Publicerad:

Projektverkstad i nätverket Lär-SUD

Den 4 februari bjöd nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) in till en träff med temat projektverkstad. Under träffen fick deltagarna tips och råd i hur man kan göra en idé till ett projekt, genom inspiration och konkreta exempel.

Nätverket bakom träffen, Lär-SUD, består av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.
Träffen ägde rum hos Göteborgsregionen och arrangerades av Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och GR Utbildning. Ett 20-tal deltagare från olika verksamheter deltog.

Matnyttig info om ULF-avtal
Magdalena Taube, forskare vid Göteborgs universitet, berättade om erfarenheterna från den första utlysningen av ULF-avtal.
ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Den första utlysningen genererade ett oerhört stort intresse, och en ny utlysning planeras under 2019.

Partnerskap inom skolan
Mikael Olsson, forskare vid Göteborgs universitet gav exempel på ett strategiskt partnerskap inom skolan: skolprojektet VIRTUE, inom vilket lärare och elever kan lära sig om och studera biologisk mångfald i olika vattenmiljöer.
VIRTUEs fokus är påväxt av djur och alger på CD-liknande skivor. Projektet syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever, men bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad.
VIRTUE-s utvecklas nu till en europeisk skolresurs med stöd av Erasmus+. Mikael berättade att det finns mycket pengar att söka och konkurrensen är inte så hård även om bidragen behöver hålla en viss kvalitet. Svårigheten har varit den administrativa bördan för koordinatorn vad gäller rapportering. Pengarna har dock varit avgörande för genomförandet av projektet.

Internationella samarbeten
Minna Thunberg från UHR, Universitets-och högskolerådet, pratade om hur skolan kan samverka med olika organisationer inom olika utbildningsområden genom internationella samarbeten. Inom ramen för Universitets-och högskolerådets internationella program är det möjligt att arbeta tillsammans med andra länder och olika typer av organisationer för att utveckla förskolan/skolans undervisning och övergripande arbete.
Minna berättade om de tre programmen Atlas, Nordplus och Erasmus+, inom vilka det finns pengar att söka. Inom Erasmus+ krävs ingen egenfinansiering och det finns sammanlagt 478 miljoner SEK. Dessa fördelas över mobilitetsprojekt, strategiska partnerskap och eTwinning digitalt samarbete. De flesta typer av organisationer kan delta men syftet med Erasmus+ är alltid att förbättra kvalitén i skolan.

- Det är kul och inspirerande att höra om de olika möjligheter som finns till att söka projektpengar, sa Karin Wikström, lärare på montessoriskolan Elyseum.

Minna Thunberg lyfte flera framgångsfaktorer för ansökningar: 

•    Koppla målen i projekten till skolans utvecklingsplan
•    Ta fram en internationaliseringsplan
•    Rektor har en aktiv roll i förberedelserna och implementeringen av projektaktiviteter
•    Sätt ihop en styrgrupp på skolan för administration av projekt
•    Skolledning är också aktiva deltagare i projekt

Träffen avslutades med en workshop för att spåna kring projektidéer (utifrån skolans behov, med fokus på varför det är viktigt med ett internationaliseringsperspektiv).

Vill du gå med i nätverket Lär-SUD och få tips om kommande träffar?
Gå med i Facebookgruppen Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (LärSud)
Relaterad artikel: Stort intresse för försöksverksamhet kring praktiknära forskning

Eller kontakta:
Ylva Norén Bretzer
ylva.noren-bretzer@spa.gu.se 
Rebecka Hallén Jorquera
rebecka.jorquera@chalmers.se
Andréa Kihl
andrea.kihl@goteborgsregionen.se

Presentationer: 
Introduktion
Magdalena Taube, PP presentation, ULF
Mikael Olsson, PP presentation Virtue
Minna Thunberg, PP presentation UHR

Text: Rebecka Hallén Jorquera