbarhet kan innebära för fastighetsbolag.

Climate protocol for the private sector in Gothenburg Hur kan städer samarbeta med den provata sektorn för att minska kommunens ekologiska fotavtryck?

The profitability of energy efficiency measures in housing companies Vi studerar de kommersiella förutsättningarna för långtgående åtgärder för energieffektivisering i flerfamiljshus.

Utilities 2.0 Vi undersöker hur app-baserad interaktion med användare, kan inkorporera en mängd tjänster och på så sätt skapa en intensifierad, användarorienterad kommunikation.

What do city-developers need to know and be able to do? Här undersöks hur stadsutvecklare förstår och hanterar de nya utmaningar som deras profession går igenom.

Electrified city distribution Vi undersöker här vilka affärsmodeller som behövs för att underlätta införandet av elektriska lastbilar.

Publikationer

Algehed, J., Palm, K. (2015). Innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling: En internationell utblick. (Mistra Urban Futures Report 2015:15)
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Sandoff, A., Algehed, J., Bladini, F., Jensen, C., Palm, K., Williamsson, J. (2015). Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer: Slutrapport följeforskningen. (Mistra Urban Futures Report 2015:16).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Bladini, F., Jensen, C., Palm, K., Sandoff, A., Williamsson, J. (2015). Planerarens roll i förändring. I Boverket (Red.), Tillväxt kräver planering, en antologi utgiven av Boverket.
Location:
Type: Bokkapitel
Sandoff, A., Schaad, G. (2013). Dominant logics for energy efficiency in the public housing sector. – What are theprospects for moving towards ecological modernization? Abstract for conference paper/presentation at The Nordic Environmental Social Science Conference, June 2013
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Jensen, C., Johansson, (S., Löfström, M. (2015). Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations. Conference paper presented at 19th IRSPM Conference, Birmingham, UK, March 30 - April 1, 2015.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)