(1)

Stadsutveckling som plattform för innovation

Vinnova har beviljat medel för utveckling av fyra innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling i Lund, Malmö, Göteborg och Borås. Plattformarna startar sin verksamhet i juli 2013 med hjälp av tvååriga bidrag från Vinnova. Efter uppstartsåren är tanken att plattformarna skall leva vidare av egen kraft. Mistra Urban Futures har fått i uppdrag att utveckla ett följeforskningsprojekt som analyserar plattformarnas uppbyggnadsfas. Följeforskningen ska följa och beskriva innovationsplattformarnas verksamhet, analysera informationen ur ett innovationsperspektiv och återföra resultaten till innovationsplattformarna och Vinnova. Syftet är att uppnå ökad kunskap om innovationsprocesser kopplat till hållbar stadsutveckling och ett fördjupat lärande mellan plattformarna, som alla har olika förutsättningar och strategier för uppbyggnaden.

Projektet presenterades vid en Urban Lunch-time den 20 februari 2016. Hela presentationen och en kortare intervju med projektledaren Anders Sandoff finns nedan:

 

 

 

 

Länk till information om Innovationsplattform Malmö Sydost

Länk till information om Göteborgs Innovationsplattform

Länk till information om Borås Innovationsplattform (Norrby)

Länk till information om Innovationsplattform Lund

Publikationer

Algehed, J., Palm, K. (2015). Innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling: En internationell utblick. (Mistra Urban Futures Report 2015:15)
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Sandoff, A., Algehed, J., Bladini, F., Jensen, C., Palm, K., Williamsson, J. (2015). Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer: Slutrapport följeforskningen. (Mistra Urban Futures Report 2015:16).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Algehed, J. & Lundgren, L. (2015). Innovation i stadsutveckling. En intervjustudie bland tjänstemän i Göteborgs Stad. (Mistra Urban Futures Report 2015:17).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Fernqvist, N.. (2015). Effekter av inovationslabbet: En entreprenöriellt orienterad idégenereringsprocess för stadsutveckling. (Mistra Urban Futures Report 2015:11).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling