(2)

Formative evaluation of Gothenburg Innovation Platform, Phase 2 

För att uppnå hållbara städer, ses innovation som ett verktyg för att skapa ekonomisk utveckling, hitta lösningar på ekologiska utmaningar och främja jämställdhet genom sociala innovationer. Men det finns ett glapp i framtagandet och genomförandet av denna typ av kunskap på en strategisk nivå i staden. Projektet fokuserar på att försöka täppa till detta glappet genom att öka förståelsen för hur en stad kan arbeta strategiskt med forskning och innovation genom att ställa följande:

Varför och hur kan kommunerna strategiskt arbeta med forskning och innovation för att stödja hållbar stadsutveckling och ökad attraktivitet?

Den formativa forskningen kommer att analysera strategiprocessen och bidra även med bakgrundsmaterial som baslinjeintervjuer, litteraturöversikt och kartläggning av befintliga innovationsaktiviteter. Projektet är kopplat till nationella processer kring urbana innovationsplattformar och kommer att samarbeta med liknande formativa utvärderingsprocesser i t.ex. Malmö och Stockholm. Vinnova och Göteborgs stad finansierar tillsammans projektet.

Projektet är också nära kopplat till Göteborgs stad och utvecklingen av en strategi för forskning och innovation som har uttalats som ett prioriterat mål i stadens 2016-budget.

Projektet kommer att resultera i följande:

 • Två forskningspublikationer (vetenskapliga artiklar)
 • Bidrag till en handbok i strategisk urban innovationsförvaltning

De förväntade huvudresultaten är:

 • Formulera problem, vägar framåt och framtider
 • Begrepp och modeller
 • Ny kunskap och konkreta lösningar
 • Metoder och arbetssätt
 • Konsekvensutvärdering och bedömning

Projektmedlemmar

 • Christian Jensen

  Christian Jensen är lektor och forskar inom management och organisation vid Göteborgs universitet

  Kontakta mig
Gunilla Åkerström

Gunilla Åkerström is Unit Manager / Program Manager at the Executive Office of the City of Gothenburg.